Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 46

Week 46: Kom tot Mij

Deze week denken we na over het onderwijs van de Heere Jezus. Wanneer we Zijn woorden lezen gaat het om Wie Hij is. De Heere Jezus heeft één verlangen: Hij wil dicht bij ons zijn en Zich aan ons bekend maken. Deze week spreekt Hij tot ons hart: Kom tot Mij.

Week 46: van 11 t/m 15 november 2019

Lees elke dag: Mattheüs 11:28-30
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.


Maandag 11 november 2019 – Jezus geeft vrede
Lezen: Mattheüs 11:28-30; Kolossenzen 3:9-17

Voordat je Jezus ontmoette, waren er vele dingen belangrijker dan het geloof. Je zocht naar vreugde op plaatsen waar God niet aanwezig was. Wanneer God je aanraakt met de radicale verandering van wedergeboorte en bekering, komt de Heere Jezus bij je wonen. Vroeger leefde je, keek je en voelde je anders. Nu komt een nieuwe fase in je leven. Jezus leert om de dingen van vroeger weg te doen. Je bent voortaan een heilige, door de Heere God uitgekozen om te veranderen en te gelijken op Zijn geliefde Zoon.

Iemand die Jezus kent en liefheeft, leert om anderen te verdragen en te vergeven. Dat gaat niet vanzelf. Jezus stierf aan het kruis omwille van de zonde van mensen. Hij vergeeft en vraagt aan wie in Hem gelooft, hetzelfde te doen. Vergeving is een keuze.  Wanneer je kiest om iemand te vergeven, vult Jezus je hart met Zijn liefde. In eigen kracht kun je niet nederig, zachtmoedig en geduldig zijn. Wanneer je kiest voor vergeving, vult Hij je hart met Zijn liefde.

Iemand die Jezus kent en liefheeft, mag graag in de Bijbel lezen. Het zijn de woorden die de Heere God aan mensen geeft om Hem te leren kennen. Het Woord van God mag overvloedig in je wonen en je vullen met dankbaarheid omdat je God hebt leren kennen.

Gebed
Heere Jezus, dank U dat U mensen roept om U te leren kennen. U alleen maakt alles nieuw.

Dagsluiting
Lees Kolossenzen 3:1-4. De Heere Jezus heeft aan het kruis de dood overwonnen. Indien je in Hem gelooft, zal je wanneer je sterft de Heere Jezus ontmoeten. Je mag dan voor eeuwig bij Hem zijn. Omdat je kind van God bent, hoef je nooit meer bang te zijn voor de dood. Je bent veilig geborgen in de hand van je hemelse Vader.

Van kaft tot kaft
11 november OT: Jeremia 15-16 NT: Hebreeën 7:20-28


Dinsdag 12 november 2019 – Zijn juk is zacht en Zijn last is licht
Lezen: Mattheüs 11:28-30; Johannes 15:9-17

De Heere Jezus is niet in de wereld gekomen om een nieuwe religie, of nieuwe wetten te brengen. Hij kwam naar de wereld om voor jou te sterven. Hierdoor nam Hij de schuld, die op jouw leven ligt, weg. Ieder die dit gelooft ervaart vreugde en blijdschap die alleen Jezus kan geven. Wanneer je Jezus niet kent moet je een hard juk en een zware last dragen. Dat is het oordeel van de zonde en de dood die op je leven ligt. Maar wanneer Jezus je leven binnenkomt, vult Hij je hart met Zijn vreugde. Dat is de lichte last die Hij aan Zijn vrienden geeft.

De vraag van de Heere Jezus om bij Hem te komen ligt niet als een last op je leven. Je mag bij Hem komen zoals je bent. Hij wil dat het goed met je gaat en je Hem beter leert kennen. Jezus kwam niet naar de wereld om een zware last op je schouders te leggen. Hij kwam om jouw lasten op Zich te nemen, deze voor jou te dragen. Het juk dat Hij je in de plaats geeft, is een zacht juk: je mag leren om Zijn woorden te bewaren en Hem te gehoorzamen. 

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U het juk van verwachtingen van mensen, het juk van een moeizame opvoeding, of welk juk dan ook, van mijn schouders hebt weggenomen. Ik mag nu Uw juk dragen. Wanneer ik Uw woorden lees en erover nadenk, dan word ik blij. Dit juk is zacht.

Dagsluiting
Lees Johannes 15:1-8. Jezus vraagt om dicht bij Hem te blijven. De wijnstok en de ranken zijn met elkaar verbonden. De ranken kunnen niet los van de wijnstok bestaan. Zo is het met een kind van God. Los van de Heere Jezus kun je niet als christen leven. Je bent in alles wat je doet van Hem afhankelijk. Je leeft in Hem, door Hem en tot eer van Hem. Je kunt in Hem blijven door in Zijn Woord te lezen.

Van kaft tot kaft
12 november OT: Jeremia 17-18 NT: Hebreeën 8


Woensdag 13 november 2019 – Het levende water
Lezen: Mattheüs 11:28-30; Johannes 7:37-44

Het was de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Tijdens dit feest dachten de Israëlieten terug aan hun tocht door de woestijn. Veertig jaar hadden ze in hutten gewoond, en God was hen niet vergeten. Tijdens de reis leerde het volk om op God te vertrouwen. Toen Jezus opstond en het volk toesprak, had Hij het over levend water. Wanneer iemand op de Heere God vertrouwt, mag hij dit water drinken. Dit levende water is de diepe vrede die God in je hart legt wanneer je in Jezus gelooft.

Wanneer je in de Heere Jezus gelooft, legt Hij van Zijn Geest in je hart. De Heilige Geest werkt als een bron. Het is een bron die ontspringt en borrelt en leven geeft. De Heilige Geest is een Persoon die vreugde en vrede geeft. Hij geeft kracht die heel klein begint en uitgroeit tot een stroom van levend water. De Heere Jezus leeft en Hij verandert je leven. Hij is vandaag bij ons en roept, net zoals toen: “Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken!”  We kunnen niet buiten de Heere Jezus leven. Hij wil dat we voor elk detail van ons leven in Hem geloven. Hij wil dat we Hem vertrouwen in alles wat we doen. Hij wil ons vullen met Zijn Heilige Geest zodat Zijn kracht in ons wordt tot een stroom van levend water. 

Gebed
Dank U Heere Jezus dat U mijn hart vult met stromen van levend water. Dank U dat U me helpt om tot U te komen en U in alles te vertrouwen. U bent mijn Heer.

Dagsluiting
Lees Jesaja 55:1-5. De profeet Jesaja riep ook zoals de Heere Jezus op om tot God te gaan. Hij moedigde het volk Israël aan om te drinken bij de enige bron van leven, de God van Israël. De Heere Jezus nam dit beeld over toen Hij sprak over de bron van levend water. De Heere God blijft Dezelfde God tot in eeuwigheid. Hij zoekt naar mensen om hen te vullen met het levende water. Wanneer je van dit water drinkt, komt je ziel tot leven.

Van kaft tot kaft
13 november OT: Jeremia 19-21 NT: Hebreeën 9


Donderdag 14 november 2019 – Jezus geeft eeuwig leven
Lezen: Mattheüs 11:28-30; Johannes 6:44-47

Toen de Heere Jezus op aarde leefde, kwam niet iedereen tot Hem. Jezus had verdriet over hun ongeloof, want ze waren verblind door de zonde. Hij weende over Jeruzalem: “Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild (Mattheüs 23:37).”

Mensen zijn niet geneigd om spontaan naar de Heere Jezus te gaan. Velen weigeren omdat ze afgeleid zijn. Ze gaan hun eigen weg. Alleen de Heere God kan de weerstand in het hart van mensen verbreken. Onze hemelse Vader trekt mensen tot Zich. Hij biedt een geschenk aan. Misschien spreekt Hij tot jou en laat Hij je zien dat je Jezus nodig hebt. Indien je zegt: “Ja, Heere, ik wil U kennen,” opent Hij je ogen zodat je niet langer geestelijk blind bent. Je begrijpt wat waarheid is. Je ziet Wie de Heere Jezus is: jouw Vredevorst en Heere der Heren.

Het geloof in Jezus verandert je leven. Het is het begin van een bijzondere tijd. God heeft beloften gegeven die veel verder reiken dan het aardse leven. Je mag voor eeuwig leven. Jezus belooft dat Hij je zal opwekken op de dag dat Hij naar de aarde terugkomt. Je hoort voor eeuwig bij Hem.

Gebed
Lieve Vader in de hemel, dank U wel dat U me tot U hebt getrokken en ik voor altijd bij U mag zijn. Dank U voor Uw Zoon, Jezus Christus. Ik aanbid U.

Dagsluiting
Lees Johannes 6:36-40. De hemelse Vader trekt mensen tot Zich. De Heere Jezus roept en ieder die in Hem gelooft, laat Hij nooit meer los. Daar mag je zeker van zijn. Jezus is de Goede Herder. Wanneer je de Herder uit het oog bent verloren en je je eigen weg bent gegaan, komt Hij je zoeken. Hij laat je niet verloren gaan. Het is Zijn bedoeling dat je voor eeuwig met Hem verbonden bent.

Van kaft tot kaft
14 november OT: Jeremia 22-23 NT: Hebreeën 10


Vrijdag 15 november 2019 – De Goede Herder
Lezen: Mattheüs 11:28-30; Johannes 10:11-18

Wanneer je de stem van de Heere Jezus hoort, die tot je zegt: “Kom,” bidt dan dat de Heere God je ogen geeft om Jezus te zien. Hij is liefdevol en zorgzaam. Hij heeft Zijn leven gegeven, zodat je Hem kunt volgen. In de gelijkenis van de Goede Herder spreekt Jezus over dieven, rovers, wolven en herders die niet zorgzaam met de schapen omgaan. Bid dat je in staat mag zijn om deze rovers te onderscheiden. Omdat je bij Jezus hoort, mag je je uitstrekken naar Zijn belofte: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed (Johannes 10:10).”

De Heere Jezus is naar de wereld gekomen om mensen uit alle volken tot Zich te roepen. Hij heeft Zijn leven voor hen afgelegd. Hij heeft veel verdriet wanneer mensen weigeren om te komen. Toch zal Hij slagen in Zijn plan. Hij verzamelt voor Zichzelf een volk: de volgelingen van de Heere Jezus. Hij spreekt met absoluut gezag wanneer Hij zegt: “Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder.” De Heere Jezus zegt het helder: Hij zal Zijn volgelingen leiden terwijl zij Zijn stem horen. Mensen uit alle volken zullen komen.

Gebed
Heere Jezus, dank U wel dat U ook vandaag mensen roept. Wilt U me helpen om anderen van U te vertellen?

Dagsluiting
Lees Johannes 11:33-44. De Heere Jezus spreekt niet alleen tot de harten van de levenden. We lezen hoe Hij sprak tot Lazarus, die al vier dagen begraven was. De kracht van de Heere Jezus reikt verder dan de dood. De kracht van de Heere Jezus heeft de dood overwonnen.

Van kaft tot kaft
15 november OT: Jeremia 24-25 NT: Hebreeën 11:1-12


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
16 november OT: Jeremia 26-27 NT: Hebreeën 11:13-40
17 november OT: Jeremia 28-29 NT: Hebreeën 12

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

16/11/19 - Bijbels dagboek week 47
08/11/19 - Bijbels dagboek week 46
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

De hemelse Vader trekt mensen tot Zich. De Heere Jezus roept en ieder die in Hem gelooft, laat Hij nooit meer los.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring