Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 24

Week 24: Aanbidden in geest en in waarheid

Ieder mens heeft een passie. Hij bouwt zijn leven daaromheen. Sommigen hebben passie voor God. Anderen kiezen een levensstijl, bepaalde personen of macht. Onze wil, verlangens en gedachten gaan uit naar de schat die we koesteren. Te midden van al dit streven vraagt Jezus om de Heere God ‘in geest en in waarheid’ te aanbidden. Hij moedigt aan te zoeken naar wat waar is. Hij vraagt om ons te richten naar deze waarheid.

Week 24: van 10 t/m 14 juni 2019

Lees elke dag: Johannes 4:23-24
Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.


Maandag 10 juni 2019 – De tijd komt en is nu
Lezen: Johannes 4:19-26

Jezus reisde met Zijn discipelen door Samaria. Hij kwam er in gesprek met een vrouw die daar woonde. Joden en Samaritanen waren het niet eens waar men de Heere God moest aanbidden. De vrouw zei: “Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden.” In plaats van met haar in discussie te gaan,  toonde Jezus wat belangrijker was: “Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden… de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden (Johannes 4:21,23).”

Het is voor een Jood een opmerkelijke uitspraak om te zeggen dat de aanbidding in Jeruzalem (in de tempel) zal stoppen. Wat bedoelde Jezus? De tijd was gekomen dat wie Jezus erkende als de langverwachte Messias, rechtstreeks bij God mocht komen. Jezus leerde dat Hij was gekomen om het Koninkrijk van God te vestigen en dit betekende dat er een radicale verandering zou komen in de manier waarop men de Heere God zou aanbidden. Voortaan zou de plaats van aanbidding het hart van mensen zijn.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me leert de Vader te aanbidden in geest en in waarheid. U woont met Uw Geest in mijn hart om de Vader te aanbidden.

Dagsluiting
Lees Johannes 4:9-14. In vers 14 zegt de Heere Jezus: “…, maar wie drinkt van het water, dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water, dat opwelt tot in het eeuwige leven.” Jezus wilde deze vrouw het levende water geven. Ze had een nieuw leven nodig. Ze leefde in zonde. Ze leefde met een man die ze niet getrouwd had. Jezus nodigde haar uit om dat in orde te maken. Wanneer wij de Messias ontmoeten nodigt Hij uit om het oude leven achter te laten. We belijden onze zonden en strekken ons uit naar het levende water dat Hij geeft. Dat is wat ware aanbidders doen.

Van kaft tot kaft
10 juni OT: Ezra 5-6 NT: 1 Korinthe 15:20-58


Dinsdag 11 juni 2019 – Door de Geest van God geleid
Lezen: Romeinen 8:10-17

De komst van de Messias naar deze wereld is een revolutie van innerlijke kracht. Zijn Geest is in staat om mensen geestelijk levend te maken. Alleen door Hem wordt onze geest wakker gemaakt. We zijn  kind van God geworden toen de Heere Jezus in ons leven kwam. Door de Heilige Geest Die in ons leeft, is de focus komen te liggen op het innerlijke, wat er vanbinnen in ons gebeurt. Wij zijn in staat om de geestelijke realiteit van het Koninkrijk van God te onderscheiden van de wereld waarin we leven.

De wereld waarin wij leven, de natuurlijke wereld, wil niets vandoen hebben met iemand die leeft met God. Wie Jezus kent en Hem wil dienen, zal zorgvuldig keuzes maken om voor God te leven. Omdat we nog in een lichaam leven in een wereld die met God geen rekening houdt, zegt een christen soms neen tegen begeerten die hem wegleiden van God. Wie Jezus kent heeft de Geest van God ontvangen. De Heilige Geest maakt vrij van de geest van deze wereld. Hij is het Die ons wijst op de Heere Jezus en op Zijn Woord. Wie het  Woord van God bewaart, zal van binnenuit veranderen. Wie God aanbidt in geest en waarheid zal anders leven.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, U hebt mijn ogen geopend om te geloven. Wanneer ik U als Redder aanneem, aanbid ik in geest en waarheid.

Dagsluiting
Lees Romeinen 8:18-23. Toen de Heere Jezus leefde heeft Hij mensen verteld over de hemel. Hij is de weg om in de hemel binnen te komen. Daarom heeft Hij gezegd: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Levend. Niemand komt tot de Vader dan door Mij (Johannes 14:6).” Wanneer we in Hem geloven, neemt de hemelse Vader ons aan als Zijn kind. We ontvangen een nieuwe geest: de Geest van aanneming tot kinderen zoals geschreven staat in Romeinen 8:15: “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!” De Heilige Geest helpt om de Vader te aanbidden in geest en in waarheid.

Van kaft tot kaft
11 juni  OT: Ezra 7-8 NT: 1 Korinthe 16


Woensdag 12 juni 2019 – In drie dagen een tempel bouwen?
Lezen: Johannes 2:13-22

Jezus heeft in het gesprek met de Samaritaanse vrouw duidelijk gemaakt dat de centrale plaats voor aanbidding zou veranderen (Johannes 4:23). Voor de Joden was dit de tempel te Jeruzalem, voor de Samaritanen was dit Samaria. Jezus heeft als Messias de plaats van de tempel ingenomen. De plaats van aanbidding, de plaats waar vanaf de komst van de Messias, mensen God zouden ontmoeten, is Jezus Zelf en niet de tempel van Jeruzalem. Dit heeft Hij op verschillende manieren onderwezen. Bijvoorbeeld toen Hij in de tempel stond zei Hij: “Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen (Johannes 2:19).”

De mensen die dit hoorden waren verbaasd en zeiden: “Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd en U zult hem in drie dagen laten herrijzen?” Johannes, die dit in het Evangelie heeft geschreven, verduidelijkte wat Jezus bedoelde: “Maar Hij sprak over de tempel van Zijn lichaam (Johannes 2:21).” Met andere woorden, wanneer Jezus uit de dood is opgestaan, is Hij de nieuwe ‘tempel’ geworden. Door de Heilige Geest woont Jezus nu in onze harten. Bij Hem is het, waar mensen de Heere God ontmoeten.

Gebed
Heere Jezus, U bent aan het kruis gestorven om mij tot de Vader te brengen. Omdat U de straf voor mijn zonden hebt gedragen, leeft U in mij. Dank U wel dat ik de Heere God als mijn Vader mag aanbidden. 

Dagsluiting
Lees 1 Korinthe 6:12-20. Jezus verlangt ernaar dat we van Hem leren. Hij onderwijst ons wanneer we in de Bijbel lezen. Zijn Geest woont in ons hart. Omdat God dicht bij ons wil zijn, wil Hij dat we rein leven. We zijn niet langer van onszelf. God  heeft ons betaald met het bloed van de Heere Jezus. Ons lichaam is immers de woonplaats van de Heilige Geest geworden.

Van kaft tot kaft
12 juni OT: Ezra 9-10 NT: 2 Korinthe 1


Donderdag 13 juni 2019 – Aanbidden van de Heere God via Jezus
Lezen: Johannes 5:19-24

Toen Jezus zei: “De ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid (Johannes 4:23),” bedoelde Hij dat aanbidding via Hem zou gebeuren. In de eerste plaats kan aanbidding van God alleen via Jezus omdat Hij Zijn leven gegeven heeft voor mensen. Het bloed van Jezus heeft gevloeid, zodat mensen vergeving van zonden krijgen. Jezus werd gekruisigd en Hij is opgestaan uit de dood. Op deze manier heeft Hij mensen dicht bij God gebracht. Geen enkele zondaar kan op een gepaste manier God aanbidden zonder het bloed van de Heere Jezus. 

In de tweede plaats aanbidden we God via de Heere Jezus, omdat de Heere Jezus Zelf God is. Dit heeft Hij aan Zijn discipelen onderwezen toen Hij mensen hun zonden vergaf, iets wat alleen God kan doen (Marcus 2:5-11). Jezus heeft onderwezen dat Hij in de eeuwigheid bij God was (Johannes 8:58), en dat Hij één is met de Vader (Johannes 10:30). Hij is niet enkel Degene die ons tot de hemelse Vader brengt; Hij is aan de Vader gelijk, en is één met Hem. We zullen Hem aanbidden. Alle aanbidding in waarheid zal daarom aanbidding van de Heere Jezus zijn.
 
Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U gestorven bent om mij van schuld vrij te maken. U hebt me bij de Vader gebracht. Alleen U kon dit doen. Want U bent één met de Heere God. 

Dagsluiting
De Heere Jezus heeft Zijn leven voor ons gegeven zodat we in vrijheid leven. Hij helpt ons Zijn voorbeeld te volgen. Maar er is veel meer. Hij heeft ons niet enkel voor dit leven bevrijd. Hij belooft eeuwig leven te geven. De apostel Johannes schreef hierover in het boek Openbaring. Hij zag een gouden stad neerdalen uit de hemel. Wie daartoe bestemd is, mag daar wonen. Het is een plaats waar geen verdriet en moeite zal zijn. Iedereen leeft er in vrede met elkaar. De Heere Jezus maakt een plaats klaar voor ons om voor eeuwig bij Hem te zijn.

Van kaft tot kaft
13 juni  OT: Nehemia 1-2 NT: 2 Korinthe 2


Vrijdag 14 juni 2019 – Dienen en aanbidden
Lezen: Markus 10:35-45

Aanbidding betekent dat we in onze gedachten met de Heere God bezig zijn. We willen Hem beter leren kennen; we zoeken Zijn aanwezigheid wanneer we in de Bijbel lezen, in gebed. Het is onze geest die ons aanzet om Hem te ontmoeten. We willen dicht bij Hem zijn. Soms zijn we op het werk, of thuis of in de kerk. De plaats is niet belangrijk. We zien de heerlijkheid van God in de Heere Jezus en we koesteren Hem boven al het andere. Wanneer Jezus ons leven verandert, kunnen we niet anders dan anderen dienen en liefhebben. We zijn minder met onszelf bezig. Dat is voor volgelingen van de Heere Jezus de betekenis van aanbidding. Het is de heerlijkheid van de Heere God zoeken.

Jakobus en Johannes, de twee broers, vroegen aan Jezus of ze in de hemel dicht bij Hem mochten zijn. Jezus liet het antwoord op deze vraag over aan Zijn Vader. De Heere God heeft voor ieder van ons al een plaats gereserveerd. “Om dit plekje in te nemen mag je leren om nu te dienen,” zei Jezus en Hij gaf hiermee aan dat wie Hem wil volgen, mag leven zoals Hij dat deed. Jezus roept op om te dienen. We mogen leren om net zoals Hij, anderen belangrijker te vinden dan onszelf. Dat is een leven in aanbidding.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U gezegd hebt dat U naar deze wereld gekomen bent om te dienen, niet om gediend te worden. Wilt U me vandaag laten zien waar en wanneer ik kan dienen?

Dagsluiting
Lees Filippenzen 2:1-4. Ieder mens heeft één of meerdere passies. Het zijn de dingen of personen die we belangrijk vinden. Vraag aan de Heere God dat Hij je ogen opent voor datgene wat Hij belangrijk vindt. Vraag Hem dat Hij jouw geest opwekt om Hem boven alles te koesteren. Ben jij bereid om anderen te dienen zoals Jezus dat heeft gedaan?

Van kaft tot kaft
14 juni OT: Nehemia 3-4 NT: 2 Korinthe 3


Tijdens het weekend
Lees Johannes 4:1-41.
Denk na over de volgende verzen:
Vers 14: “maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.”
Vers 23: “Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.”
Verzen 25-26: “De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (die Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreek.”
Wat hebben deze verzen met elkaar gemeen?

Van kaft tot kaft
15 juni OT: Nehemia 5-6 NT: 2 Korinthe 4
16 juni OT: Nehemia 7-8 NT: 2 Korinthe 5


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

17/08/19 - Bijbels dagboek week 34
09/08/19 - Bijbels dagboek week 33
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Jezus heeft als Messias de plaats van de tempel ingenomen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring