Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 40

Week 40: Psalm 120-134

Deze 15 Psalmen zijn in de Hebreeuwse traditie gekend als de Pelgrimsliederen. Wanneer de Israëlieten naar Jeruzalem reisden, zongen ze deze liederen. Tijdens de ballingschap zijn deze psalmen voor Ezra en Nehemia van grote waarde geweest. En toen Jezus en Zijn discipelen naar Jeruzalem gingen en naar huis terugkeerden, zongen ze deze prachtige liederen van Sion.

Week 40: van 30 september t/m 4 oktober 2019

Lees elke dag: Psalm 121:1-2
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.


Maandag 30 september 2019 – De HEERE is uw Bewaarder
Lezen: Psalm 121

De pelgrim ziet overal gevaren; dreiging van rovers en vijanden belemmeren zijn reis. Toch zingt hij dit lied. Hij spreekt tot zijn hart: “Ik kijk omhoog en zoek mijn hulp bij de Heere God. Hij zal mij beschermen!”
Soms zijn de wegen gevaarlijk, maar God maakt de voeten vast en laat niet toe dat hij valt. De pelgrim zucht: “o Heere, help!” En via heuvels, ravijnen en soms gladde wegen maakt God zijn voeten sterk. Zo gaan ook wij onze weg, in vertrouwen dat God niet sluimert of slaapt, maar dat Zijn oog voortdurend op ons is gericht.

De HEERE, de God van Israël, bewaakt Zijn kinderen. Hij geeft bescherming en kracht waar dat nodig is. Onderweg, wanneer de vijand aanvalt, versterkt Hij onze arm. Zijn goedheid en voortdurende aanwezigheid geven alles wat nodig is: schranderheid om te handelen en wijsheid om te schuilen in Zijn schaduw. Het is Jahweh, de God van Israël, Die waakt over onze ziel. Hij beschermt voor de zonde, heersende trots, de wereld, het vlees en de duivel. Hij zet ons apart voor Zijn liefde, Zijn eeuwig Koninkrijk en Zijn heerlijkheid: wie zal een ziel die in God geborgen is bedreigen?
 
Gebed
Vader in de hemel, wanneer ik om hulp roep, weet ik dat U me hoort. U bent de Schepper van hemel en aarde. Bij U is het goed.

Dagsluiting
Wanneer je hulp zoekt kijk je uit met je ogen. Je denkt: “Wie zal me helpen?” De schrijver van Psalm 121 zoekt ook. Hij kijkt naar de bergen. Hij kijkt omhoog. Hij zoekt naar God, omdat hij weet dat de Heere God hem ziet, hoort en een oplossing zal geven. Je mag je in geloof uitstrekken naar God en vertrouwen dat Hij helpt. Zoals in Psalm 25:15 mag je bidden: “Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.”

Van kaft tot kaft
30 september  OT: Spreuken 29-30 NT: Filemon 1


Dinsdag 1 oktober 2019 – Vrede voor Jeruzalem
Lezen: Psalm 122

Koning David schreef dit lied voor de pelgrim die aankomt in Jeruzalem. Eindelijk is het doel van de reis bereikt, en eens de poort voorbij, zegent hij de stad met de vrede van God. David ziet in gedachten de tempel en wanneer hij er heengaat, gaat hij niet alleen. Een groep van vrienden met hetzelfde verlangen zegt: “Komaan, laten we opgaan naar de tempel van de God van Jakob, en Hij zal Zijn wegen onderwijzen, en wij zullen op Zijn paden gaan!” David zoekt naar mensen die de God van Israël willen volgen.

Wat een prachtige gedachte voor zondagochtend: “Ik ben blij wanneer ik hoor: Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan!” De Heere God houdt van Jeruzalem, en wie op weg is naar het hemelse Jeruzalem, heeft een aanbiddend hart. Alle stammen van Israël trokken op naar Jeruzalem en daar waren ze één volk: het volk van God. Dat is een goed voorbeeld voor het Christendom: het is Christus die ons samenbrengt in aanbidding: zo zijn er vele golven, maar één zee; vele takken, maar één boom; vele leden, maar één lichaam. Het is goed voor Jeruzalem te bidden. Wie om vrede bidt, ontvangt de vrede van God. Zo gaat het met ieder die om vrede bidt voor het volk van God. 

Gebed
Vader in de hemel, ik wil bidden voor de vrede van Uw volk. Wilt U hen samenbrengen wanneer ze belijden dat U Uw Zoon naar deze aarde hebt gezonden om hen vrij te maken van de zonde en de eeuwige dood. Dank U, Jezus, dat U ons samenbindt.

Dagsluiting
Lees 1 Petrus 2:1-9. Vanmorgen lazen we in Psalm 122 dat Jeruzalem gebouwd is als een stad die hecht is samengevoegd. Petrus gebruikt dit beeld van een gebouw voor de christenen. Zij die in Jezus geloven zijn als vele stenen samengevoegd tot één gebouw, waarvan Jezus de hoeksteen is. Wie in Jezus gelooft en doet wat Hij zegt, mag een onderdeel zijn van Zijn Kerk. Zijn vrede brengt mensen samen.

Van kaft tot kaft
1 oktober OT: Spreuken 31 NT: Johannes 1:1-28


Woensdag 2 oktober 2019 – De HEERE bouwt het huis
Lezen: Psalm 127

Deze psalm van Salomo wordt weleens de Psalm van de Bouwer genoemd. Het is een groot voorrecht wanneer God Zijn zegen legt op iemands werk. Salomo adviseert om de zegen van God te zoeken bij alles wat je onderneemt. In de eerste twee verzen drukt hij uit dat alle werk tevergeefs is, tenzij je in alles wat je doet de eer aan God geeft. Elk huis is door iemand bedacht, maar het is God Die zijn werk doet gelukken. 

Zo was de bouw van de toren van Babel tevergeefs, omdat mensen geen rekening met God hielden. Ze zeiden: “Kom, laten wij voor ons een stad bouwen…”, maar ze zochten God niet. En hun werken waren tevergeefs toen God zei: “Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal verwarren…” Dit geldt voor elke Kerk en elk werk: tenzij men de Heere God raadpleegt en Hij de eer krijgt, valt vroeg of laat alles in duigen.

Maar wie zijn werk aan God toevertrouwt, mag rekenen op Zijn zegen: God geeft het Zijn beminden in hun slaap. Alle zorgen zijn veilig in Gods handen. De slaap die God geeft is veel beter dan rijkdom en eer van mensen.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U rust en vrede geeft wanneer ik de dag met U begin. U bouwt mijn huis.

Dagsluiting
Lees Lukas 8:22-25. Vanmorgen lazen we in Psalm 127:2: “…de HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap.” De Heere God geeft het beste aan Zijn geliefde kind en zijn slaap is gerust. Zo sliep Jezus te midden van de storm. De hoge golven wiegden Hem in slaap en Hij was veilig in de armen van Zijn Vader. Mag dit zo in jouw leven zijn, dat God je vasthoudt te midden van onzekerheid? Dat is de kracht van Zijn vrede.

Van kaft tot kaft
2 oktober OT: Prediker 1-3 NT: Johannes 1:29-52


Donderdag 3 oktober 2019 – Eenheid en zegen
Lezen: Psalm 133

In deze psalm bezingt David de eenheid. Hij wist hoezeer ruzie in een gezin verdeeldheid brengt en terecht wijst hij op de zegen die God geeft aan wie vrede zoekt. De pelgrims van Sion maken zich klaar om terug naar huis te gaan. Ze hebben genoten van de eenheid van hun volk want God is in hun midden.

Het is goed om met broeders en zusters in Christus hetzelfde doel na te streven: de liefde van Christus bindt samen en ziet om naar mensen in nood. Dat is een hoog doel. Het verspreidt een lieflijke geur zoals de zalfolie van de priester, en raakt de harten van alle mensen aan. Op de bergen van Sion waar God woont, heerst liefde. Niet de liefde die komt en gaat, maar de liefde die blijft. Niet de geest die verdeelt en veroordeelt, maar de Geest die samenbindt. Niet het verstand dat klaarstaat voor debat en bedenkingen, maar een verlangen naar eenheid. Wanneer we eenheid van hart en geest bereiken, zullen we de volle kracht van de zalving ervaren. De dauw van de Geest zal dan op ons neerdalen terwijl God ons samenbrengt. Hij geeft gezamenlijke visie voor het werk dat God ons heeft toevertrouwd.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat Uw liefde samenbindt. Helpt U om vrede en eenheid te zoeken? Want waar vrede is, daar wilt U wonen.

Dagsluiting
Lees Romeinen 14:14-20. Er was verdeeldheid in de gemeente van Rome. Sommige Joodse christenen vonden dat je geen onrein vlees mocht eten. Paulus moedigt iedereen aan om rekening te houden met gevoeligheden van anderen. Zo is het goed om, wanneer je weet dat iemand iets moeilijk vindt, het niet te doen, ook al denk jij daar anders over. De wet van de liefde laat de ander voorgaan.

Van kaft tot kaft
3 oktober OT: Prediker 4-6 NT: Johannes 2


Vrijdag 4 oktober 2019 – In het huis van de HEERE
Lezen: Psalm 134

Dit is de laatste psalm van de Pelgrimsliederen. Vroeg in de morgen maken de pelgrims zich klaar om naar huis te gaan. Sommigen van hen hebben een lange reis voor de boeg. Eens buiten de poorten van Jeruzalem kijken ze om naar de tempel. Ze zingen een vaarwel voor de priesters die er dienstdoen voor het aangezicht van God: “Jullie hielpen ons om God te loven, en nu zegenen wij jullie met de zegen van God.” Deze psalm leert om voor ieder die leidinggeeft aan een werk waar God woont, te bidden, en nodigt de leiders uit om hun mensen te zegenen.

Opgeheven handen naar het heiligdom staat voor iemand die dicht bij God leeft. Zoals de engelen dag en nacht God loven en prijzen, zo is het met iemand die God liefheeft en Hem zoekt bij alles wat hij doet. En dan komt de zegen van vers drie: het is de zegen van de hogepriester voor iedere pelgrim die terugkeert naar huis. Zo ligt de zegen van de Heere Jezus, onze Hogepriester, op ons. Waar we ook zijn, dragen we Zijn zegen met ons mee: Hij legt Zijn vreugde en vrede in onze harten terwijl Hij de nieuwe hemel en aarde voor ons gereed maakt. Laten wij Zijn zegen zoeken en wachten totdat Hij ons vult met een verlangen dat uitgaat naar Hem alleen.
 
Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U mensen aanspoort om U te loven en te prijzen!

Dagsluiting
Lees Openbaring 7:9-17. Johannes heeft in een visioen een grote menigte van mensen gezien die de Heere God dag en nacht aanbidden. Er is een gelijkenis met de priesterdienst in het Oude Testament, waar zangers werden aangeduid om dag en nacht dienst te doen in de tempel van Jeruzalem (1 Kronieken 9:33). Mogelijks wekt de Geest van God ook jou op om Hem te zoeken en Hem te aanbidden, dag en nacht.

Van kaft tot kaft
4 oktober OT: Prediker 7-9 NT: Johannes 3

Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
5 oktober OT: Prediker 10-12 NT: Johannes 4:1-26
6 oktober  OT: Hooglied 1-2 NT: Johannes 4:27-54

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

18/10/19 - Bijbels dagboek week 43
12/10/19 - Bijbels dagboek week 42
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Alle zorgen zijn veilig in Gods handen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring