Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 32

Week 32: De heiligheid van Christus

Christus is de Zoon van God. Dat weten we, dat belijden we, dat bewaren we in ons hart. We hebben Hem lief. Er is niets dat ons kan scheiden van de liefde van onze Heere Jezus.
Toen Jezus hier op aarde was, was Hij heilig. Nu Hij op de troon zit als het Lam van God, is Hij heilig. Hij is Die was, Die is, Die komen zal en Die voor eeuwig zal zijn. Hij is de Heilige. Mensen kunnen niet anders dan reageren op die heiligheid. Daarover lezen we in de Bijbel. Mensen waren verwonderd, vol ontzag en vreesden God. Sommigen waren ontzet en vroegen zich af Wie Hij was. Anderen werden enorm boos, agressief en wilden Hem ombrengen. Hierover denken we deze week na.

Week 32: van 5 t/m 9 augustus 2019

Lees elke dag: Spreuken 14:26
In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen,
en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn.


Maandag 5 augustus 2019 – Christus in de storm
Lezen: Markus 4:35-38

Jezus was samen met Zijn discipelen in Galilea. Hij was die dag druk bezig geweest. Opnieuw waren vele mensen komen luisteren naar Zijn onderwijs. Gewoonlijk gingen de discipelen bij het vallen van de avond naar huis. Een aantal van hen woonden vlakbij het meer van Galilea. Deze avond was het anders. Jezus wilde het meer overvaren, hoewel het niet veilig was om ’s nachts op het meer te zijn. Soms kon er plotseling een storm opzetten. Deze stormen waren zeer gevaarlijk. De discipelen, waaronder een paar zeer ervaren vissers, wisten dit wel, maar ze vertrouwden erop dat het wel goed zat. Jezus was immers bij hen.

Plots gebeurde wat elke visser vreesde. Er stak een sterke wind op, de golven werden hoger en iedereen was druk om de boot varende te houden. Hun inspanningen baatten niet. De boot liep vol. Nog even en iedereen kwam in het water terecht. De beste zwemmer zou verdrinken. Hun vertrouwen dat hun dus niets kon overkomen, was verdwenen. De discipelen waren doodsbenauwd.

Jezus, leunend tegen een stapel kussens, sliep. De discipelen maakten Hem wakker. Verwijtend riepen ze: “Meester, wij vergaan!” Jezus voelde Zich veilig. Hij was veilig omdat Hij altijd dichtbij Zijn Vader was. Hij was dicht bij de Hoogheilige Die zit op de hoogste troon. De discipelen begrepen dit niet.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om bij U te schuilen, wanneer er dingen over mijn leven komen die ik niet begrijp? Wilt U me helpen om op U te hopen?

Dagsluiting
Lees Psalm 42 en 43. Jezus neemt soms onze moeilijkheden niet weg. Hij wil ons veranderen en sterker maken. Hij wil ons helpen om op Hem te hopen, ook al zien we in onze moeilijkheden geen uitkomst meer. In deze Psalmen staat dat, wanneer onze ziel onrustig is, het goed is om God te loven.

Van kaft tot kaft
5 augustus OT: Psalm 52-54 NT: Lukas 20:1-18


Dinsdag 6 augustus 2019 – Christus spreekt tot de wind en de zee
Lezen: Markus 4:39-41; Psalm 19

De discipelen hadden de Heere Jezus wakker geschud. Ze begrepen er niets van. Hoe kon Hij net nu in een diepe slaap zijn, terwijl zij voor hun leven moesten vechten?
Jezus zag hun angst, zag hun omstandigheden, en greep in. Hij begon niet met het water uit de boot te scheppen. Hij trok aan geen enkel touw. Hij schreeuwde niet en panikeerde niet. Hij stond op en sprak. Hij sprak tot de wind. Hij sprak tot de zee. De wind en de zee luisterden naar Zijn stem.

Dit is onvoorstelbaar voor ons. De discipelen stonden daar en keken toe. Ze waren sprakeloos. Alles werd stil. Iedereen hield de adem in. “Pff… Wat is hier gebeurd?” ging het door de hoofden.
Toen sprak Jezus. Allicht heeft Hij hen een voor een aangekeken. Hij vroeg: “Waarom bent u zo angstig?” Er was iets wat Jezus niet begreep: waarom waren de discipelen zo bang geworden, dat ze voor hun leven vreesden, terwijl Hij bij hen was. Hij toch is de Schepper van hemel en aarde? Hij heeft alle macht, in de hemel en op de aarde. Geloofden ze niet dat ze door Hem veilig waren?

Jezus sprak hen aan op hun ongeloof. Hij nodigde hen uit om te geloven dat het bij Hem goed was. De heiligheid van God was naar de aarde gekomen. De discipelen waren verbaasd. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om meer geloof te hebben? Soms ben ik bang wanneer het stormt. Wilt U me helpen om, ondanks wat ik voel en ondanks wat er gebeurt, toch te vertrouwen dat U dicht bij me bent?

Dagsluiting
Lees Psalm 19. Deze psalm spreekt over de natuur, die de aanwezigheid van God weergeeft. Alles wat leeft verwijst naar de Schepper die het gemaakt heeft: de hemel, de aarde, de zon, de dag en de nacht. God spreekt tot mensen in de natuur en in Zijn Woord. Wie rekening houdt met de Woorden van God en ze in het hart bewaart, mag oprecht met God leven. 

Van kaft tot kaft
6 augustus OT: Psalm 55-56 NT: Lukas 20:19-47


Woensdag 7 augustus 2019 – Christus en het wonder van de visvangst
Lezen: Lukas 5:1-11

In het Schriftgedeelte dat we vandaag lezen, bevinden we ons opnieuw aan het meer. Het was nog vroeg in de morgen. Jezus sprak tot de mensen vanuit het schip van Petrus. Petrus was moe. Een hele nacht had hij doorgebracht op het water. Petrus en de andere vissers hadden niets gevangen. Het liefst wilde Petrus naar huis om te rusten.

Maar Jezus wilde dat hij opnieuw ging vissen. Petrus was niet akkoord, maar deed wat Jezus vroeg. We weten wat er toen gebeurde. De visvangst moet enorm geweest zijn. De reactie van Petrus doet nadenken. Er staat geschreven: “Toen Simon Petrus dit zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die bij hem waren, bevangen.”

Jezus had het met geen woord over zonde. Hij heeft Petrus niet vermaand over zijn houding. Er was geen oordeel. Hij toonde enkel waar Petrus moest zijn om veel vis te vangen. Het heilige in Jezus was zo duidelijk aanwezig, dat Petrus niets anders kon dan in aanbidding aan Zijn voeten neervallen. Dat is wat de heiligheid van God met ons doet. We beseffen dat we niet waardig zijn. We zien onze zonden. Maar Jezus sprak tot Petrus: “Wees niet bevreesd.” Zo spreekt Hij ook tot ons.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me laten zien dat U in mijn leven wonderen doet? Leert U me dit te onderscheiden? U laat me zien dat, ondanks wie ik ben, U me toch gebruiken wilt. Ik dank U daarvoor.

Dagsluiting
Lees Lukas 5:8-11. Jezus toonde Zijn macht aan de discipelen. Petrus, Jakobus en Johannes knielden voor Hem neer. Ze lieten alles achter en volgden Jezus. Ben jij bereid om de Heere Jezus te volgen? Hij zegt je: “Wees niet bevreesd.”

Van kaft tot kaft
7 augustus OT: Psalm 57-59 NT: Lukas 21:1-9


Donderdag 8 augustus 2019 – Christus en het wonder van genezing
Lezen: Markus 5:21-34

Jezus kwam terug van de overkant van het meer van Galilea. Jaïrus, de overste van de synagoge ging Hem tegemoet. Zijn dochtertje was ernstig ziek. Jaïrus wist dat Hij haar kon helpen en zei: “Ik smeek U dat U komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven.”

Onderweg raakte een vrouw Jezus aan. Ze leed twaalf jaar aan bloedvloeiingen. Volgens de joodse wet (Leviticus 15) was iemand die een vloeiing had, onrein. Dit betekende dat al wie deze vrouw aanraakte, onrein was. Omdat mensen wisten dat ze ziek was, werd ze gemeden. Ze raakte Jezus stiekem aan. Ze wilde niet dat Hij het merkte. Net zoals Jaïrus wist ze en geloofde ze dat alleen Jezus haar kon helpen. Ze durfde niet openlijk Hem vragen haar de handen op te leggen. Als mensen liever niet met haar omgingen, liep ze het risico dat ook Jezus haar zou mijden.

Maar de Heere God had haar hart gezien. Hij antwoordde, zag haar geloof, en in een flits genas ze. Dit is wonderlijk! Jezus voelde de kracht van God door Zich heengaan. De vrouw wist wat er gebeurde. Ze wierp zich voor de Heere Jezus neer. Deze vrouw zag de heiligheid van God. Jezus prees haar om haar geloof. Ze nam het risico dat Jezus haar zou negeren, en God Zelf zag naar haar om.

Gebed
Heere Jezus, ik vind het zo bijzonder dat U mensen helpt die door iedereen in de steek zijn gelaten. U hielp Jaïrus, een gerespecteerd man, maar ook deze vrouw, waar niemand naar omzag. Wilt U ook naar mij omzien, alstublieft?

Dagsluiting
Lees 2 Kronieken 16:9: “Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.” De vrouw over wie we vanmorgen lazen had een hart dat volkomen uitging naar Jezus. Omdat ze geloofde, werd ze genezen. De tekst uit het boek Kronieken zegt dat de Heere God je krachtig bij zal staan, wanneer je hart volkomen naar Hem uitgaat. Hij komt dicht bij je en vult je hart met Zijn aanwezigheid.

Van kaft tot kaft
8 augustus OT: Psalm 60-62 NT: Lukas 21:10-38


Vrijdag 9 augustus 2019 – Christus vermaant
Lezen: Mattheüs 23:1-7; Mattheüs 23:25-27

We lezen in de Bijbel dat Jezus rondreisde in Israël en vele mensen genas. Hij deed wonderen en vele goede dingen. Hoe is het dan mogelijk dat mensen, die al deze dingen zagen, Hem veroordeelden tot de dood aan het kruis? Waarom minachtten de Schriftgeleerden Hem en zij die de wetten van God bestudeerden? Vanwaar zoveel haat?

De leer die Jezus bracht, was voor velen moeilijk. Het was een leer die de hoogmoed van mensen aanpakte. Jezus bracht een zeer hoge wet naar de aarde. Het was de wet van de liefde van God. Toen Hij de discipelen onderwees en hen vroeg om hun vijanden lief te hebben, wisten ze dat ze dat niet konden. Maar ze vertrouwden dat Jezus hen daarbij hielp. Toen ze ontdekten hoe heilig Jezus was, vielen ze in aanbidding aan Zijn voeten neer. Pas aan het kruis begrepen ze hoe groot Zijn liefde was. Ze hoefden niet uit eigen kracht lief te hebben. Daarom was Jezus naar de aarde gekomen, om hen daartoe kracht te geven.

Het hart van de Schriftgeleerden was niet bij God. Ze waren met zichzelf bezig. Toen Jezus sprak over Zijn Vader in de hemel wezen ze Jezus af. Ze geloofden niet omdat de duisternis in hun hart het licht van God niet binnen liet. Daarom waren ze boos.

Gebed
Heere Jezus, wilt U mijn hart en mijn gedachten vullen met dingen van U? Want als Uw licht binnenkomt moet de duisternis wijken.

Dagsluiting
Lees Psalm 19:10-14. Het Woord van God helpt om je hart te onderzoeken. Het Woord van God is waarheid, kostelijker dan goud en zoeter dan honig. Het helpt je om je hart te onderzoeken, zodat je je zonden belijdt en rein voor God staat. De Heere Jezus vergeeft en geeft vrede en rust.

Van kaft tot kaft
9 augustus OT: Psalm 63-65 NT: Lukas 22:1-38


Tijdens het weekend
Lees de tekstgedeelten over de heiligheid van de Heere Jezus: Markus 4:35-41; Markus 5:21-34; Lukas 5:1-11.
Vragen die je daarbij helpen:    
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – H. Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat je aanspreekt?
6. Hoe zal je dit in praktijk brengen?

Van kaft tot kaft
10 augustus OT: Psalm 66-67 NT: Lukas 22:39-71
11 augustus OT: Psalm 68 NT: Lukas 23:1-25


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

13/12/19 - Bijbels dagboek week 51
06/12/19 - Bijbels dagboek week 50
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Het Woord van God helpt om je hart te onderzoeken.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring