Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 21

Week 21: Hebt uw vijanden lief (2)

De boodschap van het Evangelie is radicaal. God houdt van iedereen. Voor broeders en zusters, die de liefde van Christus weerspiegelen, ga je door een vuur. Vrienden liefhebben is prachtig. Het liefhebben van mensen gaat goed, zolang er wederzijds respect is. Maar hoe kun je iemand liefhebben die jou pest of negeert? Jezus zegt: “Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.” Hierover willen we deze week nadenken.

Week 21: van 20 t/m 24 mei 2019

Lees elke dag: Mattheüs 5:44-45
Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.


Maandag 20 mei 2019 – Bidden voor je vijanden
Lezen: Mattheüs 6:9-13

We kennen de verzen van de zaligsprekingen wel: “Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen (Mattheüs 5:3).” Dit is het onderwijs waarmee Jezus de bekende Bergrede begint. Een aantal verzen later roept Hij op om vijanden lief te hebben en voor hen te bidden. Maar hoe bidden we voor vijanden? Jezus leerde ons bidden: “Onze Vader die in de hemelen zijt,…” een bijzonder gebed, dat we vijanden kunnen toebidden. Want hoe kunnen we iemand liefhebben, zonder een hartsverlangen en een gebed dat God in diens hart verheerlijkt wordt?

We kunnen het volgende gebed bidden, ook voor onze vijanden: “ Vader, dat Uw naam in hun leven wordt geheiligd, en dat zij U bewonderen en eren als hun God. Vader, dat zij wandelen in Uw Koninkrijk en U erkennen als hun Koning. Vader, dat zij ontzag hebben voor Uw wil, zoals ook de engelen in de hemel dat doen. Vader, wilt U voorzien in alles wat zij vandaag nodig hebben aan voeding, kleding en gezondheid. Wilt U hen aansporen om Uw wil te doen en te leven naar het plan dat U met hun leven heeft? Wilt U hun zonden vergeven en hen helpen om ook anderen vergeving te schenken? En ja, ik kies om hen te vergeven. Vader, wilt U hen beschermen voor de verwoestende krachten van de duivel….?”

Gebed
Hemelse Vader, wilt U me helpen om het goede te bidden voor hen die me vervolgen?

Dagsluiting
Lees Mattheüs 5:1-12. Stel een aantal vragen terwijl je leest en zoek antwoorden.
Bijvoorbeeld: vers 3: Zalig de armen van geest. Vraag: Wie bedoelde Jezus met armen van geest? (letterlijk: Zij die bedelen om de Heilige Geest; zij die beseffen dat ze God nodig hebben.) Want van hen is het Koninkrijk der hemelen: dit is een belofte voor hen die op God vertrouwen. Andere vragen: wat betekent het om te treuren, rein te zijn, vrede te stichten,… enz. Wat belooft Jezus te geven?

Van kaft tot kaft
20 mei OT: 1 Kronieken 27-29 NT: Romeinen 14


Dinsdag 21 mei 2019 – Bidden, vergeven en barmhartig zijn
Lezen: Lukas 6:36; Lukas 23:33-43

Het meest opvallende gebed voor vijanden heeft Jezus aan het kruis uitgesproken. Er staat geschreven: “En toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, kruisigden zij Hem daar met de misdadigers,…” Aan het kruis heeft Jezus voor Zijn vijanden gebeden: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Jezus hield niet op Zijn discipelen te onderwijzen in de liefde. Aan het kruis toonde Hij wat liefde betekende: bidden voor vijanden, hen vergeven en barmhartigheid tonen.

Toen Petrus aan Jezus vroeg: “Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven?”, antwoordde Hij: “Tot zeventig maal zevenmaal.” Met andere woorden zei Hij: “Stel geen grenzen aan vergeving, Petrus. Laat je liefde voor de ander even groot zijn als Mijn liefde voor jou.” Of zoals Jezus sprak in Lukas 6:36: “Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.”

Wanneer iemand je kwaad doet, en er werkelijk schuld is, is vergeving schenken noodzakelijk. Vergeving zonder barmhartigheid heeft geen zin. Barmhartigheid zegt: “Ik wil je beter behandelen, dan je verdient.” En vergeving zegt: “Ik wil de schuld die je bij me hebt niet in rekening brengen.”

Gebed
Vader in de hemel, wilt U me leren bidden met het gebed van de Heere Jezus: “Vader, vergeef hen…”.

Dagsluiting
Lees Lukas 23:33-43. Toen Jezus gekruisigd was, heeft Hij gebeden voor hen die Hem hebben gedood. Zij waren schuldig aan de dood van de Zoon van God. Wat een zware last. Het gebed van Jezus is uniek. Hij toonde de schuld aan en tegelijkertijd bood Hij vergeving. Dit helpt om onze vijanden lief te hebben. Vergeving betekent niet dat we zomaar de schuld van hen die ons beschadigd hebben, onder de mat vegen. Vergeving is de schade van je eigen ziel onder ogen zien en de ander van de schuld vrijspreken. Daarom heeft het liefhebben van vijanden vaak te maken met het vrijspreken van schuld. Ben je daartoe bereid? Dan zal de hemelse Vader Zijn barmhartigheid tonen.

Van kaft tot kaft
21 mei OT: 2 Kronieken 1-2 NT: Romeinen 15:1-6


Woensdag 22 mei 2019 – Streef naar verzoening
Lezen: Mattheüs 5:23-26

Het is onvermijdelijk dat we vijanden hebben, en er kunnen omstandigheden zijn waarin we anderen hebben benadeeld. Voor Jezus is het duidelijk: we moeten altijd verzoening zoeken. Misschien hebben we iets gezegd of gedaan, wat kwetsend was. De ander is dan terecht boos geworden. We kunnen dan niet doen alsof er niets is gebeurd. We moeten dit recht zetten, en wel zo snel mogelijk. We zullen doen wat mogelijk is om de relatie te herstellen. Jezus zei: “Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.”

We kunnen voor onze vijanden bidden, hen vergeven en liefde tonen, en indien ze terecht wat op ons kunnen aanmerken, moeten we snel zijn om verzoening te zoeken. Dan komt het erop aan om onze zonden te belijden. Dit is één van de moeilijkste dingen om te doen. Ons hart is trots. We zijn van nature niet geneigd om toe te geven dat we fouten maken en zijn geneigd om onze fouten goed te praten.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me vandaag in herinnering brengen wat ik goed kan maken met iemand die ik verdriet heb gedaan?

Dagsluiting
Lees Romeinen 12:18-21. Soms ligt herstel van relaties niet in onze eigen handen. Zoals het in het leven van Jezus was, worden ook wij benadeeld. Denk dan aan het advies van de apostel Paulus in Romeinen 12:18: “Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.”

Van kaft tot kaft
22 mei OT: 2 Kronieken 3-4 NT: Romeinen 15:7-21


Donderdag 23 mei 2019 – Doe goed hen die je haten
Lezen: Lukas 6:27; Johannes 7:1-9

Niet iedereen die Jezus tijdens Zijn leven ontmoette, heeft in Hem geloofd. Ondanks de vele wonderen die Hij deed, waren sommige mensen meer onder de indruk van de krachten die door Hem heen gebeurden, dan van Hem zelf. Ook Zijn broers waren meer bezig met de publieke opinie. Jezus kreeg bijval om de wonderen die Hij deed. Zijn broers wilden dat Hij openlijk wonderen zou doen in Jeruzalem en zeiden: “Als U deze dingen doet, maak Uzelf dan openbaar aan de wereld.” En Johannes voegt er aan toe: “Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem.” Judas Iskariot, één van de apostelen, heeft de wonderen van dichtbij gezien. Toch heeft hij Jezus op het einde van Zijn leven verraden. Haat is een sterk woord, en we kunnen ons nauwelijks voorstellen wat het betekent om gehaat te worden zoals Jezus dat heeft meegemaakt. Hij heeft Zijn leven afgelegd voor hen die Hem haatten, opdat zij Zijn liefde zouden ontvangen.

Jezus sprak: “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden (Johannes 15:13).” Hij bedoelde niet alleen Zijn discipelen, maar allen die in de toekomst Zijn vrienden zouden zijn. Jezus heeft Zijn leven voor mensen ingezet om hun zonden te vergeven. Wie dat gelooft is vriend van God. Doe zoals Jezus. Doe goed hen die je haten. Misschien zien ze Jezus in je en komt er een dag dat Jezus hun Heer mag zijn.

Gebed
Heere Jezus, helpt U me alstublieft om goed te doen, mensen van U te vertellen en voor hen te bidden.

Dagsluiting
Lees Johannes 7:14-18. Vanmorgen zagen we dat Jezus nooit Zijn eigen eer heeft gezocht. Hij wilde alleen de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde mensen dienen en God eren in alles wat Hij deed. Dit mag ons verlangen zijn: anderen te dienen opdat zij de Heere God gaan prijzen. Op deze manier mogen we leren om vijanden te dienen, zodat ze door ons heen zien dat God bestaat.

Van kaft tot kaft
23 mei OT: 2 Kronieken 5-6 NT: Romeinen 15:22-33


Vrijdag 24 mei 2019 – Goed doen betekent niet altijd toegeven
Lezen: Mattheüs 21:23-27; Lukas 6:27-36

Jezus toonde liefde die geeft. Toen Hij Zijn discipelen onderwees: “Heb uw vijanden lief en doe goed aan hen die u haten,” heeft Hij met Zijn leven getoond hoe dat kan. Toch waren er momenten dat Hij niet gaf waar mensen om vroegen. Jezus doorzag de mensen. Voor ongeloof, liefdeloosheid en eigen belang ging Hij geen stap opzij.

De joodse priesters geloofden niet dat Jezus de Zoon van God was. Ze kwamen wel elke dag naar Hem luisteren en bestookten Hem met vragen om Hem te kunnen aanklagen. Maar Jezus had hen door. Hij gaf niet waar ze om vroegen, omdat dit niet goed voor ze was. Het zou hen niet helpen om in Hem te geloven.

Wij willen de gevende liefde van Jezus navolgen, zoals Hij dat heeft onderwezen. Hij zei: “En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.” Naarmate we Jezus beter leren kennen, worden we zachtmoediger. We volgen onze Meester en doen wat Hij van ons vraagt: we zegenen en bidden voor hen die ons smadelijk behandelen; we laten ons alles afnemen zonder terug te vragen. Maar wanneer Zijn Naam niet wordt geëerd, geven we niet toe.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me tonen wanneer ik niet moet toegeven aan wat mensen van me vragen? Ik wil Uw wil doen en Uw naam eren.

Dagsluiting
Lees Lukas 6:27-36. Jezus vraagt onze vijanden lief te hebben. Indien we enkel houden van hen die goed voor ons zijn, doen we niets bijzonder. Dat doen mensen die Jezus niet kennen ook. Indien we liefhebben met de liefde van Jezus, geven we zonder terug te ontvangen. Dan zijn we werkelijk kinderen van God. Onze hemelse Vader doet dit. Hij heeft Zijn Zoon naar de wereld gestuurd, opdat mensen zich bekeren. Dat is gevende liefde.

Van kaft tot kaft
24 mei OT: 2 Kronieken 7-8 NT: Romeinen 16


Tijdens het weekend
Denk dit weekend na over de gevende liefde van God.
Lees de Bijbelgedeelten: Mattheüs 7:1-2; Markus 4:24-25; Lukas 6:35-38.
Leer het volgende Bijbelvers uit het hoofd:
Lukas 6:38: Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
In de tijd van Jezus werden de voedingswaren bij de kruidenier in een vat of een maat afgemeten. Deze maat had een bepaalde inhoud en je kocht naar de ‘maat’ die je nodig had. Jezus onderwees de discipelen met dit beeld. Hij wilde ze leren dat, naarmate ze liefhebben met een gevende liefde, ze een groot loon zullen ontvangen in het Koninkrijk van God. De goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat wijst op de gulheid van de hemelse Vader. Wanneer je bereid bent om te leven, lief te hebben, alles achter te laten voor Jezus, zul je veel meer ontvangen. Dit is de maat waarmee de hemelse Vader liefheeft.

Van kaft tot kaft
25 mei OT: 2 Kronieken 9-10 NT: 1 Korinthe 1:1-9
26 mei OT: 2 Kronieken 11-12 NT: 1 Korinthe 1:10-31


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Doe zoals Jezus. Doe goed hen die je haten.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring