Jef & Herlinde De Vriese
 

'Gods Woord
naar harten en huizen van mensen'

 

Ons beste advies    :   Lees de Bijbel, bid elke dag

Welkom op onze site!

Artikelen

Steun ons werk

 

Bijbels dagboek - 2019 - Week 49

Week 49: Advent 1

Reeds vele eeuwen bereiden Christenen zich tijdens de Advent voor op Kerstmis. Het woord Advent is afgeleid van het Latijnse werkwoord advenire: naderen, dichtbij komen. De periode van Advent zijn vier weken voor Kerstmis waarin we over de Mensenzoon nadenken: waarom Hij naar de wereld kwam, wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft. We kijken niet alleen terug naar Zijn geboorte, maar zien ook uit naar de dag dat Hij zal terugkomen. Dit jaar start de adventtijd op zondag 1 december, de eerste zondag van Advent. In deze Adventtijd gaan de dagopeningen in de weekends verder. Het is ons gebed dat deze overdenkingen je helpen in je voorbereiding op Kerstmis.

Van 1 t/m 7 december 2019

Zondag 1 december 2019 – Eerste zondag van Advent
Lezen: Genesis 1:1-5

En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

Advent. Vandaag denken we aan de komst van het Licht naar deze wereld. We lezen in het begin van de Bijbel, hoe de Heere God het licht heeft geschapen. Het licht was nodig voor het leven in de natuur. Maar er was meer. Heel de schepping leefde in het licht van de aanwezigheid van de Heere God. De natuur, mensen en dieren werden geschapen om dicht bij de Allerhoogste te zijn, en niet om te leven in de somberheid die de zondeval heeft veroorzaakt. 

Toen de Schepper sprak kwam het licht tevoorschijn. Wanneer we naar Zijn stem horen, kunnen we dit licht vandaag zien. De Heere God die gesproken heeft: “Laat er licht zijn,” heeft dit licht doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten…(2 Korintiërs 4:6). De Heere God wil met ons in het licht wandelen… in Zijn licht!

Vandaag kunnen we onze harten voorbereiden op Kerstmis. Door onze harten te onderzoeken brengen we aan het licht wat duister is. We belijden onze zonden en laten het licht van Christus schijnen over datgene wat nog donker is.

Gebed
Het is vandaag de eerste dag van Advent. Bid dat de Heere God een vernieuwing geeft in je hart zodat Zijn licht door je heen schijnt.

Dagsluiting
Lees Johannes 1:1-13. Deze tekst spreekt over de Heere Jezus. Wanneer je ‘het Woord’ en ‘het licht’ vervangt door ‘de Heere Jezus’, zal de betekenis van dit tekstgedeelte veel duidelijker zijn. Iedereen die Jezus aanneemt als zijn Redder, wordt een kind van God. Dat is het wonder van Kerstmis. De Heere God heeft Zijn Zoon gegeven, zodat iedereen die in Hem gelooft, een kind van God kan zijn.

Van kaft tot kaft
1 december OT: Klaagliederen 3 NT: 2 Petrus 2


Maandag 2 december 2019 – Eerste maandag van Advent
Lezen: Genesis 1:26-31

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis, … En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

Kerstmis is een drukke tijd. Het is voor velen een tijd van gezelligheid. Mensen geven elkaar geschenken. Het mooiste geschenk heeft de Heere God aan ons gegeven. Laten we in deze Kersttijd vooral aan dit geschenk denken. In de eerste plaats heeft de Heere God het leven gegeven. Hij heeft dit leven nauwkeurig en zorgvuldig geschapen. Het is leven naar Zijn beeld.

De Heere God heeft vervolgens de mens gezag gegeven over de schepping en hem voorzien van alles wat hij nodig had om te leven. God is niet alleen onze Schepper, Hij zorgt ook voor ons. Hij heeft ons geschapen met een doel en zegent ons zodat we dit doel kunnen bereiken.

Omdat we naar het beeld van God geschapen zijn, hebben wij het vermogen om overvloedig te geven. Op welke manier zullen we tijdens deze Kerstperiode de gulheid van onze hemelse Vader weerspiegelen? Kunnen anderen merken dat we naar Zijn beeld zijn geschapen?  

Gebed
Wanneer je bid vandaag, denk dan aan alle goede dingen die de hemelse Vader je gegeven heeft. Tel Zijn zegeningen.

Dagsluiting
We lazen vandaag dat de Heere God aan het begin van de schepping zei: ‘Laten Wij mensen maken…’ Vooraleer God mensen schiep, sprak Hij tot Zijn Zoon en tot de Heilige Geest. Bij de schepping was de Heere Jezus bij de Vader. Met Kerstmis heeft de Heere God Zijn Zoon naar de aarde gestuurd. Op dat moment was Jezus niet meer in de hemel zoals Hij voordien bij Zijn Vader was. Voor een korte periode heeft Hij op aarde geleefd. We danken Hem hiervoor.

Van kaft tot kaft
2 december OT: Klaagliederen 4-5 NT: 2 Petrus 3


Dinsdag 3 december 2019 – Eerste dinsdag van Advent
Lezen: Genesis 3:9-13

En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?

De Heere God kent ons. Hij doorgrondt ons. Wanneer we kiezen om de vele stemmen van de wereld te volgen, stelt Hij een vraag die onze harten raakt: “Waar zijt gij?” Zijn stem is niet hard of schreeuwerig. Het is een zacht geluid, uitnodigend en vol met bewogenheid. Er is geen boosheid of veroordeling, maar liefde en genade. De Heere God is onze Schepper en Hij zoekt naar Zijn schepselen. Hij zoekt datgene wat Hij belangrijk vindt. Hij stelt ons de vraag: “Wat heb je gedaan?” en nodigt uit om bij Hem te komen.

De Heere God zoekt onze harten. Hij stelt vragen, niet om af te wijzen, maar omdat Hij van ons houdt. Zo is het hart van onze Redder. Wanneer we struikelen is Hij daar. Wanneer wij niet goed met anderen omgaan of met dat wat Hij ons toevertrouwde, blijft Hij aan onze zijde staan. Hij komt naar ons toe met deze vragen omdat Hij wil dat we met Hem praten. Hij wil dicht bij ons zijn. De Heere God is liefde.

Gebed
Denk vandaag in je gebed na over de manier waarop de Heere God je tot Zich trekt. Denk na over Zijn genade.

Dagsluiting
Lees Lukas 15:4-7. De Heere Jezus vertelde verhalen. Een bekend verhaal ging over een boer die honderd schapen had. Eén schaap ging zijn eigen weg, en bleef niet bij de andere schapen. Jezus vertelde dat de boer bezorgd was voor dit ene schaap. Hij ging op zoek terwijl hij riep: “Waar ben je?” Toen Jezus dit verhaal vertelde, herinnerde Hij Zich dan hoe Hij Adam en Eva heeft gezocht bij het begin van de schepping? Zijn vreugde is zeer groot wanneer iemand zich bekeert!

Van kaft tot kaft
3 december OT: Ezechiël 1-3 NT: 1 Johannes 1
 

Woensdag 4 december 2019 – Eerste woensdag van Advent
Lezen: Genesis 3:14-15

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Advent bereidt ons voor op het vieren van de komst van de Heere Jezus naar deze wereld. Hij is het Licht. Hij is de Redder die de kop van de satan zal vermorzelen. Jezus van Nazareth heeft licht in de duisternis gebracht. De vloek die op de schepping ligt, is er nog steeds, maar in Jezus kunnen mensen nu al in de overwinning staan. Telkens we in de adventsperiode een kaars aansteken, denken we aan deze belofte.

De gelovigen die vasthielden aan deze belofte uit het Oude Testament, zagen uit naar Iemand die in staat zou zijn om de kop van de slang te vermorzelen. Hoezeer verlangden ze naar de Messias Die eens en voor altijd met het kwade zou afrekenen! En wij, die de Heere Jezus persoonlijk kennen, zien uit naar Zijn tweede komst naar deze wereld. Dan zal deze belofte eindelijk vervuld zijn!

Gebed
Denk vandaag na over de impact die je hebt op hen met wie je samenleeft. Kunnen anderen zien op welke manier je tijd en aandacht geeft?

Dagsluiting
Lees Genesis 3:15, Johannes 19:30 en Openbaring 20:10. De Heere God heeft al van bij het begin van de schepping een belofte gegeven dat er een Redder zal opstaan die de duivel overwint. Toen Jezus stierf, sprak Hij: “Het is volbracht.” De Zoon van God moest eerst sterven en onze zonden dragen. Daarna nam Hij plaats aan de rechterhand van de Vader. Nu worden Zijn vijanden, de machten van de duisternis, als een voetbank aan Zijn voeten neergelegd. Aan het einde van de tijd zal de duivel definitief uitgeschakeld worden in de poel van vuur en zwavel. Tot aan die tijd duurt de strijd tussen licht en duisternis voort.

Van kaft tot kaft
4 december OT: Ezechiël 4-6 NT: 1 Johannes 2


Donderdag 5 december 2019 – Eerste donderdag van Advent
Lezen: Job 19:25

Ik weet echter: mijn Verlosser leeft,
en Hij zal ten laatste over het stof opstaan.

Het volk van God is steeds vervuld geweest met hoop. Job heeft nooit een adventskaars doen branden, maar hij kende de Heere God. Zijn hart was vervuld met de hoop dat er een dag zou komen dat God op deze aarde zou heersen. Deze hoop heeft hij vastgehouden, ook al werd hij tijdens zijn leven met veel lijden geconfronteerd. Hij heeft geen antwoorden gekregen op de vragen die hij had, maar zijn hart was gerust.

Waar is jouw hoop vandaag? Hoop je op een promotie of een eindejaarspremie? Ligt je hoop in een relatie waarvan je weet dat het God niet eert? Gaat je hart uit naar materiële dingen zoals een auto, een huis, een boot, nieuwe kleding, of iets anders wat binnen een paar jaar wordt vervangen?

Dit is Hoop: de Heere Jezus houdt van je! Denk vandaag na over jouw hoop. Hoeveel aandacht besteed je aan datgene waarop je hoopt? Hoeveel tijd geef je om dit te verwerven? Hoeveel energie kost het je? Advent is een herinnering dat de Heere Jezus de Enige is die eeuwige vreugde geeft. Jezus is onze Hoop!

Gebed
Vraag aan de Heere God dat Hij je helpt om een woord van hoop te spreken. Praat met iemand over de hoop die Jezus geeft.

Dagsluiting
Lees Romeinen 4:18-21. Dit tekstgedeelte gaat over de hoop die Abraham had. De Heere God had hem een groot nageslacht beloofd. Er was één probleem. Hij had geen zoon. Pas toen hij bijna honderd jaar geworden was, kreeg hij zijn zoon Izak. Al die tijd ervoor heeft Abraham vertrouwd dat de Heere God hem zou geven wat Hij hem had beloofd. Welke belofte heeft God in jouw hart gelegd? Blijf op Hem vertrouwen. Wat Hij beloofde, zal Hij ook doen.

Van kaft tot kaft
5 december OT: Ezechiël 7-9 NT: 1 Johannes 3


Vrijdag 6 december 2019 – Eerste vrijdag van Advent
Lezen: Psalm 23: 1-6

De HEERE is mijn Herder

Waarom heeft de Heere God de geboorte van Zijn Zoon het eerst aan herders bekend gemaakt? Als het aan ons lag, zouden we een aankondiging sturen naar het koninklijk paleis en naar de krant met de hoogste oplage.

Misschien selecteerde de Heere God de herders omdat ze het meest Zijn zorgzaamheid weerspiegelden. Lees opnieuw Psalm 23 en let op de verschillende manieren waarop God voor jou zorgt. God verzorgt op een bijzondere manier. Hij kent onze zwakheden. Hij zorgt ervoor dat het goed met ons gaat. Hij beschermt ons voor gevaren.

Indien de Heere Jezus vandaag zou geboren worden, zou het mogelijk zijn dat God jou zou kiezen om dit goede nieuws te horen? Heb je een zorgzaam hart zoals het hart van de hemelse Vader? Is je hart klaar om zorgzaam het grootste nieuws van de geschiedenis aan mensen te vertellen?

Gebed
Lees Psalm 23 hardop in je gebedstijd. Denk na over elke zin die je bidt. God zorgt voor je. Vraag Hem dat Hij je hart vult met dezelfde zorgzaamheid die Hij voor jou heeft.

Dagsluiting
Lees Psalm 23. Dit is een bijzondere herderspsalm. Wanneer de Heere Jezus je Herder is, betekent dit dat je niets te kort hebt. Hij brengt je naar plaatsen waar je Zijn vrede ervaart. Hij geeft je kracht in je ziel, wanneer iedereen om je heen geen uitkomst ziet. Hij brengt je op een weg waarop je Hem kunt volgen. Wanneer verwarring om je heen toeslaat weet je dat Hij bij je is. Je bent gerust. Wanneer Hij tot je spreekt dan weet je dat je beter naar Hem luistert dan je eigen zin te doen. Hij vult je met een bron van levend water en dan spring je op van vreugde, …God is zo goed. Hij is altijd goed geweest. Hij zal het altijd zijn.

Van kaft tot kaft
6 december OT: Ezechiël 10-12 NT: 1 Johannes 4


Zaterdag 7 december 2019 – Eerste zaterdag van Advent
Lezen: Jesaja 9:5-6

En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

De reden waarom we Advent vieren is omdat de Heere God de geschiedenis in de gedaante van een mens is binnengekomen. In de hele wereldgeschiedenis is dit nooit eerder gebeurd. Nooit was er meer hoop voor de wereld dan op het moment dat de Heere Jezus werd geboren.

Wanneer je verward, ontmoedigd of helemaal verbroken bent, dan is Hij jouw Raadsman. Wanneer je omstandigheden onmogelijk lijken, wanneer alles tegen zit, wanneer je wereld in elkaar stort, dan is Hij de Sterke God. Wanneer eenzaamheid binnensluipt en je denkt dat niemand om je geeft, dan is Hij de Eeuwige Vader. Hij is jouw Vader die je een erfenis heeft gegeven en je heeft binnengebracht in Zijn Koninklijke familie. Wanneer je een hectisch leven leidt en de verwachtingen die anderen op je leven leggen je belasten, dan is Hij de Vredevorst.

Gebed
Hoe vandaag je omstandigheden ook mogen zijn, vertrouw dat de Heere God bij je is. Vertrouw jezelf aan Hem toe en vertel Hem dat Zijn aanwezigheid voor jou voldoende is. Dit is een lofoffer dat Hem eert. 

Dagsluiting
Lees Johannes 5:1-18, verhaal van de zieke man aan het bad van Bethesda. De Heere Jezus genas iemand met een chronische ziekte. Het was net sabbat, de dag die de Heere God gezegend had. De Farizeeën hielden de man tegen. Telkens wanneer ze zagen hoe Jezus Zijn Vader door wonderen verheerlijkte, werden ze boos. Ze erkenden Hem niet als het bijzondere Kind dat geboren was: de Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Daarom geloofden ze niet in Hem. 

Van kaft tot kaft
7 december OT: Ezechiël 13-15 NT: 1 Johannes 5


Deze overdenkingen zijn samengesteld door Herlinde De Vriese
www.pastoralecounseling.org - www.devriese.eu

 

Top!

 

 

Samen op de sofa

Gespreksthema's
voor echtparen


Meer info

Recent geplaatst

13/12/19 - Bijbels dagboek week 51
06/12/19 - Bijbels dagboek week 50
11/05/11 - Gedicht 'Lijden'
01/12/16 - Lied 'Vertrouw op de HEERE'

Het Laatste Woord

Wanneer je omstandigheden onmogelijk lijken, wanneer alles tegen zit, wanneer je wereld in elkaar stort, dan is Hij de Sterke God.

Blijf op de hoogte!

Volg ons op FacebookaVolg ons op TwitteraLinkedIna luister op SoundClouda podcast op iTunes  

 

Copyright www.devriese.eu. All Rights Reserved.

Bijbels Dagboek - Gedichten en Muziek - Vragen - Echtscheiding en Hertrouwen - Geestelijk leven - Gemeente - Gebed - God - Huwelijk - Leiderschap - Lijden -
Opvoeding - Pastoraat - Pastorale Counseling - Postmodernisme - Relaties - Samen op de sofa - Seksualiteit - Vergeving - Vrouw

Privacyverklaring