Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 36

Week 36: God de Heilige – Genadige – Rechtvaardige

Wanneer we het Oude Testament lezen, zijn we soms verbaasd over het oordeel van God. Zorgzaam en liefdevol gaat Hij om met het volk dat Hij wegleidt uit Egypte, maar meedogenloos is Zijn oordeel over de volken die koning David heeft uitgeroeid. We hebben moeite met datgene wat de zonen van Aäron overkwam, wanneer ze vreemd vuur bij het altaar brengen. We hebben vragen bij de geschiedenis van Uzza, die sterft wanneer hij de ark van God aanraakt. Deze week denken we na over de heiligheid van God, Zijn rechtvaardig oordeel en Zijn genade.

Week 36: van 2 t/m 6 september 2019

Lees elke dag: Leviticus 19: 1-2
De HEERE sprak tot Mozes: Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig.


Maandag 2 september 2019 – God laat zien dat Hij de Heilige is
Lezen: Exodus 30:7-9; Leviticus 10:1-3; 1 Petrus 2:9

We lezen vandaag een merkwaardig verhaal. De twee zonen van Aäron brachten vreemd vuur op het reukoffer altaar. In het boek Exodus kunnen we lezen welke de voorschriften waren, die de Heere God gegeven had om reukwerk te offeren. De dood van Nadab en Abihu is geen ongeluk geweest. Ze kenden de voorschriften die God aan hun vader gegeven had. Ze hebben de keuze gemaakt om hier geen rekening mee te houden en brachten als offer vreemd reukwerk. Gods oordeel kwam over hun leven. Er was geen overleg. Het was niet mogelijk om verzachtende omstandigheden te pleiten door bijvoorbeeld te zeggen: “Ach, ze waren jong en wilden wat experimenteren.” God greep in.
 
Allicht heeft Aäron aan Mozes gevraagd waarom dit was gebeurd. Mozes legde uit dat God de Heilige is, vooral voor wie dicht bij Hem leven. Aäron zweeg. Hij wist dat het oordeel van God rechtvaardig was. Zijn zonen wisten wat er in de wet geschreven stond. Zij maakten de keuze om niet te gehoorzamen.

In de Heere Jezus zien wij de heiligheid van God. Petrus noemt ons priesters van God. Omdat we priesters zijn, verlangen we dicht bij God te zijn. We lezen en overdenken Zijn Woord. Wij aanbidden een Heilige God. 

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om Uw heiligheid te begrijpen? Uw oordeel is rechtvaardig. Wilt U me leren om ernstig met U te leven?

Dagsluiting
Lees 1 Petrus 2:7-10. Petrus vergeleek het geloof met een gebouw. De belangrijkste steen van het gebouw is de hoeksteen. In het leven van iemand die gelooft, is de Heere Jezus als de hoeksteen van een gebouw. Wie niet gelooft ergert zich aan alles wat met Jezus te maken heeft. Voor hem is Jezus een steen waaraan hij zich stoot. De gelovigen zijn veilig bij Jezus. Ze zijn een volk dat God heeft uitgekozen om Zijn priesters te zijn. Ben jij iemand die zich ergert aan de Heere Jezus, of is Hij in jouw leven de hoeksteen?

Van kaft tot kaft
2 september OT: Psalm 113-115 NT: Filippenzen 2:14-30


Dinsdag 3 september 2019 – Weest nuchter want God is heilig
Lezen: 1 Petrus 1:13-23

Petrus schrijft zijn eerste brief aan christenen van de gemeenten in Klein Azië. Deze jonge gelovigen worden vervolgd. Petrus moedigt hen aan om nuchter te zijn door hun gedachten te richten op de Heere Jezus. Toen ze voor het eerst geloofden, lieten ze hun oude leven achter. Nu is de tijd gekomen om een nieuw leven te leiden. Petrus herinnert hen eraan dat ze nu de Heere God, Die Heilig is, dienen.

Om hen te redden uit hun duister leven heeft de Heere Jezus de hoogste prijs betaald: Hij is gestorven aan het kruis en Zijn bloed heeft hen vrijgekocht. Jezus heeft in Zijn dood de schuld van hun zonden betaald. Nu zijn ze vrij om met God te leven en niet terug te keren naar hun vroegere leven. Jezus heeft in Zijn dood voor hen de hoogste prijs betaald, en daar mogen ze niet onzorgvuldig mee omgaan.

Nadat de Heere Jezus opstond uit de dood heeft God Hem verheerlijkt. Hij is nu in de hemel en helpt Zijn volgelingen om elkaar lief te hebben. Petrus moedigt de christenen aan om gehoorzaam te zijn. Hij brengt hun het Evangelie en hij moedigt hen aan om de woorden van Jezus te overdenken. Alles gaat voorbij en er komt een dag dat iedereen sterft, maar de woorden die Jezus heeft gesproken zullen altijd blijven bestaan. 

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om, wanneer het moeilijk wordt, mijn gedachten op U te richten. Ik wil bedenken wat U blij maakt.

Dagsluiting
Lees 1 Petrus 1:13-16. De Heere Jezus heeft het goede met ons voor. Misschien is er een en ander fout gelopen vandaag. Ga naar Jezus, belijdt je zonden en vraag om vergeving. Jezus wil dat je weet dat er morgen een nieuwe dag komt, waarin Hij je nieuwe kansen geeft om Hem gehoorzaam te zijn.

Van kaft tot kaft
3 september OT: Psalm 116-118 NT: Filippenzen 3


Woensdag 4 september 2019 – Koning David en de wetten van God
Lezen: 1 Kronieken 13:7-11; Numeri 4:5-6

Koning David was een man naar Gods hart. Toen hij koning werd in Israël wilde hij de ark naar Jeruzalem te brengen. De ark was een kist overtrokken met puur goud. Boven het deksel stonden twee engelen met gespreide vleugels. Boven dit deksel was de Heere God verschenen en had Hij met Mozes gesproken.

Toen de ark naar Jeruzalem werd gebracht, was er een grote opkomst. Onder toezicht van Uzza en Ahio, twee zonen van Abinadab, werd de ark op een wagen geplaatst. Iedereen was blij. David danste voor Gods aangezicht. Het was een groot feest, want de Heere God kwam naar Jeruzalem.
Maar één van de runderen die de kar trokken gleed uit. De ark verschoof en Uzza strekte zijn hand uit om de ark tegen te houden. Het gebeurde allemaal heel snel. De reactie van Uzza was in een reflex, zonder nadenken.

God sloeg Uzza en hij stierf. In het boek Numeri staan voorschriften wie de ark mocht aanraken. Dat waren enkel de zonen van Aäron, de hogepriester. Koning David besefte dat hij niet voorzichtig was geweest. Later onderzocht hij de voorschriften die God had gegeven en bracht hij de ark van God op een goede manier naar Jeruzalem. Dat mag ook onze houding zijn. God is heilig. Zijn Woord is eeuwig. We mogen leren om met eerbied en ontzag met Hem te leven.

Gebed
Heere Jezus, vaak ga ik onzorgvuldig om met Uw Woord. Wilt U me helpen om elke dag in de Bijbel te lezen en me af te vragen wat ik kan leren van datgene wat ik gelezen heb?

Dagsluiting
Lees Johannes 14:21-24. Bedenk hoe belangrijk het is voor een christen om de Bijbel te lezen. Onze hemelse Vader, de Schepper van hemel en aarde, heeft ons lief en wil bij ons wonen. Wanneer we het Woord van God overdenken, kunnen we het toepassen.

Van kaft tot kaft
4 september OT: Psalm 119:1-88 NT: Filippenzen 4


Donderdag 5 september 2019 – Het geloof en vertrouwen van Abraham
Lezen: Genesis 18:23-28; Genesis 19:24-25

De Bijbel leert dat de Heere God de hoogste Rechter is. We weten dat aardse rechters corrupt kunnen zijn. Sommigen laten zich omkopen. Anderen kiezen partij. Ze maken fouten of vergissen zich. Maar zo is God niet. Bij Hem is er geen corruptie. Niemand kan Hem omkopen.

Abraham vroeg zich af of de Heere God het oordeel van Sodom en Gomorra zou afwenden. Toen God hem liet weten dat Hij deze twee steden zou vernietigen, onderhandelde Abraham met God. God beloofde de steden niet te verdelgen indien er slechts tien rechtvaardigen waren. Maar ze werden niet gevonden. Deze streek werd bedolven onder zwavel en vuur.

God luisterde geduldig naar Abraham, die de zaak van deze twee steden bepleitte. De zonde op deze plaats was zo groot, dat God moest ingrijpen. Omdat de zonde in de wereld is gekomen, geldt het principe dat God als Rechter, de zonde moet straffen. Als mensen de wet van God overtraden, dan konden ze de straf afwenden door een offer te brengen, en God vergaf hen.

Gebed
Heere Jezus, ik mag leren van het geloof van Abraham. Ik wil leren om te pleiten voor anderen, en vragen dat U hen genadig wilt zijn.

Dagsluiting
Lees Hebreeën 10:11-14. Toen Jezus stierf aan het kruis, bracht Hij voor ons het volmaakte offer. Eens en voor altijd heeft Hij de straf van mensen op Zich genomen. Als mensen zich bekeren, dan kunnen ze de straf die op hun leven ligt, afwenden. Wij brengen geen offers meer. Jezus heeft aan het kruis onze schuld op Zich genomen. Wanneer wij zondigen, belijden wij onze zonden. God vergeeft.  Hij is heilig. Hij is genadig. Hij houdt van ons.

Van kaft tot kaft
5 september OT: Psalm 119:89-176 NT: Kolossenzen 1


Vrijdag 6 september 2019 – Oproep tot  bekering
Lezen: Lukas 13:1-5

De joden leefden op gespannen voet met de Romeinen. Waarschijnlijk waren er in de tempel mannen uit Galilea gevangengenomen en omgebracht. Men vertelde Jezus wat er gebeurd was. Iedereen sprak erover. Mensen vroegen zich af of de dood van deze Galileeërs te maken had met zonde in hun leven. Maar Jezus sprak: “Als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.” Iedereen zal op een dag sterven. Wie zich bekeert, zal eeuwig bij Jezus zijn.
 
Jezus noemde een ander voorbeeld. In Siloam, in het zuidoosten van Jeruzalem, was een groot waterreservoir met twee torens. Blijkbaar was één van deze torens omgevallen, waarbij achttien mensen waren omgekomen. Het was een ongeluk. Het kon iedereen overkomen. Ook deze plotse dood had niets te maken met een oordeel van God over zonde. Jezus waarschuwde opnieuw: “Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.”

Ook wij moeten niet bezig zijn met het lot dat anderen treft. We moeten over anderen geen oordeel vellen, maar ervoor zorgen dat we voor God kiezen. Indien wij ons niet bekeren, zullen we de eeuwige dood sterven. Maar indien wij ons bekeren, zal Jezus ons het eeuwige leven geven.

Gebed
Heere Jezus, dank U dat U me oproept tot bekering. U hebt me lief en wilt niet dat ik sterf, zonder U te kennen.

Dagsluiting
Lees Lukas 5:27-32. Toen Jezus Levi bij het tolhuis zag zitten zei Hij: “Volg Mij.” Levi stond op en volgde Hem. Levi wist dat hij een zondaar was. Hij bekeerde zich tot God. Hij wilde voortaan alleen nog Jezus volgen. Toen hij Jezus voor een maaltijd uitnodigde, spraken de religieuze mensen Hem hierop aan. Jezus zoekt naar mensen die weten dat ze zondaar zijn. Vroeg of laat komt de vraag: “Wil ik echt bij Jezus horen?”

Van kaft tot kaft
6 september OT: Psalm 120-123 NT: Kolossenzen 2


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
7 september OT: Psalm 124-127 NT: Kolossenzen 3
8 september OT: Psalm 128-131 NT: Kolossenzen 4

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Vroeg of laat komt de vraag: “Wil ik echt bij Jezus horen?”

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring