Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 22

Week 22: De hemelvaart

De komende twee weken denken we na over Hemelvaart en Pinksteren. Het sterven en de opstanding van Jezus zijn nauw verbonden met Hemelvaart en Pinksteren. Zonder het kruis is er geen sprake van verlossing. Zonder de opstanding zou Jezus nog steeds gestorven zijn, en niet in staat zijn om mensen te redden. De Heere God heeft Zijn Zoon uit de dood opgewekt: de dood had geen macht over Hem. De macht van de duisternis is bij Zijn dood en opstanding vernietigd. Sinds de hemelvaart van Jezus en vooral vanaf Pinksteren geeft God de Heilige Geest aan iedereen die in Hem gelooft. 

Week 22: van 27 t/m  31 mei 2019

Lees elke dag: Filippenzen 2:9-11
Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.


Maandag 27 mei 2019 – Jezus onderwijst over hemelvaart vóór Zijn opstanding
Lezen:  Johannes 16:5-15

Het sterven van Jezus, Zijn opstanding en  Zijn hemelvaart horen bij elkaar. Zonder Zijn hemelvaart zou Zijn verheerlijking niet mogelijk zijn. Jezus heeft Zijn discipelen hierover zorgvuldig onderwezen. Hij vertelde hun dat Hij moest weggaan naar de Vader, opdat zij de Heilige Geest zouden ontvangen. Jezus sprak hierover tijdens het laatste avondmaal.

De discipelen waren bedroefd omdat Jezus herhaaldelijk over Zijn dood vertelde. Maar Jezus dacht al aan de tijd dat Hij bij Zijn Vader zou zijn en wat dit voor de discipelen zou betekenen. Na Zijn hemelvaart hebben ze de Heilige Geest ontvangen. Jezus beloofde dit aan Zijn discipelen en sprak: “Als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.” Jezus wist dat dit alleen mogelijk was indien Hij stierf aan het kruis, opstond uit de dood, en naar de hemel ging om de plaats in te nemen die Zijn Vader voor Hem had bestemd. Maar de discipelen konden dit nog niet begrijpen. Jezus troostte hen en zei: “Hij zal uit het Mijne nemen en het u verkondigen.” Jezus bedoelde: “De Heilige Geest zal in jullie harten wonen, en op die manier zal Ik heel dicht bij jullie zijn.”

Het werk van de Heilige Geest is heel bijzonder: Hij legt in ons wat in het hart van Jezus is. We kunnen altijd vragen om meer van de Heilige Geest!

Gebed
Heere Jezus, dank U, dat U gestorven, opgestaan en naar Uw hemelse Vader bent gegaan, zodat U ons beter kunt helpen.

Dagsluiting
Lees Johannes 16:12-20. Voordat Jezus naar het kruis ging wilde Hij Zijn discipelen geruststellen. Hij onderwees hen dat de Heilige Geest zou komen. Die Geest toont de weg naar God. Vandaag zit Jezus bij de Vader en stuurt  Hij Zijn Geest om ons te helpen. Je kunt Hem hiervoor danken.

Van kaft tot kaft
27 mei OT: 2 Kronieken 13-14 NT: 1 Korinthe 2


Dinsdag 28 mei 2019 – Jezus onderwijst over hemelvaart na Zijn opstanding
Lezen: Handelingen 1:1-12

Jezus is na Zijn opstanding uit de dood veertig dagen bij de discipelen gebleven. Hij vroeg hen om Jeruzalem niet te verlaten en even te wachten, vooraleer ze met de Heilige Geest werden gedoopt.
Jezus had de discipelen veel verteld over het Koninkrijk van God. Ze waren benieuwd of dit Koninkrijk spoedig zou komen. Er zou een belangrijke tijd komen tussen de hemelvaart en de wederkomst van Jezus. Een tijd waarin ze kracht zouden ontvangen om van Jezus te getuigen: van Zijn sterven, opstanding, hemelvaart en wederkomst. De Heilige Geest zou hierbij helpen.

Toen ze Jezus naar de hemel zagen opstijgen, bleven ze gespannen kijken alsof Hij onmiddellijk zou terugkomen en Hij Zijn Koninkrijk naar de aarde zou brengen. Twee mannen in witte klederen waren bij hen komen staan. De discipelen hadden een duwtje nodig om te doen wat Jezus van hen vroeg: naar Jeruzalem gaan en wachten op de Heilige Geest. De twee mannen gaven hen een belofte: “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen, als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

We vertrouwen dat de Heere Jezus helpt mensen te vertellen dat Hij gestorven is om hen vrij te maken van zonde en dood.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U beloofd hebt dat we kracht zullen ontvangen om Uw getuigen te zijn.

Dagsluiting
Lees Lukas 24:50-53. Jezus liet de discipelen voor een tweede keer alleen. Maar nu voelden de discipelen zich heel anders dan bij de kruisiging. Nu waren ze blij! De discipelen begrepen nu beter wat Jezus had gezegd: “Het is beter voor u, dat Ik heenga.” 

Van kaft tot kaft
28 mei OT: 2 Kronieken 15-16 NT: 1 Korinthe 3
 

Woensdag 29 mei 2019 – De verhoging van Jezus
Lezen: Psalm 110:1-3

De discipelen begrepen dat de tijd gekomen was dat Jezus terug keerde naar Zijn hemelse Vader. Dit betekende echter niet dat Zijn werk op aarde geëindigd was. Jezus ging naar Zijn Vader met een bijzonder doel.

In het gesprek met Nicodemus had Jezus gezegd: “En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is (Johannes 3:13).” Alleen Jezus kon de plaats die God voor Hem had bestemd, innemen. Hij was van God gekomen en nu ging Hij terug naar Zijn Vader, naar een welbepaalde plaats om een taak uit te voeren die alleen voor Hem is bedoeld. Jezus ging naar de hemel, Hij werd er verhoogd tot de Koning der koningen en de Heere der heren. Hij was bestemd om te zitten aan de rechter hand van de Vader en er bekleed te zijn met hemelse macht en majesteit. Na Zijn hemelvaart heeft Jezus deze plaats ingenomen.

In Psalm 110:1-3 mogen we even meekijken in de hemel. We zien wat er gebeurde op Hemelvaartsdag. De Heere God heeft tot de Heere Jezus gezegd: “Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.”

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel voor het bijzondere plan dat U had om Uw Zoon Jezus te verhogen in de hemel. U hebt Hem naam gegeven boven alle namen. Helpt U me alstublieft om de Naam van de Heere Jezus te belijden tot eer van U, mijn Vader!

Dagsluiting
Lees Psalm 110:1-7. Jezus heeft plaats genomen aan de rechterhand van God. Op de dag dat Hij naar zijn Vader ging, heeft God Hem èn tot Heere èn tot Christus gemaakt. Op de eerste Pinksterdag sprak Petrus hiervan: “Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt (Handelingen 2:36).” Vanaf deze hoge positie is Hij met ons, gewone mensen, begaan.

Van kaft tot kaft
29 mei OT: 2 Kronieken 17-19 NT: 1 Korinthe 4


Donderdag 30 mei 2019 – Het Lam op de troon
Lezen: Openbaring 5:11-14

Jezus is het Lam op de troon, de Enige Die in staat is om een boekrol te openen. Deze boekrol zal Hij openen aan het einde der tijden. Niemand is het waard om de zegels van deze rol te openen, alleen het Lam op de troon.

De apostel Johannes zag in een visioen de hemel geopend. Het was een spannend moment toen een sterke engel riep: “Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken?” Niemand was in staat om de boekrol te openen of in te kijken. De apostel Johannes begon te huilen. Maar één van de ouderlingen troostte hem en zei: “Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, heeft overwonnen…(Openbaring 5:1-5).”  

Toen zag Johannes in het midden van de troon een lam staan, als geslacht. Dat is Jezus! Johannes zag dat zij die rondom de troon stonden, in aanbidding neervielen voor het Lam. Ze zongen een nieuw lied: “U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde (Openbaring 5:9-10).”

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me gekocht hebt met uw bloed en dat ik samen met mijn broeders en zusters gemaakt ben tot priesters van de Allerhoogste God. Wilt U me helpen om U te eren in alles wat ik doe?

Dagsluiting
De apostel Johannes zag wat er gebeurde in de hemel na de hemelvaart van Christus. De vierentwintig ouderlingen en de vier dieren rondom de troon zongen een NIEUW lied. Het lied van het Lam kon maar gezongen worden nadat Jezus was opgevaren in de hemel en Zich gezet had op de troon, aan de rechterhand van de Vader. Dit is het lied van het Lam: “Het Lam Dat geslacht is, is waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging (Openbaring 5:12).”

Van kaft tot kaft
30 mei OT: 2 Kronieken 19-20 NT: 1 Korinthe 5


Vrijdag 31 mei 2019 – Jezus is Hogepriester
Lezen: Hebreeën 4:14-16

Het was de taak van de priesters in het Oude Testament offers te brengen om de zonden van het volk te verzoenen. In het Nieuwe Testament staat beschreven hoe de Heere Jezus aan het kruis is gestorven, zonder dat Hij iets had misdaan. Hij had nooit gezondigd; er was niets onrein aan Hem. Gisteren hebben we gelezen dat Hij het Lam is op de troon. Hij was het volmaakte offer dat de zonden van de wereld kon wegnemen. Vandaag denken we na over het feit dat Hij ook Priester is.

Door Zijn offer heeft Hij ons, die in Hem geloven, verzoend met God. Hij is de Priester die voor ons bidt en pleit bij de Vader. Hij doet dit voor eeuwig. Hij deed dit gisteren, Hij doet dit vandaag, Hij zal dit morgen doen en al de dagen van ons leven, tot in eeuwigheid. Hij wil graag ieder die in Hem gelooft kracht geven in moeilijke tijden. Laten we snel zijn om naar Jezus te gaan. Hij weet hoe het voelt om moeite te ervaren. Hij wil ons helpen, altijd. Dat is de taak die Hij op Zich heeft genomen toen Hij naar de Vader is gegaan.

Ga je vandaag naar de troon van genade en vraag je aan Jezus dat Hij je helpt? Hij zal het doen!

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me helpt wanneer ik U om hulp vraag.

Dagsluiting
Lees Hebreeën 7:24-8:2. Ook al zijn we gered, we zondigen nog dagelijks. We hebben Iemand nodig Die ons helpt om bij God te komen en om vergeving te vragen voor onze zonden. De Heere God ziet naar ons om, want Jezus pleit voor ons. Alleen Hij kan dat doen. Daar heeft onze hemelse Vader voor gezorgd. Jezus is Priester voor eeuwig en kan dus voor altijd voor elke persoon die Hem aanroept, pleiten.

Van kaft tot kaft
31 mei OT: 2 Kronieken 21-22 NT: 1 Korinthe 6


Tijdens het weekend
Lees Handelingen 1: 1-11 en Psalm 110.
Wat kun je in deze teksten lezen over:
1. de hemelvaart van Christus?
2. de beloften die de Heere Jezus gegeven heeft?
3. de taak van de Heere Jezus na Hemelvaart?

Van kaft tot kaft
1 juni OT: 2 Kronieken 23-24 NT: 1 Korinthe 7
2 juni OT: 2 Kronieken 25-26 NT: 1 Korinthe 8


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Laten we snel zijn om naar Jezus te gaan.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring