Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 33

Week 33: Nehemia

In het jaar 539 voor Christus werd het grote koninkrijk van Babel overgenomen door de koning van Perzië, koning Kores. Deze koning was de Joden, die in ballingschap in Babel verbleven, goedgezind en gaf hun toestemming om naar het land Israël terug te keren. De teruggekeerde Israëlieten herbouwden de tempel en ondanks veel tegenstand van de plaatselijke bevolking kon de tempel na 22 jaar geopend worden. Later stuurde Artachsasta, de koning van Perzië, Nehemia naar Jeruzalem om er de muren te herbouwen. Opnieuw was er veel tegenstand maar de Israëlieten waren vastberaden. Ze bouwden stug door, in de ene hand een troffel, en in de andere hand een zwaard.  

Week 33: van 12 t/m 16 augustus 2019

Lees elke dag: Nehemia 8:11
Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.


Maandag 12 augustus 2019 – Opkomen voor de armen
Lezen: Nehemia 5:1-10

Terwijl de Israëlieten de muren van Jeruzalem bouwden, dreigde er voedseltekort. Door de hoge belastingen werden velen met armoede bedreigd. De armen onder het volk moesten geld lenen van hun broeders of hun akkers verpanden. Sommigen zagen zich verplicht om hun zonen en dochters als slaven te verkopen. Omdat hun bezit verpand was, konden ze hun kinderen niet terugkopen.

Toen Nehemia hoorde wat er gaande was, werd hij boos. Hij nam tijd om na te denken en trad toen krachtig op tegen de rijken en de leiders van het volk. Zij waren verantwoordelijk voor de armoede van hun broeders. Ze hadden niet geluisterd naar God: Israëlieten mochten aan broeders geen interest vragen. Israëlieten mochten geen broeder als slaaf kopen (Leviticus 25).

Het volk Israël bouwde aan de muren van Jeruzalem, en dat was een goede zaak. Maar ze vergaten om voor elkaar zorg te dragen. Nehemia was een wijs man, en bracht de leiders terug naar de wetten die de Heere God had gegeven.

Gebed
Heere Jezus wilt U me leren om mijn bezit met anderen te delen, want U hebt lief wie blijmoedig geeft.

Dagsluiting
Lees Filippenzen 1:27-28. Wanneer broeders en zusters samen zijn, valt de eenheid op. Christenen zorgen voor elkaar door hun rijkdom met elkaar te delen. Ook vraagt God dat we schouder aan schouder staan in de strijd voor het Evangelie, zoals dat was in de tijd van Nehemia toen de Heere God het volk Israël naar hun land had teruggebracht.

Van kaft tot kaft
12 augustus OT: Psalm 69-70 NT: Lukas 23:26-56


Dinsdag 13 augustus 2019 – Volharden ondanks tegenstand
Lezen: Nehemia 6:1-9

Het bouwen van de muur rondom Jeruzalem is niet vlekkeloos verlopen. Sanballat en Tobia hadden tegenstand geboden vanaf het begin. Sanballat was de gouverneur van Samaria. Hij woonde in Bet-Horon en Tobia, een Amoniet, was zijn adviseur. Beiden vreesden voor een sterke Joodse gemeenschap in Jeruzalem. Ze hadden Nehemia belachelijk gemaakt, een samenzwering beraamd en de Israëlieten bedreigd. Maar telkens bleef het Joodse volk trouw aan de opdracht die de Heere God hen gaf en volhardden ze in gebed.

Vervolgens gebruikten Sanballat en Tobia een andere manier om Nehemia te ontmoedigen. Ze verspreidden een gerucht dat Nehemia zichzelf tot koning wilde uitroepen en zo in opstand kwam tegen de koning van Perzië. Ze belegden een vergadering en nodigden Nehemia uit om te onderhandelen. Op die manier probeerden ze Nehemia door de leugen die ze zelf verspreidden, onder druk te zetten. Maar Nehemia zag hun listen. Zijn vijanden probeerden hem bang te maken. Nehemia bad om kracht tot God.  

Wanneer mensen met ons spotten omdat we Jezus volgen, zullen we dan net zoals Nehemia, tot God bidden en vragen dat Hij onze handen sterk maakt?

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om te volharden wanneer ik tegenstand ervaar omdat ik U volg?

Dagsluiting
Lees Mattheüs 5:10-12. Indien we Jezus kennen en Hem volgen, worden we vervolgd. Jezus zal ons ‘in de hemelen’ belonen. In Zijn Koninkrijk zijn we niet alleen voor eeuwig bij Hem, we ontvangen eer wanneer we hier op aarde omwille van Hem bespot worden. 

Van kaft tot kaft
13 augustus  OT: Psalm 71-72 NT: Lukas 24:1-27


Woensdag 14 augustus 2019 – Het Woord van God geeft vreugde
Lezen: Nehemia 8:9-13

Nadat de muur rondom Jeruzalem gebouwd was, kwamen alle Israëlieten naar Jeruzalem om de wet van Mozes te horen. Om de zeven jaar werd deze wet tijdens het Loofhuttenfeest door de priesters volledig voorgelezen. Dit was niet meer gebeurd sinds het volk in ballingschap naar Babel was weggevoerd. De Woorden van God overtuigden hen van hun schuld. Ze weenden. Ezra, Nehemia en de priesters onderwezen het volk en spoorden hen aan om het Loofhuttenfeest te vieren. Omdat God hen vergaf, was nu de tijd gekomen om feest te vieren.

Wanneer je Jezus leert kennen, ervaar je diepe vreugde. Wanneer je Hem persoonlijk ontmoet, legt Hij deze vreugde in je hart. Je verlangt ernaar om Hem beter te kennen, en dat maakt je blij. De vreugde van de Heere is je kracht. Het is ook je toevlucht. Wanneer je blij bent omdat je de Heere God kent, komt Hij heel dicht bij je en beschermt Hij je. Nehemia stuurde het volk naar huis, om met broeders en zusters feest te vieren. Het was een bijzonder moment in de geschiedenis: het volk Israël wilde de wetten van de Heere God kennen. In het hele land was er feest.    

Wanneer je God beter leert kennen, toont Hij Zich aan je wanneer je in de Bijbel leest. Dan wordt je heel blij in je hart.

Gebed
Vader in de hemel, U jubelt over Uw kinderen wanneer ze U liefhebben en U willen volgen (Sefanja 3:17). Dat maakt me blij!

Dagsluiting
Lees Psalm 119:9-16. Vanmorgen lazen we hoe het volk van Israël de weg naar God terugvond nadat ze Zijn wetten hoorden. Ze waren er blij van geworden. Psalm 119 is de langste Psalm van de Bijbel. We kunnen er lezen over de liefde voor de wet, zoals in vers 14 staat: “In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit.” We mogen aan de Heere God vragen dat Hij ons deze blijdschap geeft.

Van kaft tot kaft
14 augustus OT: Psalm 73-74 NT: Lukas 24:28-53


Donderdag 15 augustus 2019 – Inwijding van de muur van Jeruzalem
Lezen: Nehemia 12:40-43

Toen de bouw van de muur rondom Jeruzalem beëindigd was, kwam het volk Israël samen om God te loven. Ondanks veel tegenstand, had God hen geholpen. Jeruzalem was de stad van de grote Koning, en het volk Israël wilde deze stad terugbrengen onder Zijn heerschappij. Uit heel het land kwamen de Levieten naar Jeruzalem om deze plechtigheid te leiden. Nehemia droeg hen op om zichzelf, het volk en ook de poorten en de muur te reinigen, zoals Mozes dit in de wet had voorgeschreven.

Vervolgens stelde Nehemia twee koren aan: de leiders van het volk samen met de priesters namen plaats op de muur. Ze vormden twee groepen; de ene groep ging links en de ander groep rechts. Terwijl ze lofliederen zongen en de Levieten op instrumenten speelden, liepen ze op de muur rondom de stad. Ook het volk werd in twee groepen ingedeeld en volgde hun leiders op de begane grond. De twee koren kwamen samen in de tempel, waar de priesters vele offers brachten. God gaf iedereen veel blijdschap.

Telkens wanneer wij het werk van onze handen, de plaats waar we werken en wonen, toewijden aan God, maakt Hij ons blij. Het is Zijn vreugde, de vreugde voor Zijn grote Naam. 

Gebed
Heere Jezus, dank U dat U me een hart geeft dat U aanbidt.

Dagsluiting
Lees Psalm 16:11: “U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.” De Heere God maakt ons de weg bekend, waarop we wandelen. Voor Nehemia was dit het bouwen van de muur rondom Jeruzalem. Jezus vraagt om Hem te dienen. En wanneer ons werk is gedaan, zullen we, net zoals Nehemia ‘overvloed van blijdschap’ ervaren. De Heere God doet ons slagen. Wat is Hij goed! Wat is Hij trouw!

Van kaft tot kaft
15 augustus OT: Psalm 75-77 NT: Galaten 1


Vrijdag 16 augustus 2019 – Nehemia ijvert voor de Heere God
Lezen: Nehemia 13:23-31

De priester Ezra voerde hervormingen door in verband met gemengde huwelijken. Het volk had beloofd dat ze enkel binnen hun eigen volk vrouwen zouden huwen. Maar dertig jaar later stelde Nehemia vast dat er sommige mannen Filistijnse, Ammonitische en Moabitische vrouwen hadden gehuwd. Nehemia was boos. Hun kinderen kenden de Judese (Hebreeuwse) taal niet, zodat de priesters hen niet konden onderwijzen. Hoe konden ze de voorschriften van de Heere God gehoorzamen?

Toen Nehemia vaststelde dat zelfs de kleinzoon van de hogepriester gehuwd was met de dochter van zijn vijand Sanballat, heeft hij deze weggestuurd. Door dit huwelijk had de jonge man de positie en het gezag dat de Heere God aan de priesters had toevertrouwd, ondermijnd. Nehemia wist wat dit betekende: God duldt niet dat priesters en leiders ongehoorzaam zijn. Daarom zocht Nehemia om het met God goed te maken. Hij ging bidden.

Nehemia is voor ons een bijzonder voorbeeld. Hij was een leider die leefde met God. Voortdurend zocht hij in gebed naar de wil van God. Hij hield zich ver van compromissen met heidense volken en hun afgoden, en bood het volk Israël aan om alleen te schuilen bij hun God.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om Uw Woorden te bewaren? Wanneer ik ze lees, wilt U me dan leren om ze te overdenken? Dank U dat U me leert om voor U te leven.

Dagsluiting
Lees Johannes 2:13-17. Vanmorgen lazen we dat Nehemia ervoor ijverde dat de priesters in de tempel van Jeruzalem hun ambt naar behoren uitoefenden. Dezelfde ijver voor de tempel zien we bij Jezus. De Heere God ijvert nog steeds voor Zijn Woord en voor de plaats waar Hij woont. Hij woont in onze harten. De apostel Paulus schreef in 1 Korinthe 6:19: “Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?” Zo kunnen wij onze harten reinigen en God verheerlijken in alles wat we doen.

Van kaft tot kaft
16 augustus OT: Psalm 78 NT: Galaten 2:1-10


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
17 augustus OT: Psalm 79-81 NT: Galaten 2:11-21
18 augustus OT: Psalm 82-84 NT: Galaten 3

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

18/10/19 - Bijbels dagboek week 43
12/10/19 - Bijbels dagboek week 42
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De vreugde van de Heere is je kracht. Het is ook je toevlucht.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring