Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 37

Week 37: Job

Deze week lezen we in het boek Job. De Heere God bestuurt op een unieke manier het leven van Job. Dit boek is niet zomaar een boek over het lijden. Zowel Job als zijn vrienden zijn niet op de hoogte van wat er zich afspeelt in de hemelse gewesten. Het lijden van Job wordt veroorzaakt door de beschuldigingen van de satan voor de troon van God. Omdat dit verborgen blijft, wordt het lijden van Job totaal verkeerd ingeschat. Het accent op de soevereiniteit van God in dit boek is terecht. De Heere God houdt alles in Zijn hand, ook wanneer iemand tegenslagen kent. De satan wilt niet dat mensen dit geloven. Daarom wilt hij dat Job stopt om op God te vertrouwen, wanneer er lijden over zijn leven komt. Job echter houdt vast aan zijn geloof. De soevereiniteit en de trouw van God zijn voor hem belangrijk. Aan het einde van het boek wordt dit duidelijk. We lezen hoe Job, te midden van vele rampen, ziekte, rouw en afwijzing, worstelt met de vraag waarom dit lijden over zijn leven komt.
           
Week 37: van 9 t/m 13 september 2019

Lees elke dag: Job 42:2
Ik weet dat U alles vermag,
en geen plan is onmogelijk voor U.


Maandag 9 september 2019 – God is almachtig
Lezen: Job 11:7-9

Drie vrienden komen Job bezoeken. Na een week zwijgen beginnen ze te spreken, de één na de ander. Alle drie menen dat Job gezondigd heeft. Sofar is de derde vriend. Ook hij maakt Job duidelijk dat hij zich moet bekeren. Volgens Sofar is zonde de oorzaak van al zijn ellende. God is soeverein, Hij alleen is goed, en dus moet de ‘schuld’ van dit lijden bij Job zelf gezocht worden. Maar Job is niet akkoord en verdedigt zich. Omdat hij vasthoudt aan zijn onschuld, komt hij zeer arrogant over. De stelling van Sofar, namelijk dat God soeverein is, is correct. Maar dat de tegenslagen van Job worden veroorzaakt door zijn zonde, is een verkeerde beoordeling van zijn lijden.

Laten we voorzichtig zijn wanneer we tegenslagen beoordelen. Wij weten niet wat God doorheen lijden zal bewerken. Hij is soeverein. Zijn plan met ons in de moeilijkste omstandigheden is toch de moeite waard. Hij kent ons. Hij is nabij. Hij zal naar ons omzien, ook al zien we niet altijd welke richting Hij met ons gaat. Paulus schrijft in Romeinen 11:33: “O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen!” We mogen vertrouwen dat de Heere God weet wat Hij doet.

Wil jij je toevertrouwen aan het plan dat God vandaag met je leven heeft?

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat de weg die U met mijn leven gaat, de beste is.

Dagsluiting
Lees 1 Korinthe 2:9-10: “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.” De Heere God heeft bijzondere dingen klaargemaakt voor hen die Jezus liefhebben. God heeft door de Heilige Geest een grote rijkdom in je hart gelegd. De Geest van God doorzoekt alle dingen en maakt je duidelijk Wie God is. Vasthouden aan Zijn soevereiniteit en Zijn trouw is belangrijk. Wanneer je in moeilijke omstandigheden naar de wil van God zoekt, helpt de Heilige Geest je om God te vinden. Soms openbaart Hij wat de wil van God is, soms niet. De Geest van God helpt om op Hem te wachten en te vertrouwen dat God dichtbij is.

Van kaft tot kaft
9 september OT: Psalm 132-135 NT: 1 Thessalonicenzen 1


Dinsdag 10 september 2019 – Job roept God aan
Lezen: Job 16:19-22

Het oordeel van zijn vrienden heeft Job diep gekwetst. Hij weet dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan enige onrechtvaardigheid. Er kleeft geen bloed aan zijn handen. Zijn gebeden zijn altijd oprecht geweest, vanuit een rein hart. We horen Job als het ware roepen: “Indien ik geweld heb gepleegd, laat dan ook mijn bloed vloeien; indien mijn gebeden huichelachtig waren, laat dan nu mijn geroep tevergeefs zijn!”
 
Job hoopt op God. Hij neemt God als zijn Getuige. Hij weet dat God zijn hart kent en hij doet beroep op de enige betrouwbare Vriend die voor hem overblijft: zijn Getuige, zijn Pleitbezorger is God Zelf. Job is niet op de hoogte van de rechtszaak en de aanklacht van de satan. Toch spreekt hij van een Advocaat die voor hem pleit voor de troon van God.

Wat een grote troost voor elk kind van God wanneer het te maken heeft met oordeel van mensen. Wij hebben immers een Hogepriester, Jezus, de Zoon van God, die onze Pleitbezorger is. En wanneer wij niet meer weten wat te bidden, komt de Heilige Geest onze zwakheid te hulp: Hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen (Romeinen 8:26). 

Gebed
Heere Jezus, U weet wat er in mijn hart leeft. Wanneer mijn hart rein is, dan weet U dat. Wanneer er zonde in mijn hart is, dan helpt U om deze te belijden. Dank U wel daarvoor.

Dagsluiting
Lees 1 Johannes 2:1-2: “Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.” Wanneer we zondigen gaan we niet vrijuit. Wij veroorzaken heel wat ellende in ons eigen leven en in dat van anderen. We zijn schuldig. Als we Jezus kennen, zal Hij ons helpen om te veranderen. Wanneer wij onze zonden belijden neemt Hij onze schuld weg.

Van kaft tot kaft
10 september OT: Psalm 136-137 NT: 1 Thessalonicenzen 2


Woensdag 11 september 2019 – Job hoopt op God
Lezen: Job 19:25-29

In deze verzen doet Job opnieuw een beroep op de Heere God. Hij spreekt zijn geloof en vertrouwen uit wanneer hij zegt: “Ik weet, mijn Verlosser leeft!”  Job kent God als: “mijn Verlosser.” Het is geen Verlosser van ver; het is een Verlosser van dichtbij en Hij leeft! Wij kennen deze Verlosser: de Heere Jezus. Hij leeft in onze harten. Hij houdt ons vast. Een verlosser die niet ingrijpt wanneer je Hem nodig hebt, is van weinig nut. Jezus is de Verlosser die steeds nabij is. Hij kent ons door en door. In geloof zeggen we: “Ik vertrouw op de Heere Jezus, want Hij leeft in me en helpt me.” We twijfelen niet. De Heere Jezus leert dat een beetje geloof voldoende is.

Job zegt: “Ik weet.” Hij aarzelt niet. Job weet dat zijn Verlosser leeft. Zijn vertrouwen in God is groot. Hij weet dat hij na zijn dood God zal zien. Ook wij hebben deze vaste hoop. Wanneer we voor de laatste keer onze ogen sluiten, zullen we de Heere God zien! Dit vooruitzicht overstijgt de gouden straten, de paarlen poorten, muren van glashelder diamant die we zullen zien in het nieuwe Jeruzalem (Openbaring 21:18). We zullen met onze eigen ogen de Heere God zien, en het Lam, en de troon,…wie zal de geliefden des Heeren beschuldigen?

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U mijn Verlosser bent.

Dagsluiting
Lees Romeinen 8:31-39. Vanmorgen lazen we dat dit voor Job vaststond: God is een Verlosser en Hij leeft. Aan de gelovigen van Rome schreef Paulus over hetzelfde vertrouwen in God. Hij heeft ons Zijn Zoon gegeven. De Heere Jezus zit aan de rechterhand van God en bidt en pleit voor ons. Niets kan ons scheiden van Zijn liefde.

Van kaft tot kaft
11 september OT: Psalm 138-139 NT: 1 Thessalonicenzen 3


Donderdag 12 september 2019 – Het geluk van de goddelozen
Lezen: Job 21:7-15

De drie vrienden van Job zoeken naar de oorzaak van het lijden van Job. Ze zijn van mening dat zijn lijden veroorzaakt is door zonde en dat God deze zonde straft. Sofar vertelt dat de vreugde van de goddeloze maar even duurt. Dan grijpt God in en stort hem neer. Sofar wil dat Job gaat nadenken: “Job, God heeft in je leven ingegrepen en je neergestort. Ik hoop dat je nu eindelijk beseft hoe erg het met je is gesteld. Misschien is nu de tijd gekomen om je zonde te belijden en boete te doen! “

Job reageert dat hij, in tegenstelling tot Sofar, kan vaststellen hoe de goddelozen een comfortabel leven leiden. Hun gezinnen leven veilig in hun huizen, zonder enige vorm van angst. Ze ontkennen het bestaan van God en vrezen Zijn oordeel niet. Hun veestapel neemt toe, ze genieten bij feest en muziek, ze sterven in vrede. Nooit komt er een gebed over hun lippen, en ze menen dat hun rijkdom het gevolg is van eigen inspanningen.

Job weet dat de voorspoed van de goddelozen door God gegeven is, ook al willen ze met Hem geen rekening houden. Job wil wel met God rekening houden. Dat is de enige weg die Job wil gaan. Het was de smalle weg, waar de Heere Jezus over sprak (Mattheüs 7:13-14).

Gebed
Heere Jezus, wilt U me leren om niet jaloers te zijn op hen die U niet volgen en toch een rustig en voorspoedig leven leiden.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 7:13-14. De weg met de Heere Jezus is geen brede weg. Jezus beschrijft de toegang tot het hemels Koninkrijk als een enge poort. De weg die Hij met je gaat is een smalle weg. De Heere Jezus is de Weg die tot de hemelse Vader leidt. De smalle weg kunnen we alleen met Hem bewandelen. Dit betekent dat we bereid zijn om ons eigen leven op te geven, onze zonden te belijden en onszelf aan Hem toe te vertrouwen, in het bijzonder wanneer lijden komt.

Van kaft tot kaft
12 september OT: Psalm 140-142 NT: 1 Thessalonicenzen 4


Vrijdag 13 september 2019 – De volharding van Job
Lezen: Job 42:7-10

Job klaagt het harde oordeel van zijn vrienden aan. Hij vraagt de Heere God om als Rechter op te treden. Maar Job krijgt geen antwoord, althans niet onmiddellijk. Job vindt dit zeer onrechtvaardig. Hij houdt vast aan zijn onschuld. Wanneer God met Job spreekt in de storm (Job 38:1), lijkt het dat alleen hij schuldig is en dat heel de zaak zich tegen hem heeft gekeerd. Maar vanaf vers 7 lezen we dat Job vrijuit gaat.

We lezen hoe Job gebukt gaat onder ongeluk, ziekte en verdriet. Bovendien wordt hij met het harde oordeel van zijn vrienden geconfronteerd. De Heere God toont Job dat Hij trouw is. God vraagt aan Job offers te brengen om de zonden van zijn vrienden te verzoenen. De liefde en vriendelijkheid die Job van God ontvangt, kan hij met zijn vrienden delen. God stelt Job aan als priester om voorbede te doen, zodat de vrienden vergeving ontvangen voor het oordeel dat ze op het leven van Job hebben gelegd. Het gebed van Job is belangrijk voor God, omdat hij heeft vastgehouden aan zijn geloof in de Almachtige.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U ons een priesterlijke taak heeft gegeven, om voor mensen te bidden, ook voor hen die ons onterecht veroordelen. 

Dagsluiting
Lees Jakobus 5:7-11. Vanmorgen lazen we in het boek Job, hoe God hem na zijn lijden zegende. De christenen waar Jakobus naar schrijft hebben ook met lijden te maken. Hij roept hen op om te volharden zoals de profeten hebben gedaan. Hij toont hun aan de hand van het leven van Job dat God trouw is. Hij zal na het lijden dat over ons leven komt, uitkomst geven.

Van kaft tot kaft
13 september OT: Psalm 143-144 NT: 1 Thessalonicenzen 5


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
14 september OT: Psalm 145-147 NT: 2 Thessalonicenzen 1
15 september OT: Psalm 148-150 NT: 2 Thessalonicenzen 2

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

19/09/19 - Bijbels dagboek week 39
13/09/19 - Bijbels dagboek week 38
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De smalle weg kunnen we alleen met Hem bewandelen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring