Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 45

Week 45: De wapenrusting van God (5)

De wapenrusting aantrekken houdt in dat we bedenken dat de Heere God nabij is en ons bedekt met Zijn eigenschappen. Hij omhult ons in een mantel van waarheid, gerechtigheid, vrede en geloof. We zijn krachtig in de Heere Jezus en staan vast in de strijd tegen de vijand.
Deze week zetten we de helm van heil op het hoofd. Het Woord van God is als een zwaard in onze hand.

Week 45: van 4 t/m 8 november 2019

Lees elke dag: Efeze 6:17-19
En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken.


Maandag 4 november 2019 – De helm van het heil
Lezen: Efeze 6:17-19; Johannes 10:27-29

Te midden van de strijd droeg de Romeinse soldaat een helm. Paulus wijst erop dat we in de geestelijke strijd een helm van heil dragen. Hij bedoelt met heil de redding die we hebben verworven, toen we de Heere Jezus hebben aangenomen.

Terwijl wij Jezus volgen probeert de vijand om onze heilszekerheid van redding te vernietigen. Dit doet hij met zijn wapens van twijfel en ontmoediging. Onze redding en behoud liggen vast, niets kan ons roven uit Jezus’ hand. Onze eeuwige behoudenis hebben we al verworven, toen we tot de Heere Jezus kwamen. Maar onze gevoelens kunnen weleens onzeker zijn. De boze komt met zijn leugens en schiet zijn pijlen van twijfel af. Hij fluistert in: “Jij bent vast geen kind van God! God is je vergeten!”

Onze redding is een feit. Toen Jezus stierf aan het kruis behaalde Hij de overwinning over zonde en dood. Omdat wij dit geloven zijn we voor altijd veilig in de hand van onze hemelse Vader.

Gebed
Heere Jezus, U hebt voor mij overwinning behaald aan het kruis van Golgotha. Mijn zonden zijn vergeven en U hebt me eeuwig leven gegeven. Wilt U me helpen om deze zekerheid als een helm op mijn hoofd te zetten?

Dagsluiting
Lees Johannes 10:1-10. De Heere Jezus is de Goede Herder. Wanneer Hij de schaapstal binnenkomt, herkennen de schapen Hem. Hij komt via de deur naar binnen. Wanneer Hij de schaapstal verlaat gaan de schapen achter Hem aan. Hij spreekt tot hen. Hij noemt hen bij naam. Hij schreeuwt niet en brengt hen niet in verwarring. De schapen voelen zich veilig bij de Herder en blijven dicht bij Hem, zodat ze Zijn stem kunnen horen. Er is blijkbaar een rover in de stal. Deze brengt de schapen in verwarring. Hij komt om te stelen, om te doden. De schapen die dicht bij de Herder blijven vinden groene weiden, leven en overvloed. Elk kind van God hoort de stem van de Heere Jezus. Hij leidt je op Zijn weg.

Van dag tot dag
4 november OT: Jeremia 1-2 NT: Johannes 21


Dinsdag 5 november 2019 – Het zwaard om de aanval af te slaan
Lezen: Efeze 6:17-19; Lukas 4:1-4

Het Romeinse zwaard was kort en zeer scherp. Het werd vooral gebruikt in het gevecht van man op man. Paulus gebruikt deze illustratie omdat dit zwaard een ideaal verdedigingswapen is. Het is geschikt om de aanval van de vijand af te slaan, omdat het scherp en goed hanteerbaar is. Zo kan de christen met zijn zwaard de strategieën van de vijand tijdig vernietigen.

Het zwaard van de christen is het Woord van God. Wanneer de boze je aanvalt, dan is er een Schriftgedeelte dat de Heilige Geest wil gebruiken om de aanval van de boze af te slaan. De Heere Jezus heeft dit zwaard van de Heilige Geest gebruikt toen Hij naar de woestijn werd gebracht om er verzocht te worden. De duivel sprak tot Hem: “Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt.” Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God.” Jezus gebruikte het zwaard van de Heilige Geest. Dit was een stukje uit de Schrift, perfect geschikt om deze aanval van de duivel af te slaan.

Gebed
Dank U wel, Heere Jezus, dat U Uw woorden aan ons hebt gegeven. In de Bijbel spreekt God tot mensen. Dank U wel dat ik dit Boek in mijn bezit heb.

Dagsluiting
Lees Psalm 35:1-3. In deze psalm vroeg koning David aan de Heere God om hem te beschermen tegen zijn vijanden. Hij schreef: “Zeg tegen mijn ziel: Ik ben uw heil”. Dit mag ook jij aan God vragen: “Wilt U tot mijn hart spreken en me tot rust brengen? U bent mijn verlossing.”

Van dag tot dag
5 november OT: Jeremia 3-4 NT: Hebreeën 1


Woensdag 6 november 2019 – Het vlijmscherpe zwaard van de Heilige Geest
Lezen: Efeze 6:17-19; Hebreeën 4:12-13

Het Woord van God onderzoekt je hart. Wanneer je in de Bijbel leest, merk je dat dit Woord je beïnvloedt. Het is voortdurend bezig en actief. Je bent je daar niet altijd van bewust. Soms kunnen woorden uit de Bijbel zomaar in je gedachten opkomen en je bemoedigen. Dat komt omdat het Woord van God levend is.

Het Woord van God is ook krachtig. Er zijn dagen dat je geen zin hebt om in de Bijbel te lezen. Maar wanneer je het toch doet, merk je dat het kracht geeft om aan de slag te gaan. Dat komt omdat het Woord van God krachtig is.

Het Woord van God is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. De boodschap van het Woord van God heeft een actief en doordringend effect. De Heilige Geest maakt duidelijk wat wel en niet van God komt. Elk boek dat je leest, kun je van op een afstand lezen. Het hoeft je niet persoonlijk te raken. Wanneer je de Bijbel leest, worden de overleggingen van je hart, die voor jezelf verborgen bleven, zichtbaar. Voor de Heere God zijn er geen geheimen. Hij kent ze allemaal.

Gebed
Lieve Vader in de hemel, dank U dat ik mezelf aan U mag toevertrouwen. U onderzoekt de weg die ik ga, de keuzes die ik maak. Uw hand ligt op mij. Dank U wel dat ik in Uw liefde geborgen ben.

Dagsluiting
Lees Psalm 139. In verzen 23-24 staat: “Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.” Vraag de Heere God dat Hij, aan het eind van deze dag, je hart wil doorgronden. Hij zal je leiden. De weg die je vandaag bent gegaan leidt naar de eeuwige weg, waar je voor altijd bij God mag zijn.

Van dag tot dag
6 november OT: Jeremia 5-6 NT: Hebreeën 2


Donderdag 7 november 2019 – Bidden bij elke gelegenheid in de Geest
Lezen: Efeze 6:17-19; Lukas 18:1-8

Paulus roept de christen op om aanhoudend te bidden. Strijd voeren in eigen kracht heeft geen zin. Het is belangrijk dat je hart gericht blijft op je hemelse Vader. Wanneer de strijd hevig wordt, verwacht je de overwinning van Hem. Hij is nabij. Je bent van Hem afhankelijk.

De Heere Jezus wist hoe belangrijk gebed was. Hij zei tegen Zijn discipelen dat ze altijd moesten bidden zonder de moed te verliezen. Om dit te illustreren vertelde Hij een verhaal van een onrechtvaardige rechter. Een weduwe kwam telkens opnieuw bij hem en eiste dat hij recht zou spreken. Hij had hier geen zin in, maar eindelijk gaf hij toe omdat deze weduwe vasthield aan haar eis. We moeten leren bidden zoals zij: aanhoudend, en niet verslappen.

Paulus roept op om te bidden bij elke gelegenheid in de Heilige Geest. Het is de Geest van God die je hierbij helpt. Hij helpt je om waakzaam te zijn en te volharden en te bidden niet alleen voor jezelf, maar voor alle broeders en zusters.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel, dat U de Heilige Geest gegeven hebt. Leert U me te bidden zoals U dat wilt?

Dagsluiting
Lees Lukas 11:9-13. De Heere God weet wat je nodig hebt. Hij is als een Vader die Zijn kind geeft wat het vraagt. Het liefst van al geeft Hij je van Zijn Heilige Geest. Deze leert je te leven naar Zijn wil. Je kunt op Hem vertrouwen.

Van kaft tot kaft
7 november OT: Jeremia 7-8 NT: Hebreeën 3


Vrijdag 8 november 2019 – Gebed voor vrijmoedigheid
Lezen: Efeze 6:17-19; Mattheüs 28:18-20

Tenslotte vroeg Paulus aan de christenen van Efeze om voor hem te bidden. Hij vroeg niet om een tijdelijke zegen. Hij vroeg niet om te bidden voor vrijlating uit de gevangenis. Hij vroeg gebed dat God hem hielp om met vrijmoedigheid het Evangelie te verkondigen op de plaats waar hij zich bevond. Hij vroeg gebed om te spreken niet in eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest.

Paulus rekende op de nabijheid van de Heere God om het Evangelie te verkondigen met die woorden die God wilde dat hij zou spreken. Wanneer het Evangelie wordt gebracht, met woorden die God ingeeft, worden harten van mensen overtuigd en klaargemaakt om de Heere Jezus te ontmoeten. Paulus schreef over het geheimenis van het Evangelie. Het is de Heere God Zelf die Zich aan mensen kenbaar maakt.

Wanneer je over de Heere Jezus spreekt, hoef je je geen zorgen te maken hoe je dit moet doen, welke woorden je moet spreken. Je kunt, net zoals Paulus, aan de Heere God vragen of Hij je hiertoe wil bekwaam maken. De Heere Jezus beloofde dat Hij bij je is, tot aan de voleinding van de wereld.

Gebed
Heere Jezus, dank U dat U vrijmoedigheid geeft om het Evangelie te vertellen. U wil dat mensen U ontmoeten en zichzelf aan U toevertrouwen.

Dagsluiting
Lees Mattheüs 28:16-20. Voordat de Heere Jezus naar de hemel ging heeft Hij bijzondere woorden gesproken. Wat Hij gezegd heeft tegen Zijn discipelen, zegt Hij ook tegen jou. Wanneer je een discipel van de Heere Jezus bent, merken de mensen om je heen dat je ‘anders’ bent. De opdracht van Jezus is om discipelen te maken, te dopen en Zijn woorden te onderwijzen. Het gevolg is dat wie Jezus kent, Zijn Woord bewaart en doorheen dit Woord zal veranderen.

Van kaft tot kaft
8 november OT: Jeremia 9-10 NT: Hebreeën 4-5


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
9 november OT: Jeremia 11-12 NT: Hebreeën 6
10 november OT: Jeremia 13-14 NT: Hebreeën 7:1-19

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.

Tijdens het weekend: Lees twee tekstgedeelten uit het Nieuwe Testament, die we deze week gelezen hebben: Johannes 10:1-21 en Lukas 11:1-13.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

16/11/19 - Bijbels dagboek week 47
08/11/19 - Bijbels dagboek week 46
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wanneer de strijd hevig wordt, verwacht je de overwinning van Hem. Hij is nabij. Je bent van Hem afhankelijk.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring