Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 41

Week 41: De wapenrusting van God (1)

De komende vijf weken denken we na over de wapenrusting van God. Een belangrijke Bijbelpassage is Efeze 6:10-20. Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze. Dit was in de eerste eeuw een wereldstad, bekend om zijn handel, ook een politiek en godsdienstig centrum. Paulus spoort de gelovigen aan om hun hoop te richten op de Heere Jezus. Hij wilt dat de jonge christenen het doel dat God met hun leven heeft, beter begrijpen. Elke christen, die door de Heilige Geest wordt geleid, bevindt zich in een geestelijke strijd. Paulus eindigt zijn brief met een waarschuwing en geeft praktische tips hoe deze strijd te voeren.
God geeft wapens aan Zijn kinderen om zich te verdedigen tegen de vijand. Deze week bestuderen we van Efeze 6 de verzen 10 en 11. Paulus noemt in deze verzen wat een christen zich voor ogen moet houden.

Week 41: van 7 t/m 11 oktober 2019

Lees elke dag: Efeze 6:10-11
Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.


Maandag 7 oktober 2019 – Wees sterk
Lezen: Efeze 1:19-20; Efeze 3:14-21

Paulus spoort de christenen in Efeze aan om sterk te zijn in de Heere. Dit ‘sterk zijn’ heeft niets van doen met eigen kracht. Eerder in deze brief schrijft Paulus wat deze kracht inhoud. Het is de kracht waarmee God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Paulus schrijft hierover in het eerste hoofdstuk. Hij dankt de Heere God en bidt dat zij begrijpen: “…hoe allesovertreffend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten.”

Deze kracht ontvingen wij, toen we Jezus in ons leven hebben aangenomen. Elk kind van God mag dit weten, ook al voelt het zich zwak. Ook kunnen we anderen deze kracht toebidden, zoals Paulus doet in Efeze 3:14 e.v.

Verder staat er in Efeze 3:20: “Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken,…” Ook deze belofte geldt voor elk kind van God: de kracht die in ons werkt, kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Weest dus krachtig in de Heere!

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat de kracht die U ons heeft gegeven overweldigend groot is. U doet veel meer dan wij bidden of beseffen. Wilt u me helpen om dit vandaag vast te houden zodat mijn vertrouwen in U groter wordt?

Dagsluiting
Je kunt, voor je slapen gaat, de Heere God danken dat je Hem persoonlijk kent. Hierdoor is er een bijzondere kracht in je leven gekomen. Dit mag je rust geven. De Heilige Geest woont in je en zal vannacht over je waken.

Van kaft tot kaft
7 oktober OT: Hooglied 3-4 NT: Johannes 5:1-24


Dinsdag 8 oktober 2019 – Wees sterk in de Heere
Lezen: Johannes 15:1-5

Onze kracht is in de Heere Jezus. Het is goed om dicht bij Hem te zijn. Wanneer we Hem betrekken bij alles wat we doen, en alles wat we bedenken, zal Hij ons tonen hoe te leven. Hij leerde dit aan Zijn discipelen. De Heere Jezus vergeleek Zichzelf met een wijnstok. Hij is geen gewone wijnstok. Hij is de wàre Wijnstok. Het bijzondere aan deze wijnstok is, dat er een zorgzame landman is. Deze landman is onze hemelse Vader.

De Heere God wil dat we vrucht dragen. Maar niet in eigen kracht. Indien Jezus in ons woont, dan helpt Hij. Hij heeft dat aan Zijn discipelen beloofd. Indien wij, Zijn discipelen, deze woorden in onze harten bewaren, zal Hij kracht geven om dicht bij Hem te blijven. Wanneer Paulus zegt, weest krachtig in de Heere, is het goed om de woorden van Jezus te bedenken.

Jezus wil dat we vrucht dragen. Hij zei: ”Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.” Indien onze hemelse Vader weinig vrucht aan ons ziet, snoeit Hij ons. Wanneer we God willen dienen, blijven we dicht bij Hem. Jezus gaf een bijzondere belofte: “Indien u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen (Johannes 15:7).” Jezus laat ons nooit alleen.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om vandaag krachtig in U te zijn? Wilt U me helpen om dicht bij U te zijn in alles wat ik doe en bedenk?

Dagsluiting
Lees Psalm 80:9-12. De psalmist vergelijkt het volk Israël met een wijnstok. Hij beschrijft hoe God voor die wijnstok heeft gezorgd. Hij bracht Zijn volk naar het beloofde land. Hij deed dit zorgzaam, zoals een wijnboer met een jonge wijnstok doet. Voorzichtig graaft Hij de wijnstok uit en plant Hij hem in goede grond. De wijnstok kan groeien en wortelschieten. Jezus vertelde over de wijnstok en de landman. Hij toonde Zijn discipelen dat Zijn hemelse Vader een zorgzame Vader is. Zoals Hij Zijn volk omringd heeft met lieflijke zorgzaamheid, zo handelt Hij ook met ons. Wij zijn Zijn volk.
 
Van kaft tot kaft
8 oktober OT: Hooglied 5-6 NT: Johannes 5:25-47


Woensdag 9 oktober 2019 – Wees sterk in de Heere en in de sterkte van Zijn macht
Lezen: Exodus 15:1-3; Jesaja 42:13

De Heere God heeft aan Zijn kinderen een immens grote kracht gegeven. Jezus laat ons nooit alleen wanneer het moeilijk gaat. Het enige wat Hij vraagt is dicht bij Hem te blijven. Hij zegt: blijft in Mij, zoals Ik in u blijf. Vandaag kijken we naar een aantal teksten uit het Oude Testament, die ‘de sterkte van Zijn macht’ aantonen.

Mozes en het volk Israël waren net doorheen de Schelfzee gegaan. Ze waren onder de indruk van wat God had gedaan. Mozes zong nadien een lied. Het staat in Exodus 15:1-18. Mozes besefte dat God Zelf een strijd had gestreden, waarvan hij noch het volk de details kenden. De HEERE is een Strijder voor Zijn volk, voor Zijn gemeente, voor elk kind van God.

De profeet Jesaja leerde het volk Israël dat de Heere God een strijd voert tegen hun vijanden. In Jesaja 42:13 staat beschreven dat God uittrekt als een held. Dit mag voor ons een troost zijn. Wanneer we strijd ervaren en de dingen moeizaam gaan, mogen we nooit vergeten dat er een grote en machtige God is, Die voor ons strijdt en ons helpt om overeind te blijven. We kunnen in de Heere krachtig zijn omdat Hij in de sterkte van Zijn macht ons helpt in onze strijd. Hij strijdt voor ons. HEERE is Zijn Naam!

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om vandaag naar U te zien wanneer het moeilijk gaat? Wilt U me helpen om te vertrouwen dat U voor me strijdt?

Dagsluiting
Lees Jesaja 42:13. Wanneer we kind van God zijn geworden, heeft God ons geadopteerd. Zoals God van de Heere Jezus houdt, zoveel houdt Hij van ons. Indien iemand ons wil krenken zal onze hemelse Vader dit niet toelaten. Als een Held trekt Hij erop uit om ons, Zijn geliefde kinderen, te beschermen. We geloven dat.

Van kaft tot kaft
9 oktober OT: Hooglied 7-8 NT: Johannes 6:1-24


Donderdag 10 oktober 2019 – Doe de hele wapenrusting van God aan
Lezen: Efeze 6:10-12; Efeze 4:21-24

Paulus roept op om de wapenrusting aan te trekken. Dit geldt voor elk kind van God. Ieder moet het voor zichzelf doen. Je kunt het niet voor iemand anders doen. Je kunt ook niet verwachten dat anderen het voor jou doen. Dat werkt niet in de strijd. Als soldaat in het leger van God zijn we niet alleen verantwoordelijk voor onszelf. Elk soldaat neemt een strategische plaats in. De vijand weet meestal goed waar de zwakke plekken zijn en zal daarvan gebruik maken. Dus, zegt Paulus, trek die wapenrusting aan!

Het is niet zomaar een wapenrusting. In de oorspronkelijke tekst staat: de hele wapenrusting. Een soldaat die ten strijde trekt moet, vooraleer hij naar het slagveld gaat, zijn wapenrusting controleren. Er is geen soldaat die met één schoen vertrekt, of zijn helm vergeet. Er gelden strikte regels die iedereen moet respecteren.

Het aandoen van de hele wapenrusting is zoals het aandoen van de nieuwe mens, waarover Paulus schrijft in Efeze 4. Het aandoen van de nieuwe mens heeft te maken met een nieuw denken. Zoals een soldaat nauwkeurig zijn wapenrusting nakijkt, en ervoor zorgt dat niets ontbreekt, houden wij onze gedachten goed in de gaten (vers 24). Wanneer we de dingen van God bedenken, zal Hij ons helpen in de strijd. Dit is een belangrijke sleutel in de strijd. We leggen de oude mens af. We trekken de nieuwe mens aan.

Gebed
Heere Jezus, wilt U me helpen om trouw te zijn op de plek waar U me plaatst? Helpt U me om mijn werk te doen zoals dat hoort?

Dagsluiting
Lees Efeze 4:21-24. Aan het einde van deze dag zou je je wapenrusting kunnen nakijken. Met deze wapenrusting kunnen we onze gedachten beschermen. De boze wil overtuigen van leugens. Hij brengt gedachten binnen zoals: “Ik ben niets waard, ik doe het nooit goed…”  Wanneer Jezus je Redder is, ben je een kind van God geworden, en ben je dus heel veel waard.  Vraag aan Jezus dat Hij je helpt om in je gedachten tot rust te komen. Hij wil je helpen om Zijn Woord te overdenken, zodat je dicht bij Hem kunt blijven.

Van kaft tot kaft
10 oktober OT: Jesaja 1-2 NT: Johannes 6:25-34


Vrijdag 11 oktober 2019 – Standhouden tegen de verleidingen des duivels
Lezen: 2 Timotheüs 1:1-5; 2 Timotheüs 2:1-4

Paulus schrijft aan Timotheüs, zijn jonge vriend en broeder in de Heere: “U dan, mijn zoon, wees gesterkt in de genade die in Christus Jezus is.” Paulus spoort Timotheüs aan om krachtig te zijn. Hij moedigt hem aan om aan de Heere Jezus te denken. Hij heeft als Overwinnaar de macht ontvangen om al wie in Hem gelooft, kracht te geven en bij te staan in de strijd tegen de boze. In die strijd stond Timotheüs niet alleen. Paulus moedigt hem aan om samen met anderen deze strijd aan te gaan: “Lijd verdrukkingen als een goede soldaat van Jezus Christus.”

De christen is in staat om stand te houden tegen de vijand. Standhouden, betekent dat je de grond waarop je staat niet prijsgeeft. Stand houden betekent dat je niet denkt aan overgave. Je wilt naar het slagveld, waar broeders en zusters de goede strijd van het geloof strijden. Je wilt het terrein wat op de vijand veroverd is, vasthouden samen met hen die ook volhouden. Je wilt niet opgeven of je terugtrekken uit de strijd. Immers, de andere soldaten moeten dan eens zo hard strijden.

Onze vijand is de duivel. Sinds we kind van God zijn geworden, zijn we voor hem vijand nummer één. Dat kan ook niet anders. Hij haat de Heere God. Dus alles wat God lief is, zal Hij kwaad doen. Dat is voor Hem een heel bijzondere opdracht. Hij richt vooral zijn aanval op onze gedachten. We moeten niet verwonderd zijn wanneer we soms enge gedachten krijgen. Dat is een manier waarop de boze probeert om ons onderuit te halen. Dat is één van zijn verleidingen of methoden. 

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U me leert hoe stand te houden. Wilt U me helpen om de methoden van de boze goed te onderscheiden?

Dagsluiting
Lees Hebreeën 7:25-27 en Romeinen 8:26-27. Vanmorgen stonden we stil bij de verleidingen van de duivel. Jezus is onze Hogepriester en Hij bidt en pleit voor ons bij de troon van God. Ook de Heilige Geest bidt en pleit voor ons met grote verzuchtingen. We zijn dus niet alleen. De Heere God zal ons helpen.

Van kaft tot kaft
11 oktober OT: Jesaja 3-5 NT: Johannes 6:35-71


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend zaterdag Efeziërs 1 en zondag Johannes 15:1-17 hardop:

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Van kaft tot kaft
12 oktober OT: Jesaja 6-7 NT: Johannes 7:1-9
13 oktober OT: Jesaja 8-9 NT: Johannes 7:10-31


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

18/10/19 - Bijbels dagboek week 43
12/10/19 - Bijbels dagboek week 42
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Het aandoen van de hele wapenrusting is zoals het aandoen van de nieuwe mens.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring