Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 34

Week 34: Schatten in de hemel (1)

Hoe meer we ons bezit met anderen delen, hoe groter onze vreugde in de hemel zal zijn. De Heere Jezus heeft ons lief en spoort aan om met die vreugde bezig te zijn. Hij vraagt dat we liefde voor geld loslaten. Hij vraagt dat we overvloedig geven, vooral aan de armen.

Week 34: van 19 t/m 23 augustus 2019

Lees elke dag: Mattheüs 6:19-21
Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderven, en waar dieven niet inbreken of stelen; want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.


Maandag 19 augustus 2019 – Overvloedig geven
Lezen: Markus 12:41-44

De Heere Jezus onderwees Zijn discipelen om vrijgevig te zijn. Hij vergeleek het met een offer aan God. De arme weduwe wierp twee kleine munten in de offerkist (omgerekend ongeveer 1/16 van een dagloon of een paar euro’s). Jezus wist dat zij meer had gegeven dan al de anderen. Hoewel ze een klein bedrag gaf, was haar offer in vergelijking met wat anderen gaven groter. Een offer heeft niets met geldwaarde te maken. Wanneer je rijk bent en veel geeft, houd je nog voldoende over om te kopen wat je wil. Maar wanneer je Jezus een offer brengt en je houdt verder weinig over, vindt je hart geen rust in wat overblijft. Maar je hart vindt rust in de hemel. Je vindt rust in de Heere Jezus, niet in wat je overhoudt.

Jezus sprak veel over geld en bezit. De reden waarom Hij dit deed staat in de dagtekst van deze week: “Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” Met andere woorden, geld is belangrijk. Waar je geld aan uitgeeft, toont waar je hart is. En waar je hart is, daar is je aanbidding. Wanneer je je hart op iets zet, dan koester je dat. Waar je passie is, daar jaag je naar. Dat is de betekenis van aanbidding.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me leren om met een hart vol aanbidding aan anderen te geven?

Dagsluiting
Lees Markus 12:41-44. Jezus had plaatsgenomen bij de offerkist in de tempel. Hij keek aandachtig naar mensen. Hij zag niet alleen het geld. Hij zag veel meer. Hij wist wat mensen van hun overvloed gaven. En Hij wist hoeveel mensen van hun armoede weggaven. Dit was zo voor de weduwe. Zij had weinig om van te leven. Toch gaf ze een deel van haar bezit aan God. Jezus zag het goed. Zij gaf alles, haar hele levensonderhoud. Deze vrouw deed dit niet zomaar. Ze had er goed over nagedacht. Ze kon dit doen omdat heel haar hart naar God uitging. Zoals in 2 Kronieken 16:9 geschreven staat: “Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.” Wat een belofte staat hier voor al wie geeft met een hart dat volledig naar de Heere God uitgaat!

Van kaft tot kaft
19 augustus OT: Psalm 85-87 NT: Galaten 4:1-11


Dinsdag 20 augustus 2019 – Je kunt geen twee heren dienen
Lezen: Mattheüs 6:19-21; Mattheüs 6:24

Jezus gebruikt hier het woord ‘dienen’ in de zin van een dienaar die zijn meester dient. Het dienen van ‘het geld’ betekent dat we dromen, plannen maken en een positie verwerven om meer geld te verdienen. ‘Het geld’ is de meester die geeft en voorziet. Je kijkt op naar meester ‘geld’ en verwacht dat hij je goed doet.

Het dienen van Jezus betekent dat je Hem zoekt. Hem dienen maakt dat je droomt, plannen maakt en een positie verwerft omwille van je vreugde in God. Je strekt je uit naar de beloften die Hij je heeft gegeven. Het is God, en niet het geld, naar Wie jij je uitstrekt, want je wilt Meester Jezus dienen.

Wanneer je schat in de hemel is, dicht bij God, gaat je hart naar Hem uit. Wanneer je hart de schatten op de aarde begeert, houdt het je passie van God weg. Je begeerte is je afgod geworden. De Heere God heeft het volk Israël hierin onderwezen toen Hij het eerste en het laatste gebod aan Mozes gaf: “U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben,” en “U zult niet begeren… (Exodus 20:3;17).”

Gebed
Heere Jezus, wilt U me inzicht geven, zodat ik zie waar de begeerte van mijn hart naar uitgaat?

Dagsluiting
Lees Mattheüs 6:19-24. Jezus zegt in vers 21: “Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” Om te leven heb je geld nodig. Maar waar gaat je hart naar uit? God verwacht dat je verstandig met je bezit omgaat. In Spreuken 4:7 staat geschreven: “Het beginsel van wijsheid is: verwerf wijsheid, en bij alles wat je verwerft: verwerf inzicht!” Bezit en geld op zich zijn niet verkeerd. Wijsheid en inzicht om het goed te gebruiken komen van God.

Van kaft tot kaft
20 augustus OT: Psalm 88 NT: Galaten 4:12-21


Woensdag 21 augustus 2019 – De rijken en het Koninkrijk van God

Lezen: Lukas 18:18-27

Toen een leidinggevende van het Joodse volk bij Jezus kwam en vroeg wat hij moest doen om het Koninkrijk van God binnen te gaan, antwoordde Hij: “Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij.” Wie het eeuwig leven binnengaat verlangt er niet naar om rijk te zijn. Het jagen naar bezit is een valkuil. Daarom zei Jezus: “Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het Koninkrijk van God binnengaan.” Deze man had zijn hart op zijn bezit gezet. Dat verhinderde hem om zich helemaal aan God toe te wijden.

De discipelen waren verbaasd. Ze begrepen dat ‘eeuwig leven ontvangen’ en ‘het Koninkrijk van God binnen gaan’ hetzelfde betekende als ‘gered of zalig zijn’. Ze vroegen: “Wie kan dan zalig worden?” Gelukkig zei Jezus niet: “Wanneer iemand zijn bezit wil behouden, is hij niet zalig.” Hij zei: “De dingen die onmogelijk zijn bij mensen, zijn mogelijk bij God.” Alleen God kan een hart veranderen om helemaal van Hem te zijn. De man ging bedroefd heen en ging niet in op het aanbod van Jezus.

Gebed
Vader in de hemel, dank U voor Uw Woord van genade. Dank U dat U in Uw Zoon Jezus het Koninkrijk van God naar de wereld hebt gebracht.

Dagsluiting
Lees Lukas 18:18-27. Een schat in de hemel, dat willen we toch allemaal? Voor de hooggeplaatste man betekende dit dat hij alles verkocht en Jezus volgde. Was dit wat extreem? Toen Jezus de discipelen riep, volgden zij Hem wel. Simon, Jakobus en Johannes lieten alles achter (Lukas 5:10-11). Mattheüs liet alles achter (Lukas 5:27). Wanneer Jezus roept, verandert Hij je hart zodat je Hem volgt. Want wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Van kaft tot kaft
21 augustus OT: Psalm 89 NT: Galaten 5


Donderdag 22 augustus 2019 – Talenten voor het Koninkrijk van God
Lezen: Lukas 19:11-27

De Heere Jezus vertelde Zijn discipelen verhalen opdat ze hun hele leven aan Hem zouden toewijden. De mate waarin ze dicht bij Jezus bleven, bepaalde hun beloning in de hemel. Hoe vrijgeviger ze waren, des te groter was de vreugde in de hemel. Het verhaal van de ponden gaat hierover (een pond staat voor een loon van 3 maanden). Een man van adel ging naar een ver land om voor zich het koningschap te ontvangen. Hij gaf aan tien slaven een groot bedrag om daarmee handel te drijven. Jezus nodigt Zijn discipelen uit om zich in te zetten in het Koninkrijk van God met alles wat God hier op aarde geeft. Jezus is deze man van adel. Toen Hij naar de hemel is gegaan heeft Hij gaven en talenten aan Zijn discipelen gegeven. Deze talenten mochten ze in Zijn Koninkrijk hier op aarde inzetten.

Toen in het verhaal de man als koning bij zijn slaven terugkwam, deelde hij een beloning uit naar wat ieder had verdiend. De eerste werd voor zijn trouwe dienst beloond en kreeg gezag over tien steden. De tweede mocht vijf steden besturen. Beiden deden handel met één pond. De opbrengst van de ene was groter dan dat van de andere. Zo was ook de beloning. Wanneer Jezus terugkomt als Vredevorst, zal Hij Zijn volgelingen belonen. Hij heeft aan elke discipel talenten gegeven, ook aan jou. Je kunt deze talenten gebruiken en inzetten voor Zijn Koninkrijk zolang je leeft. 

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om mijn talenten te gebruiken zodat U er blij mee bent?

Dagsluiting
Lees Psalm 121. In deze psalm belooft God dat Hij helpt. Hij Die de hemel en de aarde maakte, zal niet toelaten dat je wankelt. Hij is je Bewaarder. Hij is als je schaduw. Hij is altijd dicht bij je. Hij bewaart je voor alle kwaad. Hij doet dit nu en tot in de eeuwigheid. Dat belooft Hij. Daarvoor dank je Hem.

Van kaft tot kaft
22 augustus  OT: Psalm 90-91 NT: Galaten 6


Vrijdag 23 augustus 2019 – Wie voor zichzelf schatten verzamelt
Lezen: Lukas 12 :13-21; Lukas 16:10-12

Jezus vertelde het verhaal van een rijke man, die zich meer rijkdom verzamelde dan wat hij nodig had. In plaats van vrijgevig te zijn en zijn rijkdom met de armen te delen, was hij alleen bezig met de uitbreiding van zijn bezit. Jezus noemde hem een dwaas, omdat hij alleen met zichzelf bezig was. Wie alleen voor zichzelf schatten verzamelt, heeft geen deel aan het Koninkrijk van God.

Jezus wil dat je trouw met bezit omgaat. Daarom zegt Hij: “Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet getrouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen?” Hoe rijk je ook bent op deze aarde, je rijkdom verdwijnt. Wat wel blijft is de manier waarop je je geld hebt gebruikt. Indien je God ermee diende, zal Hij je in de hemel Zijn bezit toevertrouwen. Jezus zal je het toevertrouwen omdat je op de aarde je geld zorgzaam gebruikte. Zo kun je je bezit inzetten om anderen te helpen. Indien je angstvallig je bezit voor jezelf houdt in plaats van het te investeren om mensen bij Jezus te brengen, zul je na dit leven de vreugde en de rijkdom van Jezus missen.

Gebed
Heere Jezus, helpt U me om het geld dat U me toevertrouwde goed te gebruiken?

Dagsluiting
Lees Lukas 16:10-12. We zijn geneigd om ons bezit als onze eigendom te beschouwen. We spreken van mijn huis; mijn auto; mijn schoenen; mijn portemonnee. Maar wat we als bezit beschouwen, blijft niet van ons. Wanneer we sterven laten we alles achter. Indien we met ons bezit God dienen, verzamelen we een schat in de hemel. We vinden troost omdat in de hemel een schat op ons wacht. Jezus geeft een eeuwig bezit.  We mogen er nu al zorg voor dragen.

Van kaft tot kaft
23 augustus OT: Psalm 92-94 NT: Efeze 1


Tijdens het weekend
Lees de volgende Bijbelgedeelten uit het Lukasevangelie:
Zaterdag: Lukas 12:13-21: de rijke dwaas.
Zondag: Lukas 18:18-27: de rijke jongeling.
Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat in dit tekstgedeelte over bezit en het Koninkrijk van God?
2. Wat staat in dit tekstgedeelte over de schat in de hemel?

Van kaft tot kaft
24 augustus OT: Psalm 95-97 NT: Efeze 2
25 augustus OT: Psalm 98-100 NT: Efeze 3


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wanneer je schat in de hemel is, dicht bij God, gaat je hart naar Hem uit.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring