Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 39

Week 39: Psalm 1-15

Het boek van de Psalmen is een verzameling van liederen, gebeden en gedichten. Wanneer we voor het eerst in dit boek lezen, vinden we weinig structuur of logische samenhang. Koning David schreef vele psalmen toen hij door zijn vijanden vervolgd werd. Dat gaf hem moed. Hij wist dat hij bij de Heere God veilig was. Wanneer God overwinningen gaf, jubelde hij het uit.
Ongeveer de helft van de Psalmen zijn geschreven door koning David. Eén derde is anoniem. De overige zijn door anderen geschreven. Terwijl we deze week in de Psalmen lezen, strekken we ons uit naar meer geloof.
 
Week 39: van 23 t/m 27 september 2019

Lees elke dag: Psalm 9:2
Ik zal de HEERE loven met heel mijn hart,
ik zal al Uw wonderen vertellen.


Maandag 23 september 2019 – Psalm 1: Welzalig de man
Lezen: Psalm 1

Deze Psalm beschrijft iemand die leeft te midden van mensen die met God geen rekening houden. Deze man is anders. Hij verheugt zich in de woorden van God. Hij bedenkt Gods woorden dag en nacht. Het ‘overdenken’ is niet dat hij even aan deze woorden denkt en ze dan weer vergeet. Het houdt hem bezig terwijl hij verlangt naar de dingen van God. Dit kan voor ons wat vreemd lijken. Wie prevelt nu een hele dag gebeden? Toch vinden we dit vaak in de Schrift terug. Denk maar aan Jozua die van Mozes de opdracht krijgt: “Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat (Jozua 1:8).” Ouders krijgen de opdracht om voortdurend hun kinderen het wetboek van God in te prenten (Deuteronomium 6:7).

Psalm 1 spreekt over twee wegen. Er is maar één weg die tot God leidt. De Heere Jezus heeft hierover gesproken in Johannes 14:6: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Wanneer we tot de Vader komen helpt Hij en beschermt Hij op de weg die we met Hem gaan. En alles wat we ondernemen doet Hij gelukken.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me kent.

Dagsluiting
Lees Psalm 101. In deze Psalm zocht koning David de Heere God. Hij wilde met een rein hart leven. Hij wilde niet optrekken met goddelozen. Hij wilde over anderen geen kwaadspreken. Hij koos vrienden die net zoals hij hielden van God. Hij wilde niet liegen. De Heere God hielp koning David, en zo helpt Hij jou.

Van kaft tot kaft
23 september OT: Spreuken 15-16 NT: 2 Timotheüs 1


Dinsdag 24 september 2019 – Psalm 2: God is in de hemel
Lezen: Psalm 2

In Psalm 2 komt een koning naar voor die de Gezalfde van de HEERE wordt genoemd. Het is een Koning die God heeft aangesteld en Die over de hele wereld zal regeren vanuit Jeruzalem. Deze Koning is de Zoon van God, en Hij zal Zijn vijanden verpletteren en vernietigen. De psalmist spoort de koningen van de aarde aan om rekening te houden met deze bijzondere Koning.

Oorspronkelijk verwijst deze psalm naar de koningen die tegen Israël oorlog voerden. Maar deze psalm gaat ook over de toekomst. Het beschrijft hoe het Koningschap van Jezus wordt aangevallen. De grootste strijd vond plaats toen de Heere Jezus naar het kruis is gegaan. Sindsdien is de weerstand tegen het Koninkrijk van God blijven doorgaan. De Heere God lacht om deze aanvallen. Wie zal standhouden wanneer de Koning van hemel en aarde terugkomt om Zijn Koninkrijk te vestigen tot in eeuwigheid?

Daarom worden de koningen van de aarde aangemoedigd om zich te verzoenen met Zoon van God.
Hij is de Heere Jezus, de Gezalfde, de Christus. Wanneer koningen in Hem geloven en Hem dienen, zullen ze het oordeel dat over de wereld komt, ontlopen.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat ik bij U mag schuilen. Ik mag U kennen, de Gezalfde, de Christus, de Eeuwige Koning!

Dagsluiting
Lees Openbaring 21:1-7. Er komt een tijd, dat de Heere God een eeuwig Koninkrijk op aarde zal vestigen. God zal bij de mensen komen wonen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen moeite. Alles zal nieuw zijn. Iedereen die Jezus kent, zal dit meemaken.

Van kaft tot kaft
24 september OT: Spreuken 17-18 NT: 2 Timotheüs 2


Woensdag 25 september 2019 – Psalm 8: De schepping
Lezen: Psalm 8

In deze psalm heeft koning David de schoonheid van de schepping bezongen. Hij begint met de heerlijkheid van de naam van God, en daarmee eindigt hij ook deze psalm.
David kijkt in verwondering naar de schepping, de hemel en de aarde, de maan en de sterren, de dieren op het land en in de zee. Het doet denken aan het eerste hoofdstuk van het boek Genesis, waarin de schepping van hemel en aarde beschreven staat. En te midden van al dat prachtige werk staat de mens. David schrijft dat mensen met heerlijkheid en luister zijn gekroond. Dit is hoe de Heere God naar mensen kijkt: zij zijn de kroon op Zijn schepping.

De Heere God plaatste de mens in de schepping om heerschappij te voeren, zoals koningen dat doen. Mensen hebben niet alleen iets koninklijks, maar ook iets goddelijks in zich. Zoals we kunnen lezen in Genesis 1, heeft de Heere God de mens naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen. Eén man en één vrouw, samen in eenheid met elkaar verbonden, dragen het beeld van de Heere God in zich. Ook al leven we in een wereld die door de zonde besmet is geraakt, zal deze psalm ons bemoedigen omdat God ons tot bijzondere schepselen heeft gemaakt.

Gebed
O Heere, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde. Dank U wel dat ik U Vader mag noemen.

Dagsluiting
Lees Exodus 3:13-15. Vanmorgen lazen we over de heerlijke Naam van de Heere God. Hij heeft Zich aan Mozes bekend gemaakt als de grote Ik Ben, Jahweh. De Heere God is voor eeuwig Dezelfde. Zijn Naam blijft voor eeuwig bestaan. We kunnen Hem aanspreken met deze naam: de God van Abraham, de God van Izak, de God van Jakob, de grote Ik Ben, Heere onze God, Jahweh.

Van kaft tot kaft
25 september OT: Spreuken 19-20 NT: 2 Timotheüs 3


Donderdag 26 september 2019 – Psalm 9: De Rechtvaardige Rechter
Lezen: Psalm 9:1-11

Wanneer koning David de Heere God loofde, deed hij dat met zijn ganse hart. Hij juichte en jubelde. Er waren vele wonderen die de Heere God in het leven van koning David had gedaan. De reus Goliath versloeg hij toen hij nog een jongen was. Hij doodde vele Filistijnen, niet omdat hij zo sterk was, maar omdat een sterke God aan zijn zijde stond. We weten niet om welke vijanden het in deze psalm gaat, maar David vertrouwde dat de Heere God met hem was.

Er komt een dag dat de namen van hen die zonder God leven, vergeten zijn. Maar de naam van de Heere God zal voor altijd blijven bestaan. David beschrijft in de verzen 8 en 9 de Rechtvaardige Rechter die de wereld zal oordelen. Dit is de Rechter waar Paulus over sprak toen hij in Athene het evangelie verkondigde: “God dan verkondigt, …, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft,…, door Hem uit de doden te doen opstaan (Handelingen 17:30-31).” De Heere Jezus is een Rechter Die bescherming geeft. Wanneer we verdrukt worden, of ons onveilig weten, schuilen we bij Hem. Wanneer we naar Hem zoeken, verlaat Hij ons niet. Bij Hem zijn we veilig.

Gebed
Heere Jezus, ik wil U loven met mijn ganse hart!

Dagsluiting
Lees Psalm 91:1-2. Hier staan twee Namen van de Heere God: de Allerhoogste en de Almachtige. God wil dat we Hem met zijn Namen aanroepen. Hij is onze Vader. Aan het einde van Psalm 91 (vers 14-16) staan prachtige beloften. Omdat we de Naam van de Heere God kennen belooft Hij dat Hij ons zal beschermen, dat Hij ons zal bevrijden, dat Hij ons zal antwoorden en nog veel meer. Omdat dit geschreven staat, mogen we het aannemen en geloven. De Heere God is goed voor ieder die op Hem vertrouwt!

Van kaft tot kaft
26 september OT: Spreuken 21-22 NT: 2 Timotheüs 4


Vrijdag 27 september 2019 – Psalm 15: Dicht bij God
Lezen: Psalm 15

Alle Psalmen zijn geschreven met een doel, namelijk om de Heere God te aanbidden. Deze psalm is anders. Het begint met de vraag: “Wie mag dicht bij God zijn?” Niemand, behalve de Heere Jezus, is waardig om bij de Heere God te komen. God is heilig, en de mens is dat niet. Toch zijn er altijd mensen geweest die voor de troon van God mochten staan, mensen die reiniging vonden voor hun zonden. Zij mochten rechtvaardig staan voor de Heere God, omdat Hij hun had vrijgesproken. Dit is een uitzonderlijk geschenk.

God heeft dit geschenk gegeven in Zijn Zoon Jezus. Aan het kruis droeg Hij onze zonden en Zijn bloed nam de schuld van zonden weg. Wanneer we dit geloven, zegt de Schrift dat we ‘in Christus’ zijn. Zijn we ‘in Christus’ dan mogen we zonder probleem naderen voor de troon van de Allerhoogste God. We zijn ‘rechtvaardig verklaard’. De Heere Jezus maakt dat we ons ‘thuis’ voelen in de aanwezigheid van de Heere God. Hij leert ons om Vader te zeggen. God is heilig en hoogverheven. Omwille van het bloed van Jezus mogen we ongedwongen en spontaan als kinderen de troonzaal van onze hemelse Vader binnengaan (Hebreeën 4:16). Wanneer ons hart op Jezus is gericht, helpt Hij om onberispelijk te wandelen. 

Gebed
Heere Jezus, omdat ik geloof dat U voor mijn zonden aan het kruis gestorven bent, ben ik voor U rechtvaardig en mag ik naderen tot Uw troon. Dank U wel, Vader, dat U Jezus zond!

Dagsluiting
Lees Filippenzen 2:12-16. Vanmorgen lazen we dat alleen zij die onberispelijk leven, mogen naderen tot de troon van de Heere God. Ook al kennen we Jezus, is het de vraag of we wel ‘onberispelijk’ kunnen zijn. Niemand kan foutloos leven. Maar het gaat om hoe God naar ons kijkt. Hij kijkt naar ons door Jezus. En de Heere Jezus helpt ons om steeds meer te worden zoals Hij is. Of zoals Paulus schreef: God bewerkt in ons zowel het willen als het werken. We mogen voor God naderen zoals we zijn. Hij houdt van ons.
 
Van kaft tot kaft
27 september OT: Spreuken 23-24 NT: Titus 1


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
28 september OT: Spreuken 25-26 NT: Titus 2
29 september  OT: Spreuken 27-28 NT: Titus 3

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

18/10/19 - Bijbels dagboek week 43
12/10/19 - Bijbels dagboek week 42
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Omwille van het bloed van Jezus mogen we ongedwongen en spontaan als kinderen de troonzaal van onze hemelse Vader binnengaan (HebreeŽn 4:16).

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring