Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 23

Week 23: Pinksteren

Indien er geen Hemelvaart had plaatsgevonden, was er op Pinksterdag geen uitstorting van de Heilige Geest mogelijk geweest. Het is dank zij die eerste Pinksterdag dat ook vandaag de Heilige Geest bij ons woont. Jezus heeft beloofd de Trooster te zenden. En nu Hij verheerlijkt is en zit aan de rechterhand van de Vader, geeft Hij de Heilige Geest aan ieder die in Hem gelooft.

Week 23: van 3 t/m 7 juni 2019

Lees elke dag: Johannes 16:12-15
Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid; want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.


Maandag 3 juni 2019 – De Heilige Geest is als de wind
Lezen: Handelingen 2:1-4

De discipelen bleven in Jeruzalem wachten op de Heilige Geest. De Heere Jezus had hun dit gevraagd. Ze wisten niet goed wat ze konden verwachten. Wanneer kwam de Heilige Geest? Hoe zag Hij er uit? Jezus had over de Heilige Geest verteld, maar ze wisten niet wat er dan zou gebeuren. Op het Pinksterfeest waren de discipelen bij elkaar. Opeens gebeurde er iets vreemds. Er was een geluid van een geweldige windvlaag, niet buiten, alsof het zou stormen, maar binnen in het huis waar ze waren.

Er is een verband tussen het geluid van de wind en de werking van de Heilige Geest. Het woord voor ‘wind’ is in het Hebreeuws en het Grieks hetzelfde woord voor ‘geest’ (ruach in Hebreeuws en pneuma in Grieks).Wanneer je in Jezus gelooft, zal de Heilige Geest in jou beginnen werken. Net zoals de wind blaast en de bladeren van de bomen doet bewegen, zal de Heilige Geest jou bewegen en je leven veranderen. De Heere Jezus vertelde dit in Johannes 3:8: “De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.”

Gebed
Heere Jezus dank U wel dat U me de Heilige Geest gegeven hebt. Ik heb een nieuw leven in U ontvangen. Wilt U me helpen om opmerkzaam te zijn wanneer de Heilige Geest in mij een nieuw werk doet?

Dagsluiting
Lees Handeling 2:1-8. De sterke wind die de discipelen hoorden op de eerste Pinksterdag, was vol van de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest. De discipelen wisten niet waar Hij vandaan kwam, en waar Hij heen zou gaan. Net zoals toen, kan ook vandaag de Heilige Geest door ons heen spreken om anderen over de Heere God te vertellen.

Van kaft tot kaft
3 juni OT: 2 Kronieken 27-28 NT: 1 Korinthe 9


Dinsdag 4 juni 2019 – De Heilige Geest, als een tong van vuur
Lezen: Handelingen 2:5-13

Er kwam een tweede zichtbaar teken van de komst van de Heilige Geest. Tongen als van vuur verdeelden zich en zetten zich op de discipelen neer. De mensen konden de goddelijke heerlijkheid van de Heilige Geest zien door de vlam op het hoofd van de discipelen. De Heilige Geest was tijdens de doop van de Heere Jezus ook zichtbaar geweest. Toen verscheen Hij in de vorm van een duif. Maar nu rustte de Heilige Geest in de vorm van een vlam op de volgelingen van Jezus.

Een gelijkaardige gebeurtenis zien we in het Oude Testament in Numeri 11: 23-30. Mozes had zeventig oudsten van het volk Israël samengebracht rond de tent waar de Heere God woonde. Toen daalde God in een wolk neer. Hij nam een deel van de Geest die Hij op Mozes gelegd had, en legde Hem op deze mannen. En toen de Geest op hen rustte, profeteerden zij.

Een derde uiting van de Heilige Geest op de Pinksterdag was het spreken in tongen. Het resultaat was dat ieder die op dat moment in Jeruzalem was, in zijn eigen taal het Evangelie hoorde. De discipelen profeteerden en spraken van de grote daden van God, net zoals de Heere Jezus had gedaan. Zijn volgelingen deden op Pinksterdag hetzelfde.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U de Heilige Geest stuurde op Pinksterdag en dat de discipelen U verheerlijkten. Omdat wij in U geloven, geeft U de Heilige Geest ook aan ons. Dank U dat de Heilige Geest U verheerlijkt, en dat Hij toont wat in Uw hart is. Hij neemt uit het Uwe om het aan ons te verkondigen, zoals U gezegd heeft.

Dagsluiting
Lees Handelingen 2:5-13. De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest en ze gingen in een taal spreken, die ze zelf niet spraken. De Heilige Geest bewerkte dit in hen. Maar dit gebeurde niet zomaar. De Heilige Geest had een doel voor ogen. Hij wilde niet Zelf in de belangstelling staan. Hij maakte het voor mensen mogelijk om in andere talen te spreken zodat iedereen die in Jeruzalem was, zou horen over de grote daden van God.

Van kaft tot kaft
4 juni OT: 2 Kronieken 29-30 NT: 1 Korinthe 10


Woensdag 5 juni 2019 – De gave van de Heilige Geest
Lezen: Handelingen 2:14-24

Het bleef niet bij de uitstorting van de Heilige Geest op die eerste Pinksterdag. De discipelen gingen naar buiten en vertelden de mensen wat Jezus had gedaan. Petrus profeteerde uit het boek Joël. Dit is wat er gebeurt wanneer iemand profeteert: de Heilige Geest neemt uit het Woord van God en maakt iets duidelijk. Joël schreef dat er een tijd zou komen waarin vele mensen zullen profeteren. Dat gebeurde op Pinksterdag: eenvoudige mannen spraken over de dingen van God.

Petrus vertelde dat God de Heere Jezus had gezonden om de macht van de dood te verbreken. Jezus is de Enige die de hele wereld kan redden van de zonde en van de dood. Hij was de beloofde Messias van het Oude Testament. Hij is de Redder van de wereld ook vandaag.

De boodschap van Petrus op Pinksteren is nog steeds dezelfde boodschap. God heeft Zijn Zoon naar de wereld gebracht, omdat alleen Hij de wereld kan redden. Daarom moest Jezus naar het kruis gaan. Iedereen moet tot het besef komen dat hij deze Redder nodig heeft. Dan gebeurt hetzelfde wat op Pinksterdag gebeurde: wanneer de Heilige Geest in ons leven gaat werken, zullen mensen vragen: “Wat moeten wij doen om behouden te worden (Handelingen 2:37)?”

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U ook vandaag de Heilige Geest als een geschenk aan mensen geeft.

Dagsluiting
Lees de profetie in Joël 2:28-32 en merk op hoe Petrus dezelfde woorden heeft gesproken in Handelingen 2:17-21. Wat Joël schreef is uitgekomen op Pinksterdag. Ook vandaag geeft God kracht aan gewone mensen om te profeteren. Jezus zit aan de rechterhand van God en geeft de Heilige Geest aan wie Hij wil om Zijn naam te verkondigen (Handelingen 2:32).

Van kaft tot kaft
5 juni OT: 2 Kronieken 31-32 NT: 1 Korinthe 11


Donderdag 6 juni 2019 – Stefanus, vol van de Heilige Geest
Lezen: Handelingen 6:8-15

Vandaag lezen we hoe Stefanus, één van de eerste discipelen van Jezus, het Evangelie bracht aan het volk Israël. Hij mocht wonderen doen omdat de Heilige Geest op hem was. Toch waren een aantal mannen niet akkoord met wat Stefanus zei. Ze wilden niet horen van deze nieuwe leer en brachten hem voor de joodse rechtbank. Maar er staat geschreven: “Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de Geest, door Wie hij sprak, te weerstaan.”

In Handelingen 7 lezen we hoe Stefanus zich verdedigde. Hij vertelde dat God altijd voor Zijn volk heeft gezorgd. Hij woonde dicht bij hen en stelde Mozes aan om het volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte. Hij bracht het volk Israël in het beloofde land. Stefanus toonde aan dat, net zoals het volk niet wilde luisteren naar de goede raad van profeten, ook na Pinksteren er mensen waren die niet naar het Evangelie wilden luisteren. Hij riep uit: “Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook (Handelingen 7:51).”

Wanneer wij het Evangelie vertellen zullen er mensen zijn die het niet willen horen. Dit zal ons niet tegenhouden. De Heilige Geest zal ons helpen.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U ons helpt om het Evangelie te brengen aan mensen die U nog niet kennen.

Dagsluiting
Lees Handelingen 7:54-60. Vanmorgen hebben we gelezen hoe Stefanus werd verhoord door vooraanstaande Joden. Hij was niet bang, integendeel. Hij was vol van de Heilige Geest. Hij zag de heerlijkheid van God en Jezus, aan de rechterhand van de hemelse Vader. Indien we bang zijn om over Jezus te vertellen, mogen we weten dat Hij ons helpt, zoals Hij Stefanus geholpen heeft. 

Van kaft tot kaft
6 juni OT: 2 Kronieken 33-34 NT: 1 Korinthe 12


Vrijdag 7 juni 2019 – Saulus, vervuld met de Heilige Geest
Lezen: Handelingen 9:1-19

Saulus, die later Paulus werd genoemd, was één van de joden die de nieuwe leer van Jezus bestreed. Hij was er bij toen Stefanus gestenigd werd. Hij verwoestte de gemeente te Jeruzalem. Hij ging het ene huis na het andere binnen en sleurde mannen en vrouwen mee om hen in de gevangenis te werpen. Na die eerste Pinksterdag was het zeer gevaarlijk om een volgeling van Jezus te zijn.

Toen Saulus op weg ging om ook in Damascus deze ‘christenen’ te vervolgen, werd hij midden op de weg door een fel licht getroffen. Hij viel en hoorde hoe Jezus tot hem sprak: “Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?” Jezus gebruikte Saulus om het Evangelie aan de heidenen te vertellen. Dat vinden wij moeilijk: iemand die zoveel leed heeft veroorzaakt, heeft God uitgekozen om Zijn werk te doen.

Jezus gaf aan Ananias de opdracht om Saulus op te zoeken. Ananias had hier zijn bedenkingen bij. Hij kon met zijn vragen bij Jezus terecht. Deze verzekerde hem dat Hij deze Saulus had uitgekozen.
Soms laat Jezus iets in ons leven toe wat we niet begrijpen. Zullen we zoals Ananias doen: ook al hebben we bedenkingen, zullen we doen wat God van ons vraagt?

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om U te vertrouwen bij alles wat er in mijn leven gebeurt?

Dagsluiting
Lees Handelingen 9:19-22. Ananias, een discipel van Jezus, ging Saulus zoeken. Hij doopte Saulus, en deze werd vervuld met de Heilige Geest. Een paar dagen later vonden de joden Saulus in de joodse gebedsplaats waar hij vertelde over Jezus.
God kan de meest ruige en ruwe persoon veranderen tot iemand die het koninkrijk van God verkondigt. Onmogelijk voor ons? Voor God is alles mogelijk. Wat Hij met Paulus deed, kan Hij ook met ieder van ons doen. Ook met jou.
Jezus zal ons helemaal anders maken, zodat mensen ons niet meer herkennen.

Van kaft tot kaft
7 juni OT: 2 Kronieken 35-36 NT: 1 Korinthe 13


Tijdens het weekend
Lees over de werking van de Heilige Geest in de volgende Schriftgedeelten:
1. Genesis 1:1-2
2. 1 Samuël 16:11-13
3. Handelingen 1:4-8
4. Handelingen 2: 1-24
Zie je een verband?

Van kaft tot kaft
8 juni OT: Ezra 1-2 NT: 1 Korinthe 14
9 juni OT: Ezra 3-4 NT: 1 Korinthe 15:1-19


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Waneer de Heilige Geest in ons leven gaat werken, zullen mensen vragen: “Wat moeten wij doen om behouden te worden?"

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring