Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 38

Week 38: Laat uw ja, ja zijn

Deze week denken we na over waarheid spreken. Jezus bracht Zijn Koninkrijk naar deze wereld. Het is een Koninkrijk waar waarheid heerst. De Koning Zelf kwam naar de wereld en Hij sprak en onderwees waarheid. Na Zijn dood en verheerlijking zond Hij aan Zijn volgelingen de Heilige Geest. Deze helpt om de waarheid te spreken. Hij brengt mensen samen in een nieuw verbond. Sinds de komst van de Heilige Geest kunnen mensen in waarheid leven. De volgeling van Jezus onderscheidt zich van anderen. Hij weigert om een compromis met het kwade te sluiten. Hij brengt de leugen aan het licht. Steeds meer zal waarheid de leugen overwinnen.

Week 38: van 16 t/m 20 september 2019

Lees elke dag: Mattheüs 5:33-37
Verder hebt u gehoord dat tegen de ouden gezegd is: U zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar Ik zeg u: Zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God; niet bij de aarde, want dat is de voetbank van Zijn voeten; en ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken; laat uw woord ja echter ja zijn, en uw nee nee; wat hierboven uitgaat, is uit de boze.


Maandag 16 september 2019 – Ontwijken van waarheid
Lezen: Mattheüs 23:16-22

De Farizeeën en Schriftgeleerden hielden ervan achterpoortjes te bedenken om aan de wetten van God te ontsnappen. Zo leerden ze de mensen dat ze wel konden zweren bij de hemel, de aarde, Jeruzalem en hun eigen hoofd. Zolang ze niet zweerden bij de naam van God, zou hun eed niet bindend zijn. Indien ze dus zeiden: “Ik zweer bij de hemel,” of “ik zweer bij de aarde,” of “ik zweer bij Jeruzalem,” of “ik zweer bij mijn hoofd,” konden ze een belofte verbreken, maar indien ze zeiden: “Ik zweer bij God,” moesten ze hun belofte houden. Ze konden naar eigen willekeur iets beloven, zoals het hun uitkwam. Indien ze echter hun belofte verbonden met de naam van God, moesten ze doen wat ze hadden beloofd.

Jezus wees zulke praktijken af. God is bij alles betrokken. De hemel is Zijn troon, de aarde is Zijn voetbank, Jeruzalem is Zijn stad. Hij weet precies hoeveel haren op ons hoofd zijn. Het probleem van de Schriftgeleerden was hun klein geloof in God en in de waarheid. Ze dachten dat ze de waarheid naar hun eigen behoeften konden veranderen. Ze dachten dat de Heere God alleen om waarheid geeft wanneer je Zijn Naam noemt. 

Gebed
Vader in de hemel, wilt U me leren om de waarheid lief te hebben. Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil, U verwacht ik de hele dag (Psalm 25:5).

Dagsluiting
Lees Psalm 25:1-5. Wie op de Heere God vertrouwen en Hem verwachten zullen nooit beschaamd worden, staat er geschreven. Dit wil zeggen dat God altijd hoort wanneer één van Zijn kinderen tot Hem om hulp roept. Soms ervaren we niet dat God luistert omdat we meer met onszelf of met onze omstandigheden bezig zijn. Wanneer we verwachten dat Hij ons in de waarheid zal leiden, zal Hij dat ook doen. We vertrouwen Hem. Hij is een God van trouw en zal ons helpen om in de waarheid te wandelen. 

Van kaft tot kaft
16 september OT: Spreuken 1-2 NT: 2 Thessalonicenzen 3


Dinsdag 17 september 2019 – Getuigen voor de waarheid
Lezen: Johannes 18:33-38

Misleiding en leugen komen van de vader van de leugen, zoals de Heere Jezus sprak in Johannes 8:44: “…die (de duivel) was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid…hij is een leugenaar en de vader van de leugen.” De duivel vindt kracht bij de boosheid in het hart van mensen. De waarheid is voortdurend in gevaar. Mensen kunnen echter niet overleven zonder waarheid. De samenleving gaat failliet, indien waarheid zou verdwijnen. Er moet waarheid zijn in een huwelijk, in scholen, bij de overheid, bij het afsluiten van contracten, in vriendschappen. Wetgevers hebben dit nog steeds in de gaten. Wanneer iemand in een openbaar ambt wordt aangesteld, legt hij of zij een eed of belofte af. Door het uitspreken van een eed worden leugen en misleiding aan banden gelegd.

De Heere Jezus heeft de waarheid lief en Hij haat de leugen. Hij herinnert de rijke jongeling aan het gebod ‘u zult geen vals getuigenis afleggen (Markus 10:19)’. Hij waarschuwt dat ‘leugen’ voortkomt uit het hart van een mens en dat liegen iemand onrein maakt (Markus 7:21-23). Jezus is naar de wereld gekomen om de waarheid over God, redding, goed en kwaad te openbaren. Hij sprak hierover aan het einde van Zijn leven, toen Hij zei tegen Pontius Pilatus: “Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor (Johannes 18:37).”

Gebed
Dank U, Heere Jezus, dat U naar de wereld kwam om voor de waarheid te getuigen. Dank U dat ieder die uit de waarheid is Uw stem hoort. U bent mijn Heer. U bent mijn Herder.

Dagsluiting
Lees Markus 7:17-23. Wat uit onze mond komt toont wat in ons hart zit. Wanneer ons hart niet schuilt bij de Heere God, zullen we niet met Hem vervuld zijn. De Heere Jezus wil ons van boosheid bevrijden. Hij is gekomen om ons de waarheid te tonen, zodat we de misleiding van ons hart kunnen onderscheiden. Indien de Heere Jezus in ons woont is de kracht van de Heilige Geest in ons aanwezig. Jezus sprak in Johannes 16:13: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid;…” We kunnen leren om waarheid te spreken, in plaats van halve waarheden te vertellen. De Heilige Geest zal ons de weg wijzen. Jezus heeft het beloofd.

Van kaft tot kaft
17 september OT: Spreuken 3-4 NT: 1 Timotheüs 1


Woensdag 18 september 2019 – Jezus is Waarheid
Lezen: Johannes 3:17-21

Jezus sprak in Johannes 14:6: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” De Heere Jezus is de maatstaf voor waarachtigheid en waarheid. Er is geen fout of leugen in alles wat Hij gezegd heeft. Hij getuigde van Zichzelf: “Wie de eer zoekt van Hem die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in Hem (Johannes 7:18).” Toen mensen niet in Hem geloofden, maakte Hij geen aanstalten om Zijn boodschap te veranderen. Indien ze niet geloofden, was dat omdat ze zich aangetrokken voelden tot de zonde van hun hart. Er is niets mis met de waarheid. Hij heeft dit duidelijk gemaakt en zei: “Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, gelooft u niet (Johannes 8:45).” Wanneer mensen zich afwenden van het licht is dat niet omdat ze denken dat het leugen is, maar omdat ze meer houden van de duisternis (Johannes 3:19).

Jezus belooft Zijn discipelen om de Heilige Geest te zenden. Hij noemde Hem ‘de Geest van de waarheid’: “Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de Waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen (Johannes 15:26)”. Deze Geest van waarheid zal helpen om de waarheid te kennen en God zal ons door deze waarheid veranderen.

Gebed
Heere Jezus, dank U dat U mij geroepen en gezonden hebt om mensen van U te vertellen. Dank U dat Uw licht in mijn leven aanwezig is.

Dagsluiting
Lees Johannes 3:17-21. Wanneer we Jezus liefhebben, leven en wandelen we in de waarheid. Wanneer we iets zeggen, kan iedereen ervan op aan dat we de waarheid spreken. Wat we beloven, dat doen we ook. We vertellen geen halve waarheden. We verdraaien iemand anders’ woorden niet. We doen ons best om datgene wat we gezien en gehoord hebben, nauwgezet weer te geven. Want wanneer we ja zeggen weet de ander dat het ja is. Dan zijn we waarachtig.

Van kaft tot kaft
18 september OT: Spreuken 5-6 NT: 1 Timotheüs 2


Donderdag 19 september 2019 – Zweren bij gebrek aan liefde
Lezen: Spreuken 4:23-27

Vele mensen vinden het niet belangrijk om betrouwbaar te zijn. Ze verdraaien de waarheid om te kunnen bereiken wat ze willen, ook al doen ze daarmee anderen te kort. Egoïsme doet mensen een gegeven woord verbreken. Daar waar liefde is, is er waarheid. In een liefdevol klimaat is het niet nodig om te zweren. Wanneer liefde van God ontbreekt, moeten mensen de woorden die ze spreken kracht geven. Ze moeten zichzelf bewijzen. Door te zweren willen ze anderen overtuigen van hun betrouwbaarheid. De Heere Jezus zegt heel eenvoudig: “Laat je ja ja zijn, en je nee nee.”

De Heere Jezus wil ons optillen naar een ander niveau van betrouwbaarheid. Hij wil dat wij getuigen zijn van Zijn Koninkrijk en van de waarheid die Hij in de wereld heeft gebracht. Wij leven nog steeds in een zondige wereld. Er is leugen en er zijn vele verleidingen. Het is mogelijk dat mensen die Jezus nog niet kennen, zweren. Een eed kan mensen wel helpen om de waarheid te spreken. Maar wij, die de bevrijdende kracht van Jezus kennen, moeten niet zweren. Wij moeten elkaar liefhebben en de waarheid spreken.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me laten zien hoe ik anderen kan liefhebben met Uw liefde? Toont U me hoe ik kan liefhebben met de woorden die ik spreek?

Dagsluiting
Lees Spreuken 4:20-27. Uit het hart komen zondige gedachten naar boven, en wanneer we hieraan toegeven, zondigen we. Salomo, de schrijver van het boek Spreuken zegt terecht: bescherm je hart met man en macht! Hij moedigt zijn zoon aan om zijn wijze woorden te overdenken: richt je ogen op reine dingen en ga op een weg die je naar het goede brengt. Kom niet op plaatsen die niet goed voor je zijn. Dat is ook zo voor ons. Indien je Jezus kent, houdt dan de ogen gericht op wat waar is. Doe het verkeerde uit je leven weg. Houdt je voeten ver weg van het kwade. Help elkaar door elkaar aan te sporen om dicht bij de Heere Jezus te blijven en Hem te volgen.

Van kaft tot kaft
19 september OT: Spreuken 7-8 NT: 1 Timotheüs 3


Vrijdag 20 september 2019 – Jezus zegt van Zichzelf dat Hij de Christus is
Lezen: Mattheüs 26:62-67

In het woordenboek van Van Dale staat bij eed het volgende: plechtige verzekering onder aanroeping van God, dat men de waarheid spreekt of een belofte zal nakomen, terwijl men zegt: “…zo waarlijk helpe mij God Almachtig.” De Heere Jezus heeft niet gezegd dat het uitspreken van een eed niet langer nodig is. Hij riep Zijn discipelen op om te worden zoals Hij: waarachtig en betrouwbaar. Dit geldt ook voor ons vandaag: het ja en neen dat we spreken is evenzeer bindend als het uitspreken van een eed.

Toen Jezus terecht stond voor de Raad dwong de hogepriester Hem om een eed af te leggen: “Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt, of U de Christus bent, de Zoon van God.” Met andere woorden: de hogepriester vroeg dat Jezus, door middel van een eed, zou bevestigen dat Hij de Messias was. Jezus weigerde dit. Heel Zijn leven getuigde van waarheid. De woorden die Hij sprak waren waarheid. Hij zei eenvoudig: “U hebt het gezegd.” Jezus zei: “Ja.” Hij sprak geen eed uit. Zijn ja was krachtiger dan een eed. Hij zei: “Ja, Ik ben de Redder van de wereld. Ja, Ik ben de Zoon des mensen. Ja, Ik ben de Zoon van God. Ja, Ik zal zitten aan de rechterhand van God. Ja, Ik kom terug op de wolken. Ja,….Ja,…Ja,…” Zijn ja was ja. Zijn ja is ja. Zijn ja blijft ja. En de hogepriester scheurde zijn klederen.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat Uw Woord voor eeuwig vaststaat. Want het gras verdort en de bloem valt af, maar het Woord van onze God houdt eeuwig stand (Jesaja 40:8).

Dagsluiting
Lees Psalm 25:6-12. Toen David deze psalm schreef was hij zich bewust van zijn fouten. Hij noemde ze ‘de zonden van mijn jeugd en mijn overtredingen’. Hij wist dat God geen rekening hield met deze zonden, omdat God ze hem vergeven had. Indien we de woorden van God, de Bijbel, lezen en bestuderen, zal Hij ons leren om te leven zoals Hij dat wil. Wat Hij heeft beloofd, zal Hij ook doen.

Van kaft tot kaft
20 september OT: Spreuken 9-10 NT: 1 Timotheüs 4


Tijdens het weekend
Lees zowel zaterdag als zondag Psalm 25. Memoriseer vers 5.
Wat staat in deze psalm over:
1. zij die de Heere verwachten,
2. de goedheid van de Heere God,
3. vergeving,
4. weg, wandelen, voeten, paden, …

Van kaft tot kaft
21 september OT: Spreuken 11-12 NT: 1 Timotheüs 5
22 september  OT: Spreuken 13-14 NT: 1 Timotheüs 6


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

18/10/19 - Bijbels dagboek week 43
12/10/19 - Bijbels dagboek week 42
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De Heere Jezus wil ons optillen naar een ander niveau van betrouwbaarheid.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring