Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 20

Week 20: Hebt uw vijanden lief (1)

Wanneer we Jezus liefhebben, en Hem volgen, zullen er mensen zijn die dat niet leuk vinden. Jezus heeft Zijn discipelen onderwezen dat wie Hem volgt, net zoals Hijzelf zal vervolgd worden. Wanneer een vriendschap bekoelt, en mensen zich afkeren en ons bespotten, vraagt Jezus om lief te hebben. Hij leert om te vergeven. Mensen liefhebben is hard werken.

Week 20: van 13 t/m 17 mei 2019

Lees elke dag: Lukas 6:32-34
En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En als u goeddoet aan hen die aan u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen.


Maandag 13 mei 2019 – Het volgen van Jezus
Lezen: Johannes 15:18-27

Wie Jezus volgt zal vijanden hebben. Niet iedereen die het Evangelie hoort, wil met God rekening houden. Jezus sprak hierover met Zijn discipelen. Wanneer ze Hem volgden, zouden er vijanden zijn: “Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij (Mattheüs 5:11).” Met andere woorden, niet iedereen is blij wanneer we Jezus volgen.

Valse profeten kennen geen vervolging, wie Jezus volgt wel. Onze Meester zei het zo: “Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten (Lukas 6:26).” Er is vijandschap tussen christenen en de wereld omdat de wereld Jezus verwerpt. Hij heeft immers gezegd: “Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u (Johannes 15:19).”

Wanneer mensen ons vijandig gezind zijn, betekent dat niet per sé dat we iets verkeerd deden. Vervolging hoort bij een discipel van Jezus.

Gebed
Heere Jezus, U te volgen heeft een prijskaartje. Wilt U me alstublieft helpen om trouw te zijn?

Dagsluiting
Lees Johannes 15:26-27. Jezus beloofde dat Hij de Heilige Geest zou zenden. Hij noemde Deze de Trooster of de Geest van de waarheid. De Heilige Geest helpt om van Christus te getuigen. Hij geeft blijdschap wanneer we anderen over Jezus vertellen. We zijn niet alleen. De Heilige Geest helpt.

Van kaft tot kaft
13 mei OT: 1 Kronieken 13-14 NT: Romeinen 8:17-36


Dinsdag 14 mei 2019 – Liefhebben in waarheid
Lezen: Lukas 6:27-34

Jezus leerde om vijanden lief te hebben. Het onderwijs van de  Schriftgeleerden was anders: ze leerden mensen hun naaste lief te hebben én hun vijand te haten. Dit stond niet in de wet.  In het boek Leviticus staat geschreven: “U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf (Leviticus 19:18).” Er staat niet: “Uw vijanden moet u haten.” Jezus gaat daar tegen in. De naaste liefhebben geldt altijd, ook als hij je vijand is geworden.

Wie zullen we liefhebben? Zij die ons vervolgen, ons haten, ons vervloeken en smadelijk behandelen, ons op de wang slaan, onze mantel nemen, en zij die weigeren om te groeten. Kleine plagerijen maken verdrietig.  Jezus vertelde dat er eenvoudige vormen van smaad en afwijzing zijn, maar dat er ook vijandschap en vervolging komt. Hij leerde om lief te hebben wanneer mensen ons plagen, en ook als ons leven wordt bedreigd. We hebben lief,  niet alleen hen die ons respecteren, maar ook hen die dat niet doen.

Gebed
Heere Jezus, wanneer ik merk dat iemand me omwille van U vijandig gezind is, wilt U me helpen om vriendelijk te zijn?

Dagsluiting
Lees Lukas 6:35-38. Jezus zegt dat we kinderen van de Allerhoogste zijn. Daarom is het mogelijk om onze vijanden lief te hebben. We hoeven niet hun gezelschap op te zoeken, maar Jezus spoort wel aan om goed te doen. Dat is een kenmerk van een kind van God. De Heilige Geest helpt om, zoals onze Vader in de hemel, barmhartig te zijn. God is goed voor hen die zonder Hem leven.

Van kaft tot kaft
14 mei OT: 1 Kronieken 15-16 NT: Romeinen 9


Woensdag 15 mei 2019 – Waarheid als grondslag voor liefde
Lezen: Johannes 17:14-21

Voor Jezus gaan waarheid en liefde samen. Jezus is Waarheid. Hij zegt: “Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6).” Aan het einde van Zijn leven sprak Jezus met Pilatus over het doel van Zijn leven. Hij zei: “Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor (Johannes 18:37).” Iedereen die van waarheid houdt, luistert graag naar wat Jezus zegt. Toen Pilatus vroeg: “Wat is waarheid?”, zweeg Jezus. Heel Zijn leven was een getuigenis van liefde en waarheid. Waarheid en liefde gaan hand in hand.

Jezus heeft waarheid niet aangepast om meer discipelen te krijgen. Hij toonde mensen dat hun hart moest veranderen. Jezus sprak de woorden van Zijn hemelse Vader en toen mensen deze woorden niet geloofden, liet Hij hen gaan. Hij zei tot hen die geloofden: “…en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken (Johannes 8:32).” Hij bad voor mensen en ze werden bevrijd. Hij bad tot de Vader voor Zijn discipelen: “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid (Johannes 17:17).”

Jezus heeft gebeden om meer liefde, vrede, zachtmoedigheid en vergeving in het leven van Zijn discipelen. Liefde en waarheid gaan samen.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U in de wereld bent gekomen om voor de waarheid te getuigen. Wilt U me helpen om voor Uw Koninkrijk te leven?

Dagsluiting
Lees Johannes 17:17-21. Jezus heeft een liefdevol gebed uitgesproken in Johannes 17. Dit was een gebed voor Zijn discipelen én voor hen, die door hun getuigenis in Jezus geloven (vers 20). Jezus vertelde Zijn discipelen dat zij geheiligd zijn, door de woorden die Hij gesproken heeft. Dat is belangrijk voor ons. Wanneer we in de Bijbel lezen en deze woorden tot ons hart laten spreken, verandert ons leven. Zo worden we elke dag een beetje meer ‘geheiligd in waarheid’.

Van kaft tot kaft
15 mei OT: 1 Kronieken 17-18 NT: Romeinen 10


Donderdag 16 mei 2019 – Liefde die redt
Lezen: Mattheüs 15:1-11

De Heere Jezus toonde liefde op een manier die niet altijd als liefde werd ervaren. De Farizeeën voelden zich voortdurend gekwetst en beledigd, omdat Hij een taal sprak die ze niet begrepen. Ze keken nauwlettend toe hoe het volk uiterlijk leefde, maar Jezus was zorgzaam voor de innerlijke mens. Toen de discipelen vergaten om hun handen te wassen, ergerden de Farizeeën zich. Hun hart was ver van God.  

De Farizeeën begrepen Jezus niet, omdat ze Zijn liefdestaal niet hoorden. De liefde van God bereikte het hoogtepunt toen Jezus stierf aan het kruis. Mensen reageerden verschillend op Zijn kruisdood. Sommigen waren gebroken en wanhopig, anderen waren boos en cynisch maar dit deed niets af aan het feit dat Zijn dood het hoogtepunt van goddelijke liefde was. De liefde van Jezus is niet afhankelijk van het oordeel van mensen. Deze liefde geeft aan mensen een nieuw hart en een nieuw leven. De liefde van Jezus redt.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me de ogen geopend hebt voor Uw reddende liefde. Met broeders en zusters overal ter wereld mogen we Uw Naam dragen. Wat een voorrecht!

Dagsluiting
Lees Mattheüs 27:39-44. Toen Jezus aan het kruis hing, lasterden voorbijgangers Hem. De priesters van Israël spotten met Hem en de rovers die met Hem gekruisigd waren, beschimpten Hem. Hij liet alles gebeuren. Even later stierf Hij. Nadat Hij opstond uit de dood gaf Jezus een opdracht: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik geboden heb, in acht te nemen (Mattheüs 28:19).” Jezus vraagt om mensen lief te hebben. Hij helpt ons. Hij heeft beloofd: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” Jezus woont in je en zal je helpen om te doen wat Hij van je vraagt.

Van kaft tot kaft
16 mei OT: 1 Kronieken 19-20 NT: Romeinen 11:1-16


Vrijdag 17 mei 2019 – De gevolgen van de liefde
Lezen: Romeinen 5:8-11

Liefde die van God komt raakt mensen op een heel bijzondere manier aan. Deze liefde maakt los van verdriet en pijn. Het is die liefde die je met diepe vreugde vervult omdat je kind van God geworden bent. Dit is zo, hier en nu en voor eeuwig. Soms ervaar je deze liefde niet. Maar indien je je niet geliefd voelt, wil dit niet zeggen dat je niet geliefd bent. Jezus heeft in Zijn leven de liefde van God getoond als een feit, of je dit voelt of niet.

Dat is goed nieuws. God houdt van mensen. Om dit te bewijzen heeft Hij zijn Zoon, Jezus Christus naar de aarde gestuurd om voor mensen te sterven. Nog lang voor je geboren was heeft Hij dit voor je gedaan. Indien je dit gelooft, ontvang je eeuwig leven. Je leeft niet langer zoals mensen in de wereld dat doen. Je mag leren om anderen lief te hebben. Omdat de liefde van Jezus in je woont, ben je voor altijd met God verzoend. Dat is een veilige gedachte. Niets of niemand zal je ooit nog van Hem scheiden. Je bent voor altijd beschermd. 

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, want U hebt me, toen U stierf aan het kruis, met God verzoend.

Dagsluiting
Lees Johannes 14:1-4. Tijdens het laatste avondmaal heeft Jezus Zijn discipelen getroost. Hij vertelde dat Hij weg zou gaan. Hij ging heen om voor hen een plaats klaar te maken. Later mochten ze voor eeuwig bij Hem zijn, in het huis van Zijn hemelse Vader. Jezus maakt ook voor jou een plaats in de hemel gereed. Wanneer je verdrietig bent zal dat je troosten. 

Van kaft tot kaft
17 mei OT: 1 Kronieken 21-22 NT: Romeinen 11:17-36


Tijdens het weekend
Lees het hoofdstuk van de liefde in 1 Korinthe 13.
Welke eigenschappen van liefde hebben we nodig om onze vijanden lief te hebben?

Van kaft tot kaft
18 mei OT: 1 Kronieken 23-24 NT: Romeinen 12
19 mei OT: 1 Kronieken 25-26 NT: Romeinen 13


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Jezus heeft in Zijn leven de liefde van God getoond als een feit, of je dit voelt of niet.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring