Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 48

Week 48: God is erbij

Deze week lezen we in de Bijbel verhalen van mensen die God hebben ontmoet. Deze ontmoeting heeft hen bemoedigd en veranderd.
Ook wij mogen verlangend uitzien naar een ontmoeting met God. Nadien zullen we nooit meer dezelfde zijn.

Week 48: van 25 t/m 29 november 2019

Lees elke dag: Exodus 14:13-14
Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken!… De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.


Maandag 25 november 2019 – God doet een wonder
Lezen: Exodus 14:10-14

De Israëlieten waren onderweg naar het beloofde land. Ze waren haastig uit Egypte weggevlucht en volgden Mozes. Deze handelde in opdracht van de grote God van Israël. Overdag was er een wolkkolom die iedereen kon zien. ‘s Nachts volgden ze een vuurkolom zodat ze snel verder konden. God was met hen. Hij toonde de weg. Alles leek goed te gaan, tot ze merkten dat Farao hen achtervolgde met een groot leger. Toen ontstond er paniek. Het volk kon geen kant op. Vanwaar zou hulp komen?

Mozes kende de Heere God. Hij wist dat de God van Israël een machtige God was, een God Die een groot leger zoals dat van Farao aankon. Mozes wist hoe groot dit leger was, hij was immers in het paleis van Farao opgegroeid… Hij was niet bang en sprak tot het volk: “Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken!… De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.” Even later liep het volk op de bodem van de zee naar de overkant, en het leger van Farao kwam om. God is nog steeds dezelfde God. Hij zal ook jou vandaag beschermen op de weg die je met Hem gaat.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U me leidt op de weg die ik ga. Wilt U me helpen om U te vertrouwen?

Dagsluiting
Lees Exodus 14:10-12 en Exodus 15:1-3. In de eerste verzen lezen we over het volk Israël te midden van een moeilijke situatie. Ze waren boos op Mozes en in angst schreeuwden zij: “Laat ons met rust!” Toch bleef de Heere God bij hen. Hij streed voor hen. Pas nadien hebben de Israëlieten met z’n allen een lied gezongen: “Ik wil zingen voor de HEERE, want Hij is hoogverheven!….De HEERE is een Strijder; HEERE is Zijn Naam.” Toen ze zagen hoe de Heere God hen redde, geloofden ze. Soms ben je bang, soms vergeet je dat God nabij is, soms ben je boos op mensen of omstandigheden, maar God is nabij. Hij zal je helpen.

Van kaft tot kaft
25 november OT: Jeremia 43-44 NT: 1 Petrus 1


Dinsdag 26 november 2019 – Mozes ontmoet de Heere God
Lezen: Exodus 19:18-22

Voordat Mozes het volk Israël uit Egypte leidde, had hij een ontmoeting met de Heere God op de berg Sinaï. God sprak er met hem in een brandende braamstruik en zei: “…en dit zal voor u het teken zijn dat Ik u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg (Exodus 3:12).” In Exodus 19 lezen we hoe de Heere God neerdaalde op deze berg. God riep Mozes naar de top en Mozes klom naar boven.

Toen Mozes de Heere God ontmoette bleef het volk van ver staan en keek toe. Het leek wel of de hele berg in brand stond. Er waren donderslagen, bliksemstralen, en  het geluid van een bazuin. Het volk was bang. Ze zeiden tegen Mozes: “Spreekt ú met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij (Exodus 20:19).” Het volk zag de grootheid van God en iedereen was zich er van bewust dat ze niet klaar waren om God te ontmoeten. De heiligheid van God maakte dat ze niet durfden dichtbij te komen. 

Wanneer wij naderen tot de Heere God, is het goed dat we dit doen in ontzag voor Zijn heiligheid. Als kind van God mogen we dicht bij God komen, omdat we geheiligd zijn door het bloed van de Heere Jezus.   

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat ik Uw kind mag zijn. Ik geloof dat de Heere Jezus voor mij stierf aan het kruis. Ik mag nu dicht bij Uw troon komen. Ik hoef niet bang te zijn.

Dagsluiting
Lees Exodus 19:18-22. Vanmorgen lazen we hoe de Heere God neerdaalde op de berg Sinaï. Het volk mocht de berg niet bestijgen, omdat ze de heiligheid van God niet konden verdragen. Hoe anders is het wanneer we Jezus kennen. In Hebreeën 4:16 staat: “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” Kinderen van God kunnen de troonzaal van de Allerhoogste God, de Schepper van hemel en aarde, binnenkomen en vragen wat ze nodig hebben. Dit is heel bijzonder!

Van kaft tot kaft
26 november OT: Jeremia 45-47 NT: 1 Petrus 2


Woensdag 27 november 2019 – Elia ontmoet de Heere God
Lezen: 1 Koningen 19:9-12

Elia ontmoette de Heere God op de berg Sinaï, namelijk de berg Horeb. Dit was de berg waar Mozes de tien geboden uit de handen van God had ontvangen. Elia was uit Israël weggevlucht omdat hij vreesde voor zijn leven. Izebel, de koningin van Israël, zocht hem te doden omdat hij al de profeten van haar god Baäl had omgebracht. Ondanks dat God Zich op een bijzondere manier had geopenbaard, en Elia als profeet had bevestigd, was hij bang geworden voor de bedreigingen van Izebel. Elia vluchtte de woestijn van Sinaï in, en omdat hij geen andere schuilplaats wist dan de berg van God, rende hij in die richting.

Maar de reis was zeer ver, en in zijn vertwijfeling was hij vergeten om voedsel mee te nemen voor onderweg. God voorzag in eten en drinken, een engel raakte hem aan, en na de maaltijd kon hij in de kracht van God de lange reis maken, tot aan de berg. Ver weg van de bedreiging van mensen, midden in de woestijn, hoog op de berg, mocht Elia staan voor het aangezicht van God. En God ontmoette hem, niet in de storm, niet in de aardbeving, niet in het vuur, maar in het suizen van een zachte stilte. Daar kreeg hij van God een nieuwe opdracht. God gaf aan Elia nieuwe kracht na twijfel en ontmoediging.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U bij me komt wanneer ik twijfel en ontmoedigd ben.

Dagsluiting
Lees 1 Koningen 19:13-18. God gaf Elia een nieuwe opdracht ook al was hij bang en ontmoedigd. Hij moest twee koningen zalven en Elisa als profeet aanstellen. Elia dacht dat hij de enige was die trouw was gebleven, maar de Heere God liet hem zien dat er nog 7000 anderen waren, die trouw bleven aan de God van Israël. Wanneer je bang bent, kun je net zoals Elia denken dat je alleen overgebleven bent, maar God geeft broeders en zusters die net als jij trouw blijven aan de Heere Jezus. Je kunt hier dankbaar voor zijn.

Van kaft tot kaft
27 november OT: Jeremia 48-49 NT: 1 Petrus 3


Donderdag 28 november 2019 – Zacheüs ontmoet de Heere Jezus
Lezen: Lukas 19:1-10

Zacheüs woont in Jericho en is er oppertollenaar. Hij is in dienst van de Romeinse overheid, en niet geliefd bij het Joodse volk. Iedereen kan zien hoe rijk hij is geworden, en mensen hebben daar moeite mee. Wanneer Jezus voorbijloopt spreekt Hij Zacheüs aan. Zacheüs is niet enkel nieuwsgierig om Jezus te zien. Hij is ook klaar om Hem te ontmoeten. Jezus ziet het hart van Zacheüs en Hij weet dat de Heere God het huis van Zacheüs wil redden. Zacheüs aarzelt geen ogenblik. Hij springt naar beneden en is zeer blij.  Hij nodigt Jezus uit om in zijn huis te komen eten.

De Joden morren. Ze vragen zich af of Jezus weet wie Zacheüs is. Indien Hij met Zacheüs aan tafel zit, zou Hij dan geen deel hebben aan zijn oneerlijke praktijken? Maar het is Jezus te doen om de zondaar tot bekering te brengen. Daarom moet Hij in zijn huis zijn. Zo komt Jezus ook tot ons. Hij vereenzelvigt Zich niet met onze zonden. De ontmoeting met Hem, maakt dat wij ons van onze zonden willen bekeren. Dat gebeurde met Zacheüs. Na de ontmoeting met Jezus zou hij nooit meer dezelfde zijn.

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U weet waar ik ben. Nog voor ik U kende, wist U dat mijn hart U wilde ontmoeten. Ik wil voor altijd bij U zijn.

Dagsluiting
Lees Lukas 18:35-43. Net voordat Jezus Zacheüs ontmoette, zag Hij aan de weg een blinde man zitten. Deze had veel over de Heere Jezus gehoord, en nu Hij voorbijkwam, wilde hij Hem graag ontmoeten. Jezus zag het grote geloof van deze man. Al wie in zijn hart een ontmoeting met God verlangt, zal Jezus ontmoeten. Net zoals de blinde man mogen wij God verheerlijken voor de wonderen die Hij bewerkt.

Van kaft tot kaft
28 november  OT: Jeremia 50-51 NT: 1 Petrus 4


Vrijdag 29 november 2019 – Vrede in de storm
Lezen: Mattheüs 8:23-27

Onze God is een God van vrede. Soms laat Hij toe dat er in je leven stormen zijn. Hij heeft macht om deze stormen stil te zetten. Hij kan elke storm van je leven tot rust brengen. De discipelen van de Heere Jezus hebben dit meegemaakt. Toen Jezus naar de overkant van het meer wilde varen, stak er een storm op. De discipelen, hoewel sommigen van hen ervaren vissers waren, geraakten in paniek.  Jezus was in slaap gevallen en sliep in het noodweer rustig verder. Jezus was niet bang. Hij wist dat Hij veilig was. Zijn hemelse Vader zou nooit toelaten dat het schip zou vergaan. Hij kende de Almacht van God. Ook in de stormen van het leven is God steeds nabij. Dit geloof geeft een gevoel van veiligheid. Dat is de vrede van God voor wie op Hem vertrouwt.

Jezus is altijd bij ons, want dat heeft Hij beloofd.  Aan het einde van Zijn leven sprak Hij: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld (Mattheüs 28:20).” Ook al kennen we deze woorden, roepen we soms: “Heere, red ons, wij vergaan!”  En net als toen zegt Hij: “Je moet niet bang zijn…” en doet Hij de storm bedaren. Hoe groot ook de storm geworden is, Jezus is in de boot. Hij bewaart en beschermt.

Gebed
Vader in de hemel, ik wil U beter leren kennen. Want wanneer ik weet hoe groot en machtig U bent, hoef ik nooit meer bang te zijn.

Dagsluiting
Lees Filippenzen 4:6-7. God is een God Die vrede geeft. Hij is een Bewaarder Die beschermt. De Heere Jezus blijft bij je in de storm. In Filippenzen 4 het volgende: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” De Heere Jezus is nog steeds Dezelfde. Ook in jouw leven woedt er soms een storm. Paulus leert dat, ook al ervaar je die storm, de Heere Jezus nabij is en Hij je hart en gedachten beschermt.

Van kaft tot kaft
29 november  OT: Jeremia 52 NT: 1 Petrus 5


Tijdens het weekend
Lees tijdens dit weekend de volgende Bijbelgedeelten (of een deel ervan) door:

Van kaft tot kaft
30 november OT: Klaagliederen 1-2 NT: 2 Petrus 1
1 december OT: Klaagliederen 3 NT: 2 Petrus 2

Denk na over de volgende vragen:
1. Wat staat er in het gedeelte over God (Vader – Zoon – Heilige Geest)?
2. Wat staat er over de mens?
3. Een na te laten zonde?
4. Een te volgen voorbeeld?
5. Iets wat u aanspreekt?
6. Hoe zult u dit in de praktijk brengen?
Neem tijd voor gebed.


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

13/12/19 - Bijbels dagboek week 51
06/12/19 - Bijbels dagboek week 50
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

God is nabij. Hij zal je helpen.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring